Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ
ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ; ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ

ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ (ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ''ayt sɣruccn'') ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵙⵉⵜ (ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴼⴰⵣⵣⴰⵣ) ⴷⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ "ⵜⴰⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏⵉⵜ", ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵊⵎ ⴳ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

ⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⴱⵏⵄⵎⵕ, ⵣⵣⵉⴳⵙ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ "ⵍⵓⵙⵟⵓⵔⴰ" ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵜⵓⵖ ⵜ ⵉⴽⵙⴰ, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵥⴰⵍⵍⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⴰⵙ ⴷ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵙⵉ ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵙⵙⵖⴰⵔ ⵜ.

(ⵉⵙⵖⵕ + ⵓⵛⵛⵏ = ⵉⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ)

ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵓⵖⵜ

ⵄⵉⵏ ⵍⵃⵊⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ, ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵖⴼ ⴰⵎⵥⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉ ⴼⴰⵙ ⴰⵔ ⵎⵍⵡⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵢⵜ.

  • ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵃⴰⵔⵉⵔⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⴼⴰⵙ, ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵍⵍⵡⴰⵜⴰ, ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⵇⵓⵔⴰⵔ.
  • ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ, ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ (ⵉⴼⴼⵓⵙ) ⵉ ⴼⴰⵙ, ⵉⵖⵔⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⴽⵏⴹⵔ, ⴰⵢⵜ ⵙⵙⴱⵄ, ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵢⵢⴰⵔ.
  • ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⴽⵜ, ⴹⴼⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ (ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⴱⵏⵄⵎⵔ) ⵙⴳ ⴼⴰⵙ ⵉⵙⵙⵔⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ: ⵙⴽⴽⵓⵔⴰ ⵎⴷⴰⵣ, ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ, ⵍⵎⵔⵙ, ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ.
  • ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵜⵍⵙⵙⵉⵏⵜ: ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵖⵣⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⵉ ⵜⵍⵙⵙⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔⵇⴽⵓⵛ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ (ⴼⵉⴳⵉⴳ)) ⴰⵙⵏⵙⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵔⵣⵣⴼⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ ⵙ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ.
  • ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ : ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ