Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019

ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Coronavirus Disease 2019); ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏⵏⵙ: COVID-19 /ⴽⵓⴼⵉⴷ-19/, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵖⵎⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵔⴰⴳ (SARS-COV-2/ⵙⴰⵔⵙ-ⴽⵓⴼ-2/). ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵓⵙⵓⴹⵕⴻⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⵓⵀⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵉⵙⵔⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵢⵉⵔⵉⴹⵉ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019—20. ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 (ⴽⵓⴼⵉⴷ/COVID-19) ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ: ⵜⴰⵡⵍⴰ, ⵜⵓⵙⵓⵜ, ⵜⵉⵎⵎⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵙ. ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵥⴰⵥⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵎⵉⵏ, ⴰⵕⵎⴰⵢ, ⵉⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴼ, ⴰⴱⵣⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵖⵍⵉⵍ.[1] ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ. ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ (ⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 80%) ⴰⵔ ⵜⵜⵊⵊⵉⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⴹⵉⵙ (1/6) ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴼⵙ. ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵡⵙⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⵙⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ, ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵯⴰⵕ, ...) ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⵖ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019

ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 ⴰⴷ ⵜ ⵙⵖⵎⵎⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⴹⵉⵏⵏ, ⵙ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖⵏ ⴳ ⵜⵏⵅⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵏ. ⵜⵉⵎⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵟⵟⴰⵔⵏⵜ ⵖⴼ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵅⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵙⵔⵓⴷⵜ, ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⴹⵕⵏⵜ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉⴳⴳⵔ ⵏⵏ ⵙⵉⵙ ⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵅⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵖⵎⵎ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵔⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ[2].

ⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019

ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019. ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ: «ⴰⵔⴰⵢ ⵢⵓⴼ ⴰⵙⵉⵊⵊⵉ»[3].

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ

 1. ⴽⵛⵉⵎⴰⵜ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⴼⴰⵎ !
 2. ⵉⴳ ⵜⴼⴼⵖⵎ, ⵍⵙⴰⵜ ⵜⴰⵏⵅⵅⴰⵎⵎⵓⵜ ⵏⵏⵓⵏ !
 3. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ !
 4. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵣⵓⵍⵎ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵎ !
 5. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⵉⵡⵉⵔⵎ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ !
 6. ⴼⴼⴰⵍⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⴳⵔⴰⵜⵓⵏ !
 7. ⵃⴱⴱⵓⵢⴰⵜ ⵉⵎⵉ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵓⵎ !
 8. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵍⴰⵢⵎ ⵓⴷⵎ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ !
 9. ⵙⵙⵉⵔⵉⴷⴰⵜ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵔⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ !

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

 1. ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2020
 2. ⴰⵊⴰⵔⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⴳⵉⵙ ⵏⴰⵔⵢ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ?
 3. ⴰⵊⴰⵔⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⴳⵉⵙ ⵏⴰⵔⵢ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ?