Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ
ⴰⵜ­ⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ

ⴰⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵖⴼ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⵉⵙⵉⵢ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⴽⵔⵔⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⴹⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ ⵡⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵉⵖⵏⴰⵟⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵖⴼ ⵓⵜⴱⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⴳ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ, ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏⵏ.