Wp/zgh/ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ
Jump to navigation Jump to search
ArborDay2009treeplanters.JPG

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⴳⴷⵓⴷⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ . ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏⵜ، ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⴽⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ، ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵡⴰⴽⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴰ ⵙⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ . ⴷ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴳⵉ : ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ، ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ، ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ، ⴷ ⵏⵢⵓⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ، ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ، ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ

External links[edit]