Wp/zgh/ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵏⵓⵃ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵏⵓⵃ
Jump to navigation Jump to search
Noahs Ark.jpg

ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ  ⵏ ⵏⵓⵃ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⴳⵓⵔ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ  ⵏⴱⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵏⵓⵃ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵜⴰⵏ  ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵢⴷⴷⴻⵔⵏ ⵙⴳ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ  ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⵄⴷ ⵎⴰ ⵢⵎⵖⴰⵔ ⵍⵀⵔⵉⵛ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ،  ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⵎⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ (40) ⵏ  ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵢⵎⴳⵓⵔⵉⵜ ⵏⵓⵃ ⵙ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ , ⴷⵉⵙ ⴰⵢ ⵢⴰⵙⵉ ⴳ ⵜⵏⴼⵍⵓⴽⵜ ⵙⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ ، ⴰ ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵔ ⵡⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⴰⴼⵙⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵓⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ، ⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵙⵉ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵙⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ ، ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵀⵍⴰⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⴱⵇⵇⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⴼⵙⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵡⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⴽⵙⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ .