Wp/zgh/ⴰⵔⵔⵉⴼ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵔⵔⵉⴼ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ
Abdelkrim El Khattabi en amazigh.jpg
Flag of the Rif Republic (1921–1926)
ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ]]
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵔⵔⵉⴼ.

ⵔⵔⵉⴼ[edit]

ⵔⵔⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵙⴰⵊⵊⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵣⴷⴷⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴳⵔ 3 ⴰⵔ 5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ,ⴷ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ, ⴷ ⵢⵉⴼⵜⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵙⴱⴰⵔⵜⵉⵍ (Cape Spartel) ⴷ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷⵉ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵅⴼ ⵉⴽⴱⴷⴰⵏⵏ (Ras Kebdana) ⴷ ⵢⵉⵖⵥⴻⵔ ⴰⵎⴻⵍⵡⵉ (Meřwect) ⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ, ⵙⴳ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵡⵔⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⵔ ⵏⵖ: ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ, ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ, ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵣⴰ, ⵜⴰⵔⴳⵉⵙⵜ, ⴰⵣⵖⵏⵖⴰⵏ, ⵙⵕⵡⴰⵏ, ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⵣⴰⵢⵢⵓ, ⴰⵄⴰⵔⵡⵉ, ⴷⴷⵔⵉⵡⵛ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ, ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⴰⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ, ⴼⵏⵉⴷⵇ, ⴷ ⵍⵊⴱⵀⴰ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⴷⵙⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ “Cordillera Bética” ⴷⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⴷⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵡⵔ ⵇⵇⵉⵏⵏ ⵛⴰ ⵖⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵍⴰⵙ. ⵊⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⴰ. ⵎⴰⵛⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ “ⵊⴱⴰⵍⴰ” (ⵉⵊⴱⵍⵉⵢⵏ) ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵊⴱⵍⵉⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ “ⵊⴱⴰⵍⴰ” ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵣⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ “ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ” ⵏⵉⵖ “ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ”, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵙⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵍⴱⴷⴰ “ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵎⴰⵛⵉ "ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ". ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ “ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ” (ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ), ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵙⵏ.

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[edit]

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵉⵊ ⵏⵜⵙⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ[edit]

  • [[|||Wp/tzm/ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ|ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ]]
  • [[|||Wp/tzm/ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ|ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ]]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[edit]

[[|||Wp/tzm/ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ|ⵜⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ]] ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴱⴻⴷ ⴷ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵓⵎⵉ ⴳⵉⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[edit]

  • ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1893 ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵔⴳⴰⵔⵍⵓ ⵅ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵉⵎⴰⴳⴰⵍⵓ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ

  • ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[edit]