Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ

ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵓⵢⴰⴷ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵉⵜⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⴰⴽⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ.

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010

ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
2000-2010
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ 7,555,621,000 +12.6%
ⵜⴰⵣⵉⵜ 4,164,252,000 +12.0%
ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ 1,704,146,000 +16.7%
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ 1,573,970,000 +5.3%
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ 1,022,234,000 +26.0%
ⵜⵉⵎⵔⵉⴽⵉⵏ 934,611,000 +12.0%
ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ 738,199,000 +1.6%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ 593,415,000 +13.3%
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ 590,082,000 +13.2%
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ 344,529,000 +10.0%
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 324,044,000 +28.8%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 304,261,000 +29.1%
ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ 231,995,000 +25.8%
ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 209,459,000 +18.9%
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 126,689,000 +31.7%
ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ 60,726,000 +9.7%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 57,780,000 +12.3%
ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ 36,593,000 +17.5%

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜⵉⵏ

ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ

ⵉⴱⵟⵟⵓⵜⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ

ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ

ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ