Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⴷⴰ ⵥⵉⵔⵓ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ 3 ⵏⵖ e. ⴷ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ. 0 ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ; ⵢⴰⵍ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ x ⴰⴽⴷ (ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵉⵙ ) ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ (ⵙ ⵓⴼⴰⵍ. ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ). ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵡⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ + ⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ (ⵎⴷ: +3, +e).

  • ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ.
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ,, ⵏⵖ ⴰⴽⴽ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⴷⴰ ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ , , ⵏⵖ ⴰⴽⴽ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .