Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⴳⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ (ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ 1 ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵏⵉⵜ). ⵙ ⵎⴽⴰ, 1 ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵖⵔⵙ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴹⴰⵢ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ; ⴰⵡⴷ 0 ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵖⴼ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⵔⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵓⴷⴷⵉⵙ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ 6 ⴷ 12 ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ 6 = 2 × 3 ⴷ 12 = 3 × 4 ⵏⵖ 2 × 6, ⵎⴰⵛⴰ 11 ⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵛⴽⵓ 1 ⴷ 11 ⴽⴰ´ⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ 0 ⴷ 1 ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⴳⴰⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜⵏ ⵙⵙⵉⴹⵉⵏⴻⵏ ⵣⵉⴽⵍⵍⵉ (ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19) 1 ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ 1 ⵙⴳ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰ[1].

25 ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵖⴼ 100 :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 8991.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) Chris Caldwell et Yeng Xiong, What is the smallest prime ?, un historique de la question de la primalité de 1. Publié dans: Journal of Integer Sequences 15 (2012), no 9, Article 12.9.7, 14 pp.