Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵉⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ.

 • ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ \ خارج الملعب

 • ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
 • ⴰⴼⵔ
  • ⴰⴼⵔ ⴰⴼⴰⵙⵉ
  • ⴰⴼⵔ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ

 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ
  • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ

 • ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ
 • ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ
  • ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ
  • ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ
 • ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ
 • ⴰⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ

ⴰⵡⴳⴳⵉⴷ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ.

 • ⵓⵔⴰⵔ

 • ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ
 • ⴰⵙⵎⵓⵎⵎⵢ
 • ⴰⵙⵏⵎⵉⵍⵉ
 • ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ

 • ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ
 • ⵜⴰⵙⵓⵏⴰ
 • ⵜⵉⵙⴽⵏⴰⴷ

 • ⵜⵉⵢⵜⵉ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵔⴽⵉⴷ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵙ ⵢⵉⵖⴼ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ
  • ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⵉⴳⵔ

 • ⴰⵣⴳⴳⴰⵍ
 • ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
 • ⴰⵣⴳⵏⴽⵓⴷ
 • ⴰⵣⵣⵔⵓⵢ