Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ
Ahmed Aassid durante un'intervista.

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ,ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1961. ⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵍⵉⵊⴰⵣⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴽⵓⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (ⵍⵄⵓⵍⵓⵎ ⴰⵍⵉⵏⵙⴰⵏⵉⵢⴰ) ⴷⵉ ⵔⴱⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1984، ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988 ⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵛⴰⵀⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵙⵓⴼⵖ (ⵜⴰⵅⴰⵔⵔⵓⵊ) ⵙⴳ ⵜⴰⴽⵓⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (ⵄⵓⵍⵓⵎ) ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ (ⴰⵜⴰⵏⴰⵡⵉ).ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⴼⵙⵙⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1979 ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ "البد2،ⴰⵙⴽⴽⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵍⵓⵍ" ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵍⵎⵓⵃⴰⵔⵉⵔ. ⴷⴰ ⵉⴼⵙⵙⵔ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵙⴼⵔⵓ (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ) ⴷⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵙⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ (ⴰⴷⵉⵏⵉ) ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵍⵉⵅⵜⵉⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⵟⵉⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⵉ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2002. ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵜⵔⵉⵢⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵎⴰ ⵉⵎⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1996 ⴷ 1998 ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵔⴽⴰⵣⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ (ⵍⵎⴽⵜⴰⴱ) ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵎⵓⵏⵜⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ (ⵍⵎⵓⵊⵜⴰⵎⴰⵖ) ⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴷⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ " ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ (ⵍⵎⴰⵔⵚⴰⴷ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ " ⵍⵍⵉ ⵉⵀⵜⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵍⵡⴰⴹⵃⵉⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ. ⵙⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ

ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ

  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵉⵍⴰⵡ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. 1998
  • ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ (2002).
  • ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴱⵉⵔ ⵓⵙⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ ⵜⴰⵄⴰⵇⵓⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴷ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⴰⴱ (2009).

  • ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵖⵔ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ 2010.
  • ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ (ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴼⴰⵏⵉⵏ).
  • ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⵉⵔⵉ: ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ
  • ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵛⵜⵓⴽ
  • ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ " ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ"(ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴷ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵛⴽⵔ)