Wp/zgh/ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵢⴰⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵢⴰⴷ

ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⵙ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵔⵡⵉⵛⴷ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏ ⵛⵔⴰⵃⴰ, ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵔⴰ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 20 ⵢⴱⵔⵉⵔ 1921 ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1999. ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⴰⵣⴼⴼⵓⵏ, ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵔ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵙⵓⵙⵟⴰⵔⴰ, ⴷⵉ ⴽⴰⵙⴱⴰ ⵜⵓⵏⵉⴳⵜ, ⵓⵔ ⵉⵄⵟⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵃⴱⵙ ⵍⵇⵔⴰⵢⴰ ⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵅⵓⵚⵏ ⵏⵣⵀ ⴷⵉ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ ⵏⵏⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ, ⵓⵇⴱⵍ ⵜⵔⴰⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵉⵉ. ⵉⵅⴷⵎ ⴰⵟⴰⵙ ⵍⵛⵅⴰⵍ ⴰⵢⵣⵏⵓⵣⵓ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵢ ⵚⴼⴹ ⵉⵙⴱⴰⴷⵏ, ⴰⵢⵣⵏⵓⵣⵓ ⵉⴳⵓⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰ, ⴰⵜⴳ. ⵣⵀⵔⵉ ⵙ ⵉ ⴱⵡⵉⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⵃⴱⵓⴱ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍⵉ, ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵙ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵜ ⵢⵅⴷⵎ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵓⵔⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵓⵔ ⵉⵄⵟⵍ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵙⴰⵡⵍⴰⵙ ⴷ, ⵢⵙⴽⵛⵎⵉⵜ ⵙ ⴰⵏⴰⵔ ⴰⴳⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵉⴱⴱⵡⵉⴷ ⵙⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⵣⵇⴰ , ⵜⵓⵔⴰ ⵢⴰⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⵉⵙ ⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴰⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⵉ ⵙⵎⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵡⴰⵢⴹ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⵓⵛⴰⵄ, ⵡⴰⴳⵉ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⵉ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵢⵉⴷ ⵙ. ⵙⴳⵎⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴰⵎⵛⵟⵓⵀ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵔⵡⵉⵛⴷ. ⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏⵓⵔⵉⵢⴰ, ⵉ ⵙⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵔⵉ ⵉⵏⵙ. ⵙ ⵉⵙⵎ ⵉⵙ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵉⵙ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⴷ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵓⵎⵛⵡⴰⵔ ⵖⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵔⵡⵉⵛⴷ, ⵉ ⴳ ⴽⵛⵎⵏ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵛⵛⵏⴰ, ⴰⵎⴰⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵜⴳ. ⵉ ⴽⵛⵎ ⵉⵙⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵉⵍⵉⵏ (ⵔ ⵍⵙ), ⴷⵉ ⵓⵙⴽⵜⵛ, ⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵛⵇⵓⴼⵉⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵏ ⵍⵊⴷⵓⴷ ⵉⵙ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵙ ⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴱⴰ. ⵉⵙⴳⵡⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵣⴷⴰⵜ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵏ ⵉⵏⵙ. ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵛⵟⴰⵃ ⴰⵎ ⵀⴰⵙⴰⵏ ⵜⵔⵔⵓ, ⵀⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⴽⵙⵉ, ⴷ ⵀⴰⵙⴰⵏ ⵏⵉⵢⴰ, ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵎⵓⵇⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵎ ⵓⴱⵉⵓⵎ ⵜⴻⵍ ⴱⴰⵜⵓⵏ, ⵉ ⴳⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔⵓ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵜ ⵎⴰⵎⴰⵔ. ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵏⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴰⵎ ⵊⴰⵏ ⵍⵓⵓⵉⵙ ⵜⵔⵉⵏⵜⵉⴳⵏⴰⵏⵜ, ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵡⵉⵔⴰⵜ, ⵎⴰⵔⵉⵙ ⵊⵓⵙ ⵏⴰⵜ, ⵎⵃⵢⴷⵉⵏ ⴱⴰⵛⵟⴰⵔⵣⵉ, ⵎⵙⵟⴰⴼⴰ ⴽⴰⵜⴱ, ⴰⵜⴳ. ⴷⴳ ⴰⵏⴰⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵏⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵜⵓⵔⵉ, ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ, ⵏⵓⵔⵉⵢⴰ, ⴽⵍⵜⵓⵎ, ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⵙⴰⴱⵓⵏⵊⵉ, ⵢⴰⵙⵎⵉⵏⴰ, ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵣⴽⴽⴰⵍ, ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵓⵏⵉⵛ, ⵙⵉⴷ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⴳⵓⵎⵉ, ⴰⵜⴳ. ⴷⴰⵖⵏ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵓ ⵏ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵓⵏ, ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⴷ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵉⵍⵎⵉ, ⵇⴰⴷⵔⵉ ⵚⵖⵢⵔ, ⵛⵛⵉⵅ ⵏⵓⵔⴷⵉⵏ, ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ, ⴰⵜⴳ. ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔ ⵉⵙⴳⵡⴰⵙⵏ ⵏ 50, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⴷ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵉⵍⵎⵉ, ⵅⴷⵎⵏ ⴷⵉ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵏⵛⵔⴰⵃⴰ ⴷ ⵜⴹⵚⴰ, ⵉⵙⵎ ⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉⵣⵀⵡⴰⵏⵉⵢⵏ. ⴷⴰⵖⵏ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵛⵏⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⴷ ⵏⵛⵔⴰⵃⴰ.