Wp/zgh/ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Chempionat mira po futbolu FIFA 2018
Logo Fußball-Weltmeisterschaft 2018.svg

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21
ⴰⴷⵖⴰⵔ Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 12 (ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2 Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 169 (2.64 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 3,031,768 (47,371 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of England.svg ⵀⴰⵔⵉ ⴽⵉⵏ (6 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of Croatia.svg ⵍⵓⴽⴰ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜ[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ Flag of France.svg ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⵎⴱⴰⴱⵉ[1]
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of Belgium.svg ⵜⵉⴱⵓ ⴽⵓⵔⵜⵡⴰ[1]
ⵓⵔⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ Flag of Spain.svg ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ[1]
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
Yellow card.svg ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ
Red card.svg ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ
 
219 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
4 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
← ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2014 Football.svg ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 →

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[2] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010.[2] ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ,[3] ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ; ⵜⵓⵔⵓⴼⵜⵜⴰⵣⵉⵜ.[4] ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵜ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 14.2 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ.[5]

ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, 31 ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵣⵔⵢⵏⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵜⵣⵔⵢ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ. ⴳⵔ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ 20 ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 2014ⵓⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵡⵢ 2014, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⴰⵎⵉⵜⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⴷⵉⵜ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵜ ⴳ 12 ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵙ ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[6] ⵜⵓⵡⵢ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⴰ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ.[7]

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ[edit]

ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵉ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ : ⴽⵉⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⴽⴰⵣⴰⵏ, ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⴱⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵙⵓⵔ ⵍⵓ ⴼⵓⵏ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⵙⵓⵜⵛⵉⴼⵓⵍⴽⵓⴳⵔⴰⴷ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵏⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ[8] ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵔ ⵎⵓⵙⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ.

ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ :

 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵓⵜⵔⵉⵎ : ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ ;
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ : ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⴽⴰⵥⴰⵏ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ : ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ, ⵙⵓⵜⵛⵉ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012, ⵜⵖⵜⵙ ⴼⵉⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ.[9]

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵢⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ 
RUS-2016-Aerial-SPB-Krestovsky Stadium 02.jpg
ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ
68 134 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
Luzhniki Stadium1.jpg
ⵎⵓⵙⴽⵓ
81 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ) 
Stadium Spartak in Moscow.jpg
ⵎⵓⵙⴽⵓ
45 360 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
Nizhny Novgorod Stadium (March 2018).jpg
ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ
44 899 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ  ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ
Kaliningrad stadium - 2018-04-07.jpg
ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
Mordovia Arena stadium.jpg
ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
45 016 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
Rostov Arena (2).jpg
ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
43 702 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
Fisht Olympic Stadium.jpg
ⵙⵓⵜⵛⵉ
47 659 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ 2014) 
ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ
Volgograd. Stadium P8060424 2200.jpg
ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)
Krylya Fakel test 1.jpg
ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
45 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
Казань арена.jpg
ⴽⴰⵥⴰⵏ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
Estadio Central.jpg
ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ[edit]

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵔⵙ 2018, ⵜⴼⵙⵔ ⴼⵉⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 36 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴷ 63 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018.[10] ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵣⵣⴰⴼⵜ ⵏ 53 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ.[11] ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍⵏ. ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ.[12][13]

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ (ⵉⵔⴰⵏ) ⵔⵉⴹⴰ ⵙⵓⵅⴰⵏⴷⴰⵏ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⵉⴹⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔⵉ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵄⴰⴱⴷⵓⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴰⵍⵊⴰⵙⵉⵎ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ) ⵄⴰⴱⴷⵓⵅⴰⵎⵉⴷⵓⵍⵓ ⵔⴰⵙⵓⵍⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵊⴰⵅⵓⵏⴳⵉⵔ ⵙⴰⵢⵉⴷⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵔⵢⵓⵊⵉ ⵙⴰⵜⵓ (ⵏⵉⴽⴹⴱⵓⵏ) ⵜⵓⵔⵓ ⵙⴰⴳⴰⵔⴰ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵀⵉⵔⵓⵛⵉ ⵢⴰⵎⵓⵜⵛⵉ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵏⴰⵡⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ) ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵜⵓⵍⴼⴰⵜ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ)
ⵟⴰⵍⵉⴱ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ) ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⵔⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⵍⵃⴰⵊⵊⵉ ⵙⴰⵎⴱⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ (ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⴰⵏ ⴽⵍⵓⴷ ⴱⵉⵔⵓⵎⵓⵛⴰⴼⵓ (ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ)
ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵜⵛⵉⵢⴰⵍⵉ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)
ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ (ⵎⵉⵥⵔⴰ) ⵔⴹⵡⴰⵏ ⵄⴰⵛⵉⵇ (ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ)
ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ (ⵙⵓⴷⴰⵏ)
ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ (ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵓⵙ ⵙⴰⵏⵟⵓⵙ (ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ)
ⵣⴰⴽⵍⵉ ⵙⵉⵡⵍⴰ (ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ)
ⵎⵀⴷⵉ ⵄⴰⴱⵉⴷ ⵛⴰⵔⵉⴼ (ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴰⵏⵡⴰⵔ ⵀⵎⵉⵍⴰ (ⵜⵓⵏⵙ)
ⴱⴰⵎⵍⴰⴽ ⵜⵢⵙⵎⴰ ⵡⵢⴻⵙⴰ (ⵉⵜⵓⴱⵢⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵡⵉⵍⴰⵔ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ) ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵎⴰ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵎⵓⵔⴰ (ⴽⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⵢⴳⵔ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵊⵓⵢ ⴼⵍⵉⵜⵛⵔ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ)
ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ) ⵎⴰⵔⴼⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵔⴰ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵎⵉⴳⵉⵍ ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵊⵓⵏ ⴱⵉⵜⵉ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ) ⴳⴰⴱⵔⵢⵉⵍ ⴼⵉⴽⵜⵓⵔⵢⴰ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ)
ⵊⴰⵢⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴽⵓⵔⵢⵉ ⵔⵓⴽⵡⵉⵍ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵓ (ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵅⵓⵍⵢⵓ ⴱⴰⵙⴽⵓⵏⵢⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ) ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⴰⵙⵜⵔⵓⵣⴰ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⵛⵉⵎⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⵡⵉⵍⵟⵓⵏ ⵙⴰⵎⴱⵢⵓⵡ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵊⵉⵔⵉ ⴼⴰⵔⴳⴰⵙ (ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ)
ⵎⴰⵡⵔⵓ ⴼⵉⴳⵍⵢⴰⵏⵓ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ) ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴽⴰⵔⴷⵓⵣⵓ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵔⵉⵍⵍⴰ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ) ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⵏ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵎⴰⵡⵔⵉⵙⵢⵓ ⵙⴱⵉⵏⵓⵣⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ) ⵀⵉⵔⵏⴰⵏ ⵎⴰⵢⴷⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴱⵉⵍⴰⵜⵉ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⴱⵉⵙⵙⵉ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ) ⵉⵎⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵔⴼⴰⵍⵍⵓ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵍⵓ ⴼⴰⵏ ⴳⴰⵙ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ) ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴳⵓⵣⵎⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴰ ⴽⵔⵓⵣ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ) ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵍⵓⵡⵏⵜ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ)
ⵜⴼⵉⵜⴰ ⵎⴰⴽⴰⵙⵉⵏⵉ (ⵜⵓⵏⴳⴰ)
ⵏⵓⵔⴱⵉⵔⵜ ⵀⵓⵡⴰⵜⴰ (ⵜⴰⵀⵉⵜⵉ) ⴱⵉⵔⵏⴰⵔⴷ ⴱⵔⵉⵢⴰⵍ (ⵏⵢⵓ ⴽⴰⵍⵉⴷⵓⵏⵢⴰ)
ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ) ⵎⴰⵔⴽ ⴱⵓⵔⵙⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⵍⵓⴱ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⴰⵏⴽⵉⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵡⵉⵜ ⴳⵉⵍ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵎⴰⵙⵙⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵏⵓ ⵉⵔⵔⴰⵜⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵜⵢⴰⴳⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴷⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⵉⵍⵍⵉ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵓⵔⵙⴰⵜⵓ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴰⵔⵜⵓⵔ ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ ⴷⵢⴰⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴼⴰⵍⵉⵔⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⵣⵡⴰⵢⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴳⵓⵏⵢⵉⵜ ⵙⴰⴽⵉⵔ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ) ⴱⴰⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷⵓⵔⴰⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓⵏⴳⵓⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ (ⵔⵓⵙⵢⴰ) ⵓⵏⵟⵓⵏ ⴰⴼⵉⵔⵢⴰⵏⵓⴼ (ⵙⵓⵙⵢⴰ)
ⵜⵉⵅⵓⵏ ⴽⴰⵍⵓⵊⵉⵏ (ⵔⵓⵙⵢⴰ)
ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵡⵉⴱⵔⵙ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⵙⴰⵏⴷⵔ ⴼⴰⵏ ⵔⵓⵢⴽⵍ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵣⵉⵏⵙⵜⵔⴰ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵢⴰⴽ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⴱⴰⵡⵉⵜ ⵙⵓⴽⵉⵍⵏⵓⴽⵉ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴼⴰ)
ⵟⵓⵎⴰⵙ ⵍⵉⵙⵜⴽⵉⵡⵉⴽⵙ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ) ⴱⴰⵡ ⵙⵉⴱⵔⵢⴰⵏ ⴷⵉⴼⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵟⵓ ⴷⵢⴰⵣ ⴱⵉⵔⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ) ⵎⵉⵍⵓⴼⴰⵏ ⵔⵉⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⴷⴰⵍⵉⴱⵓⵔ ⴷⴰⵔⴷⵉⴼⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ) ⵉⵍⵉⵏⵉⵜⵓ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵜⵓⵔ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵏⴰⵡⵔⵓ ⵟⵓⵍⵓⵏⵉⵍⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ) ⵢⵓⵔⵉ ⴱⵔⴰⴱⵔⵓⵜⵏⵉⴽ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵜ ⴼⵓⴽⴰⵏ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) ⵙⵉⵔⵉⵍ ⴳⵔⵉⵏⴳⵓⵔ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)
ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⴷⴰⵏⵓⵙ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ[edit]

AFC CAF CONCACAF CONMEBOL
Flag of Australia.svg ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
Flag of Iran.svg ⵉⵔⴰⵏ
Flag of Japan.svg ⵏⵉⴱⵓⵏ
Flag of Saudi Arabia.svg ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ
Flag of South Korea.svg ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵔⴰ
Flag of Morocco.svg ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
Flag of Nigeria.svg ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ
Flag of Senegal.svg ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ
Flag of Costa Rica.svg ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ
Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
Flag of Panama.svg ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ
Flag of Argentina.svg ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
Flag of Brazil.svg ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ
Flag of Colombia.svg ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
Flag of Peru.svg ⴱⵉⵔⵓ
Flag of Uruguay.svg ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
UEFA
Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ Flag of Denmark.svg ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ Flag of England.svg ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
Flag of Germany.svg ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ Flag of Iceland.svg ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ Flag of Poland.svg ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ Flag of Portugal.svg ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ
Flag of Serbia.svg ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ Flag of Spain.svg ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ Flag of Switzerland.svg ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ[edit]

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ A[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Uruguay.svg ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵓ 9 3 3 0 0 5 0 +5
2 Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ 6 3 2 0 1 8 4 +4
3 Flag of Saudi Arabia.svg ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵔⴰ 0 3 0 0 3 2 6 -4
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 1 (ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ) ⵔⵓⵙⵢⴰ Flag of Russia.svg 5 - 0 Flag of Saudi Arabia.svg ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⴰⵣⵉⵏⵙⴽⵉ 12'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 43' 90+1'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 71'
ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ 90+4'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Argentina.svg ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 2 ⵎⵉⵚⵔⴰ Flag of Egypt.svg 0 - 1 Flag of Uruguay.svg ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) 89' ⴳⵓⵎⵉⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 27,015
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the Netherlands.svg ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵓⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 17 ⵔⵓⵙⵢⴰ Flag of Russia.svg 3 - 1 Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴼⴰⵜⵃⵉ 47'
ⵜⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴳ 59'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 62'
(0 - 0) 73' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64,468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Paraguay.svg ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 18 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ Flag of Uruguay.svg 1 - 0 Flag of Saudi Arabia.svg ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 23' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,678
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of France.svg ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 33 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ Flag of Uruguay.svg 3 - 0 Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 10'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 23
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ 90'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Senegal.svg ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵉⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 34 ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ Flag of Saudi Arabia.svg 2 - 1 Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵍⴼⴰⵔⴰⵊ 45+6'
ⴰⵍⴷⴰⵡⵙⴰⵔⵉ 90+5'
(1 - 1) 22' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 36,823
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Colombia.svg ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ B[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Spain.svg ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ 5 3 1 2 0 6 5 +1
2 Flag of Portugal.svg ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3 Flag of Iran.svg ⵉⵔⴰⵏ 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Flag of Morocco.svg ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ 1 3 0 1 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 3 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ Flag of Morocco.svg 0 - 1 Flag of Iran.svg ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 90+5' (ⵎⴳ) ⴱⵓⵀⴷⴷⵓⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 62,548
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Turkey.svg ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 4 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ Flag of Portugal.svg 3 - 3 Flag of Spain.svg ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 heure locale
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ Goal 4' (pen) Goal 44' Goal 88' (2 - 1) Goal 24' Goal 55' ⴽⵓⵙⵟⴰ
Goal 58' ⵏⴰⵜⵛⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,866
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Italy.svg ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 19 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ Flag of Portugal.svg 1 - 0 Flag of Morocco.svg ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ Goal 4' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : 25px ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 20 ⵉⵔⴰⵏ Flag of Iran.svg 0 - 1 Flag of Spain.svg ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 54' ⴽⵓⵙⵟⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,718
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Uruguay.svg ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵍⴰ 35 ⵉⵔⴰⵏ Flag of Iran.svg 1 - 1 Flag of Portugal.svg ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵏⵚⴰⵔⵉⴼⴰⵔⴷ Goal 90+3' (pen) (0 - 1) Goal 45' ⴽⵡⴰⵔⵉⵣⵎⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,685
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Paraguay.svg ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 36 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ Flag of Spain.svg 2 - 2 Flag of Morocco.svg ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵓ Goal 19'
ⴰⵙⴱⴱⴰⵙ Goal 90+1'
(1 - 1) Goal 14' ⴱⵓⵟⴰⵢⵢⵉⴱ
Goal 81' ⵏⵏⵚⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33,973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Uzbekistan.svg ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ C[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 7 3 2 1 0 3 1 +2
2 Flag of Denmark.svg ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 5 3 1 2 0 2 1 +1
3 Flag of Peru.svg ⴱⵉⵔⵓ 3 3 1 0 2 2 2 0
4 Flag of Australia.svg ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 5 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ Flag of France.svg 2 - 1 Flag of Australia.svg ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
13h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 58' (pen)
ⴱⵀⵉⵛ Goal 81' (ⵎⴳⵍ)
(0 - 0) Goal 62' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,279
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Uruguay.svg ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 6 ⴱⵉⵔⵓ Flag of Peru.svg 0 - 1 Flag of Denmark.svg ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 59' ⴱⵓⵍⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40,502
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of The Gambia.svg ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 21 ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ Flag of Denmark.svg  1 - 1 Flag of Australia.svg ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ Goal 7' (1 - 1) Goal 38' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40,727
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Spain.svg ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 22 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ Flag of France.svg  1 - 0 Flag of Peru.svg ⴱⵉⵔⵓ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⴱⴰⴱⴱⵉ Goal 34' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32,789
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the United Arab Emirates.svg ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 37 ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ Flag of Denmark.svg 0 - 0 Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Brazil.svg ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 38 ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⵓ Flag of Australia.svg 0 - 2 Flag of Peru.svg ⴱⵉⵔⵓ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 18' ⴽⴰⵔⵉⵍⵍⵓ
Goal 50' ⴳⵉⵔⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 073
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Russia.svg ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ D[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 9 3 3 0 0 7 1 +6
2 Flag of Argentina.svg ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 4 3 1 1 1 3 5 -2
3 Flag of Nigeria.svg ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 Flag of Iceland.svg ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 7 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ Flag of Argentina.svg  1 - 1 Flag of Iceland.svg ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⵓⵜⴽⵔⵉⵢⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ Goal 19' (1 - 1) Goal 23' ⴼⵉⵏⴱⵓⴳⴰⵚⵓⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Poland.svg ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 8 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ Flag of Croatia.svg  2 - 0 Flag of Nigeria.svg ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳⵔⴰⴷ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵜⵓⴱⵓ Goal 32' (ⵎⴳ)
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ Goal 72' (pen)
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 31,136
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Brazil.svg ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 23 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ Flag of Argentina.svg  0 - 3 Flag of Croatia.svg  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 53' ⵔⵉⴱⵉⵜⵛ
Goal 80' ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
Goal 90+1' ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Uzbekistan.svg ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 24 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ Flag of Nigeria.svg  2 - 0 Flag of Iceland.svg ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵙⴰ Goal 49'
ⵎⵓⵙⴰ Goal 75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40,904
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of New Zealand.svg ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 39 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ Flag of Nigeria.svg  1 - 2 Flag of Argentina.svg ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵣⵉⵙ Goal 51' (pen) (0 - 1) Goal 14' ⵎⵉⵙⵙⵉ
Goal 86' ⵔⵓⵅⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Turkey.svg ⴽⵓⵏⵢⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 40 ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ Flag of Iceland.svg  1 - 2 Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵉⴳⵓⵔⴷⵚⵓⵏ Goal 76' (pen) (0 - 0) Goal 53' ⴱⴰⴷⵉⵍⵊ
Goal 90' ⴱⵉⵔⵉⵣⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Spain.svg ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ E[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Brazil.svg ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 7 3 2 1 0 5 1 +4
2 Flag of Switzerland.svg ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3 Flag of Serbia.svg ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 Flag of Costa Rica.svg ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 9 ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ Flag of Costa Rica.svg  0 - 1 Flag of Serbia.svg ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 56' ⴽⵓⵍⴰⵔⵓⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,432
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Senegal.svg ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 10 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ Flag of Brazil.svg  1 - 1 Flag of Switzerland.svg ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵢⵓ Goal 20' (1 - 0) Goal 50' ⵣⵓⴱⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Mexico.svg ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 25 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ Flag of Brazil.svg  2 - 0 Flag of Costa Rica.svg ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵀⵓ Goal 90+1'
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ Goal 90+7'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64,468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the Netherlands.svg ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 26 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ Flag of Serbia.svg  1 - 2 Flag of Switzerland.svg ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵜⵔⵓⴼⵉⵜⵛ Goal 5' (1 - 0) Goal 52' ⵜⵛⴰⴽⴰ
Goal 90' ⵛⴰⴽⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33,167
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Germany.svg ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 41 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ Flag of Serbia.svg  0 - 2 Flag of Brazil.svg ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 36' ⴱⴰⵡⵍⵉⵏⵓ
Goal 68' ⵙⵉⵍⴼⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Iran.svg ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 42 ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ Flag of Switzerland.svg  2 - 2 Flag of Costa Rica.svg ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴷⵣⵉⵎⴰⵢⵍⵉ Goal 31'
ⴷⵔⵎⵉⵜⵛ Goal 88'
(1 - 0) Goal 56' ⵡⴰⵜⵚⵓⵏ
Goal 90+3' (ⵎⴳ) ⵙⵓⵎⵔ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of France.svg ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ F[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2 Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Flag of South Korea.svg ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ 3 3 1 0 2 3 3 0
4 Flag of Germany.svg ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ 3 3 1 0 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 11 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ Flag of Germany.svg  0 - 1 Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 35' ⵍⵓⵣⴰⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Iran.svg ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵔ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 12 ⵙⵡⵉⴷ Flag of Sweden.svg  1 - 0 Flag of South Korea.svg ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ Goal 65' (pen) (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,300
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Slovakia.svg ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵉⵍⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 27 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ Flag of South Korea.svg  1 - 2 Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵓⵏ Goal 90+3' (0 - 1) Goal 26' (sp) ⴼⵉⵍⴰ
Goal 66' ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Serbia.svg ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 28 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ Flag of Germany.svg  2 - 1 Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵢⵙ Goal 48'
ⴽⵔⵓⵙ Goal 90+5'
(0 - 1) Goal 32' ⵟⵓⵢⴼⵓⵏⴻⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Poland.svg ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 43 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ Flag of South Korea.svg  2 - 0 Flag of Germany.svg ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵎ ⵢⵓⵏⴳ ⴳⵓⵏ Goal 90'
ⵙⵓⵏ Goal 90+6'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 835
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the United States.svg ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
[1]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 44 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ Flag of Mexico.svg  0 - 3 Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 50' ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏⵚⵓⵏ
Goal 62' (pen) ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ
Goal 74' (ⵎⴳ) ⴰⵍⴼⴰⵔⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 061
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Argentina.svg ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ G[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ 9 3 3 0 0 9 2 +7
2 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ 6 3 2 0 1 8 3 +5
3 Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ 3 3 1 0 2 5 8 -3
4 Flag of Panama.svg ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ 0 3 0 0 3 2 11 -9
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 13 ⴱⴽⵊⵉⴽ Flag of Belgium.svg  3 - 0 25px ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵔⵜⵉⵏⵣ Goal 47'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 69'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,257
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Zambia.svg ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⵎⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 14 ⵜⵓⵏⵙ Flag of Tunisia.svg  1 - 2 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⴰⵙⵉ Goal 35' (pen) (1 - 1) Goal 11' ⴽⵉⵏ
Goal 90+1' ⴽⵉⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,064
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Colombia.svg ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 29 ⴱⵍⵊⵉⴽ Flag of Belgium.svg  5 - 2 Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 6' (pen)
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 16'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 45+3'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 51'
ⴱⴰⵜⵛⵡⴰⵢⵉ Goal 90'
(3 - 1) Template:But ⴱⵔⵓⵏⵏ
Goal 90+3' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the United States.svg ⵊⵉⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 30 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ Flag of England.svg  6 - 1 Flag of Panama.svg ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵜⵓⵏⵙ Goal 8'
Kane Goal 22' (sp)
ⵍⵉⵏⴳⴰⵔⴷ Goal 36'
ⵙⵜⵓⵏⵙ Goal 40'
ⴽⵉⵏ Goal 45+1' (sp)
ⴽⵉⵏ Goal 62'
(5 - 0) Goal 78' ⴱⴰⵍⵓⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Egypt.svg ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 45 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ Flag of England.svg  0 - 1 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 51' ⵢⴰⵏⵓⵣⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33,973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Slovenia.svg ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 46 ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ Flag of Panama.svg  1 - 2 Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵔⵢⴰⵃ Goal 33' (ⵎⴳ) (1 - 0) Goal 51' ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ
Goal 66' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 37,168
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Bahrain.svg ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ H[edit]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 Flag of Colombia.svg ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2 Flag of Japan.svg ⵏⵉⴱⵓⵏⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Flag of Senegal.svg ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Flag of Poland.svg ⴱⵓⵍⵓⵏⵏⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 5 -3

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ : ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵖⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ. ⵏⵉⴱⵓⵏ 4 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ 6.

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 15 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ Flag of Colombia.svg  1 - 2 Flag of Japan.svg ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵏⵜⵉⵔⵓ Goal 39' (1 - 1) Goal 6' (pen) ⴽⴰⴳⴰⵡⴰ
Goal 73' ⵓⵙⴰⴽⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40,842
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Slovenia.svg ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 16 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ Flag of Poland.svg  1 - 2 Flag of Senegal.svg ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵔⵉⵛⵓⵡⵢⴰⴽ Goal 86' (0 - 1) Goal 37' (ⵎⴳ) ⵙⵢⵓⵏⵉⴽ
Goal 60' ⵏⵢⴰⵏⴳ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Bahrain.svg ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 31 ⵏⵉⴱⵓⵏ Flag of Japan.svg  2 - 2 Flag of Senegal.svg ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵏⵡⵉ Goal 34'
ⵀⵓⵏⴷⴰ Goal 78'
(1 - 1) Goal 11' ⵎⴰⵏⵉ
Goal 71' ⵡⴰⴳⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32,572
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Italy.svg ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 32 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ Flag of Poland.svg  0 - 3 Flag of Colombia.svg ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 40' ⵎⵉⵏⴰ
Goal 70' ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ
Goal 75' ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Mexico.svg ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 47 ⵏⵓⴱⵓⵏ Flag of Japan.svg  0 - 1 Flag of Poland.svg ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 59' ⴱⵉⴷⵏⴰⵔⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,189
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Zambia.svg ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 48 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ Flag of Senegal.svg  0 - 1 Flag of Colombia.svg ⴽⵓⵍⵉⵎⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 74' ⵎⵉⵏⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Serbia.svg ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ[edit]

ⵣⵔⵢⵏⴷ 16 ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵙⴳ 32 ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ
A ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵔⵓⵙⵢⴰ
B ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
C ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ
D ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
E ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
F ⵙⵡⵉⴷ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
G ⴱⵍⵊⵉⴽ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
H ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ[edit]

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ.

  ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
                             
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ à ⵙⵓⵜⵛⵉ     6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ     10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ     15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
 
  Flag of Uruguay.svg ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 2
 
  Flag of Portugal.svg ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 1  
  Flag of Uruguay.svg ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 0
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
    Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2  
  Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
  Flag of Argentina.svg ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 3  
  Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
    Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ 0  
  Flag of Brazil.svg ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2
  11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
  Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 0  
  Flag of Brazil.svg ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
    Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ 2  
  Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ 3
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⵓⵜⵛⵉ
  Flag of Japan.svg ⵏⵉⴱⵓⵏ 2  
  Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  1er ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
    Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 2
  Flag of Spain.svg ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ 1 (3)
   
  Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)  
  Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ 2 (3)
  1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
    Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 2 (4)  
  Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (3)
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
  Flag of Denmark.svg ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 1 (2)  
  Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ap) 2
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
    Flag of England.svg ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 1  
  Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ 1
   
  25px ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 0   ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
  Flag of Sweden.svg ⵙⵡⵉⴷ 0
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
    Flag of England.svg ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 2  
  Flag of Colombia.svg ⴽⵓⵍⵓⵎⵢⴰ 1 (3) Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ 2
   
  Flag of England.svg ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)   Flag of England.svg ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 0
 

ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[edit]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 50 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ Flag of France.svg  4 - 3 Flag of Argentina.svg ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 13' (pen)
ⴱⴰⴼⴰⵔⴷ Goal 57'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 64'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 68'
(1 - 1) Goal 41' ⴷⵉⵎⴰⵔⵢⵢⴰ
Goal 48' ⵎⵉⵔⴽⴰⴷⵓ
Goal 90+3' ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Iran.svg ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 49 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ Flag of Uruguay.svg  2 - 1 Flag of Portugal.svg ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ Goal 7'
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ Goal 62'
(1 - 0) Goal 55' ⴱⵉⴱⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Mexico.svg ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵙⵉⵣⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 51 ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ Flag of Spain.svg  1 - 1
a.p.
Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ Goal 12' (ⵎⴳ) (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 41' (pen) ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the Netherlands.svg ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵉⵏⵢⵉⵙⵟⴰ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴱⵉⴽⵉ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵓⴽⵉ ⵜⵣⴳⵍ
ⵔⴰⵎⵓⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴰⵙⴱⴰⵙ ⵜⵣⴳⵍ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵙⵓⵎⵓⵍⵓⴼ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 52 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ Flag of Croatia.svg  1 - 1
a.p.
Flag of Denmark.svg ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵥⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 4' (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 1' ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40,851
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Argentina.svg ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴱⴰⴷⵍⵊ ⵜⵣⴳⵍ
ⴽⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴱⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵛ ⵜⵣⴳⵍ
ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
Tirs au but
3 - 2
ⵜⵣⴳⵍ ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵉⵔ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵔⵓⵏⴷⵉⵀⵍⵉ
ⵜⵣⴳⵍ ⵙⴽⵓⵏ
ⵜⵣⴳⵍ ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 53 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ Flag of Brazil.svg  2 - 0 Flag of Mexico.svg ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ Goal 51'
ⴼⵉⵔⵎⵉⵏⵓ Goal 88'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Italy.svg ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 54 ⴱⵍⵊⵉⴽ Flag of Belgium.svg  3 - 2 Flag of Japan.svg ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴼⵉⵔⵜⵓⵏⴳⵏ Goal 69'
ⴼⵍⴰⵢⵏⵉ Goal 74'
ⵛⴰⴷⵍⵓ Goal 90+4'
(0 - 0) Goal 48' ⵀⴰⵔⴰⴳⵓⵛⵉ
Goal 52' ⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41,466
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Senegal.svg ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 55 ⵙⵡⵉⴷ Flag of Sweden.svg  1 - 0 Flag of Switzerland.svg ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴼⵓⵔⵙⴱⵉⵔⴳ Goal 66' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64,042
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Slovenia.svg ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 56 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 25px  1 - 1
a.p.
Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⵉⵏⴰ Goal 90+3' (0 - 0, 1 - 1, 1 - 1) Goal 57' (pen) ⴽⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the United States.svg ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵎⵎⵓⵔⵢⵍ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵓⵔⵉⴱ ⵜⵣⴳⵍ
ⴱⴰⴽⴽⴰ ⵜⵣⴳⵍ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵉⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵔⴰⵛⴼⵓⵔⴷ
ⵜⵣⴳⵍ ⵀⵉⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵜⵔⵉⴱⵉⵔ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴷⴰⵢⵔ

ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[edit]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 57 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ Flag of Uruguay.svg  0 - 2 Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
(0 - 1) Goal 40' ⴼⴰⵔⴰⵏ
Goal 61' ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43,319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Argentina.svg ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 58 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ Flag of Brazil.svg  1 - 2 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⴳⵓⵙⵜⵓ Goal 76' (0 - 2) Goal 13' (ⵎⴳ) ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ
Goal 31' ⴷⵓ ⴱⵔⵓⵢⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42,873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Slovenia.svg ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 60 ⵙⵡⵉⴷ Flag of Sweden.svg  0 - 2 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
(0 - 1) Goal 30' ⵎⴰⴳⵉⵔ
Goal 59' ⴰⵍⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 39,991
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of the Netherlands.svg ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⴰⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 59 ⵔⵓⵙⵢⴰ Flag of Russia.svg  2 - 2
a.p.
Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ Goal 31'
ⵎⴰⵔⵢⵓ ⴼⵉⴳⵉⵔⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵙ Goal 115'
(1 - 1, 1 - 1, 1 - 2) Goal 39' ⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ
Goal 101' ⴼⵉⴷⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44,287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Brazil.svg ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵙⵎⵓⵍⵓⴼ ⵜⵣⴳⵍ
ⴷⵣⴰⴳⵓⵢⵉⴼ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⵜⵣⴳⵍ
ⵉⴳⵏⴰⵙⵉⴼⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵓⵣⵢⴰⵢⵉⴼ ⴰⵎⵓⵔⵙ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴱⵔⵓⵣⵓⴼⵉⵜⵛ
ⵜⵣⴳⵍ ⴽⵓⴼⴰⵙⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴼⵉⴷⴰ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ

ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[edit]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 61 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ Flag of France.svg  1 - 0 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⵎⵜⵉⵜⵉ Goal 51' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64,286
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Uruguay.svg ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 62 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ Flag of Croatia.svg  2 - 1
a.p.
Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ Goal 68'
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 109'
(0 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 5' ⵜⵔⵉⴱⵢⵉⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Turkey.svg ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3[edit]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 63 ⴱⵍⵊⵉⴽ Flag of Belgium.svg  2 - 0 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵎⵓⵏⵢⵉ Goal 4'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 82'
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64,406
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Iran.svg ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ[edit]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 64 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ Flag of France.svg  4 - 2 Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 18' (ⵎⴳ)
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 38' (pén)
ⴱⵓⴳⴱⴰ Goal 59'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 65'
(2 - 1) Goal 28' ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ
Goal 69' ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78,011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : Flag of Argentina.svg ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴷⵔⵉⵎⵜ[edit]

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵡⴷⵔⵉⵎⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙⴳ ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017.[14]

ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ
ⵉ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⴰⵖⵔⵓⴷ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 38 38
ⵜⵉⵙⵙ 2 28 28
ⵜⵉⵙⵙ 3 24 24
ⵜⵉⵙⵙ 4 22 22
ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴰⵔ 8 16 64
ⵜⵉⵙⵙ 9 ⴰⵔ 16 12 96
ⵜⵉⵙⵙ 17 ⴰⵔ 32 8 128
ⴰⵖⵔⵓⴷ 400

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Golden consolation for magical Modric". FIFA. 15 July 2018. Retrieved 16 July 2018.
 2. 2.0 2.1 Ethics: Executive Committee unanimously supports recommendation to publish report on 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html FIFA 19 December 2014. archive https://web.archive.org/web/20150329105006/http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html 29 March 2015
 3. "Your Ultimate Guide to Watching the 2018 World Cup". http://time.com/5310099/world-cup-russia-watch-teams-players/. 
 4. Vyatchanin, Nikita (14 June 2018). "В России стартовал чемпионат мира по футболу" (in ru). https://www.pnp.ru/social/v-rossii-startoval-chempionat-mira-po-futbolu.html. 
 5. "Непредвиденные расходы: как менялась смета ЧМ-2018" (in ru). rbc.ru. 8 June 2018. https://www.rbc.ru/society/08/06/2018/5b02f8039a7947289e44a869. 
 6. "Russia united for 2018 FIFA World Cup Host Cities announcement". FIFA. 29 September 2012. https://www.fifa.com/worldcup/russia2018/news/newsid=1711839/index.html. Retrieved 13 November 2013. 
 7. (en) "2018 FIFA World Cup Russia™ - Matches - France - Croatia - FIFA.com". ⴼⵉⴼⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.
 8. (pdf) « 2018 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Russia », site de la FIFA.
 9. "Le Comité Exécutif se rⴰéunit pour la dernière fois de l’année à Tokyo". 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012. http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/bodies/news/newsid=1971735/index.html. Retrieved 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012.  .
 10. "FIFA World Cup Russia 2018: List of match officials" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. 29 March 2018. http://resources.fifa.com/image/upload/list-of-match-officials-for-the-2018-fifa-world-cuptm.pdf?cloudid=ygppy1zdhjaxituykarn. 
 11. "36 referees and 63 assistant referees appointed as Russia 2018 Match Officials". Fédération Internationale de Football Association. 29 March 2018. https://www.fifa.com/worldcup/news/36-referees-and-63-assistant-referees-appointed-as-russia-2018-match-officials. 
 12. "FIFA World Cup Russia 2018: Updated list of match officials" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. June 2018. https://resources.fifa.com/image/upload/updated-list-of-fifa-match-officials-for-the-2018-fifa-world-cup-russiatm.pdf?cloudid=w7qdlidnrq4lah2pvvc3. 
 13. "Referees of the 2018 FIFA World Cup: Statistical Kit" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. 5 June 2018. https://resources.fifa.com/image/upload/statistical-kit-referees.pdf?cloudid=vkt8rnt7f87o4uq56cww. 
 14. Henley, Brendon (27 October 2017). "FIFA World Cup Prize Money" (PDF). FIFA. Archived from the original on 29 October 2017. https://web.archive.org/web/20171029064816/http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/fifacouncil/02/91/78/09/fwcprizemoney_2014v2018_neutral.pdf. Retrieved 28 October 2017. 


ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵢⴰⴹⵏ[edit]