Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ (ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ، ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ „ ⴷ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ . ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ "ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ " ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏ، . ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵢⵓⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⵉⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵓⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴽⵓⴷⵏ ⵢⵎⴹⴼⵔⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵛⵏⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ، ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵇⴷⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ، ⴷ ⵉⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⵓⵍ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵢ ، ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵜⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵟⴰⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵖⵏⵣⵏⵓⵢⵓⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ، ⴷ ⵜⴳⵍⴷⴰⵢ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵛⴽⴽⵍⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⵉⴼⵖⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵢⵢⴰ "ⵜⴰⴳⵎⴰⵜⵜ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵢⵏⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵉ ⵟⵟⴰⵊⵉⴽ " ⵣⴷⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵜ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵢⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵛⴰⵀ ⴷⴷⵔⴰⵏⵉ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵀⵓⵜⴰⴽⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1709 ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ، ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴷⵔⴰⵏⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1747.

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 1970 ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⴷⴷⵔ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵢⵔⵥⴳⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1979 ⵢⵎⵜⵜⵍ ⴳ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴰⵙⵓⴱⵢⵉⵜⵉ ⵢⴹⴼⵔⵜ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2001.