Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ، ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2003..

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⵏⵖ ⵎⵉⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ (ⵙ ⵜⴰⵚⵉⵔⴱⵉⵜ: Црна Гора/Crna Gora) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵛⵛⴽⵍⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ. ⴳ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2006 ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⴹⴹⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴹⵓ ⵖⴼ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ , ⵔⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 55.5% ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ.

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 13812 ⴽⵎ² , ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 650,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⴱⵓⴷⴳⵓⵔⵉⵜⵙⴰ (ⵜⵉⵜⵓⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ) .

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⴳⵓⵙⵍⴰⴼⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵣⵣⴰⵔⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⴳⵓⵙⵍⴰⴼⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴽⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ، ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 ⴷ 1992 ،. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴱⵕⵔⴰⵃ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2006.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ

ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵙⵜⵉⵜ ⵓⵖⵔⴼ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵎⵜⴰⵍ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 125 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ، ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⵓⵢⵏ ⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷⵡⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ.


ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ

ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ , ⴷ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢⵏ.

ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵏⴰⵜⵓ ⴳ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 .

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵓⵟⵟⵓⵏ %
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ 620,145 100
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⵉⵔⴱⵉⵜ 393,740 63.49
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵓⴳⵔⵓⵜ 136,208 21.96
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵙⵏⵉⵜ 34,078 5.49
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ 32,603 5.26
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ 2,791 0.45
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ 500 0.08
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ 20,725 3.26