Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴷⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴷⴰⵎ

ⴰⴷⴰⵎ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: آدم, ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: אָדָם, ⵙ ⵜⴰⵕⴰⵎⵉⵜ: ܐܕܡ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ: Αδάμ) ⴷ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ, ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵇⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵔⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵇⴰⵏ. ⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵉⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ ⵓⴷⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵏⴰⵅ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵏⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⵙⴳ ⵢⴰⵀⵓⵀ - ⵉⵍⵓⵀⵉⵎ («ⵢⴰⵀⵓⵀ-ⵕⴱⴱⵉ», ⴷ ⵉⵙⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ), ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⴽ ⵢⵉⵔⵎ ⵏ «ⴰⴷⴰⵎ» ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⴼⴰⵛⴳⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵕⴱⴱⵉ (ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ), ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵎⵓⴷⵏⴰ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵙⴰⵢ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵃⴰⵡⵡⴰ (ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ) ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴰⴳⴳⴰⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵕⵉ. ⵉⵎⴰ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵖⵙ ⵉⵔⵉⵎ, ⵙⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵕⵉ. ⵙ ⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⵉ ⵓⵢⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵔⴼ ⴰⵙ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵖⵎⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵓⵢⴰⵙⵓⵄ. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵙⵔ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⵉⵙⵍⴰⵎⵜⴱⴰⵀⴰⵢⵉⵜ ⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ. ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵉⵡⴰⵔⵙⵖⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵢⴰⵏⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵎⵉⵢ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⴰⴷⴰⵎ