Wp/zgh/ⴰⴷⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴷⴰⵎ

ⴰⴷⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵅⵍⵇ ⵔⴱⴱⵉ, ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴰⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵅⵍⵇⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⵉⵏⴼⵅ ⴷⵉⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ,ⴷ ⵢⵓⵎⵔ ⵍⵎⵍⴰⵢⴽⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵙⵊⴷⵏ (ⴰⵙⵊⴰⴷ ⵏ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵅⴰⵜⵔ، ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵙⵊⴰⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴱⴰⴷⴰ) ⵙⵊⴷⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⴱⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵙⵊⴷ ,ⵢⵏⵏⴰ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵙⵊⴷⵖ ⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵅⵍⵇⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⴽⴽ ⵥⵉⵍⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ , ⵜⵅⵍⵇⵜⵉⵢ ⵏⴽⴽ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉ, ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵅⵇⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⵢⵖⴹⴰⴱ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⵍⴳⴰⵔ ⵖⴼ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⴱⴰ ⴷ ⵔⵔⵃⵎⵜ , ⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⴱⵍⵉⵙ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵊⵊⵉⵢⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ , ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⵓⵊⵊⵉⵖⴽ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵇⵉⵢⴰⵎⴰ. ⴰⴷ ⵢⴽⵜⵓⵔⵖ ⵊⴰⵀⴰⵏⴰⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵏ ⵢⴹⴼⵔⵏⴽ ⵙⴳⵙⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵊⵏⵜ ⵢⵥⴹⴰⵔ ⵉⴱⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵢⴽⵛⵎ ⴷ ⵢⵙⵟⵎⵄⵜⵏ ⴷ ⵢⵡⵙⵡⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⴳⴷⵍⵜⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⵉⴼⵙ , ⵢⵄⵚⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⵔⴱⴱⵉ ⵏⵏⵙ , ⵢⵖⵡⴰ ⵉⴱⵍⵉⵙ ⵉⴳ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵍⵊⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵙⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⵀⴰⴱⵉⵍⵇⴰⴱⵉⵍⵛⵉⵜ. ⵎⵅⵜⴰⵍⴼⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵔ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙⵏ) ، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ، ⵅⴼ ⵉⴱⵏ ⵄⴰⴱⴱⴰⵙ، ⴷ ⴰⴱⵉ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ :((أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة)).. ⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵔ ⵜⵜⵄⴱⴰⴷⵏ ⵔⴱⴱⵉ ,ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵛⵔⵉⴽ ، ⵢⴷⴷⵔ ⴰⴷⴰⵎ ⵏⵉⴳ ⵉⴼⴹ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏⵉⴹⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵏⵉⴳ ⵏ 25 ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵄⵔⴰⴼ 77 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[edit | edit source]

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⴰⴷⴰⵎ