Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⵜ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ:Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD)) ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰ ⵢⴷⵡⵙ ⴷⵉ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⵢⵙⴱⴷⴷ ⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⴰⵄⴷⵉ ⴷⵉ 9 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1989 ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ. ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙⴳ 10 ⵎⴰⵕⵙ 2012. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴳⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵇⵇⵏ ⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⴰⵄⴷⵉ.
ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ: ⵜⴰⵍⴰⴽⵜ[1]. ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⵖⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⴷⵉⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜⵏ.

ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ

"ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵍⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷⴷⵖ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ. ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.
ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ... ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ... ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ[2]".

ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⴷⵉ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ

  1. Programme du RCD sur son site Web officiel [archive].
  2. (fr) Statuts du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie [archive], sur le site officiel du RCD