Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ, ⵏⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1600 (ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ). ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ 5000 ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵣⵉⴽ ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⵣⵀⵓ" ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1027 ⴷⴰⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵖⵣⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵏⵣ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵚⵓ. ⴷⵉ 221 (ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⴽⵉⵏ" ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ,ⵉⵙⵙⵖⵔ ⵜⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵙⴰ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ.

ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ Zhuanshu (ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵜⵛⵉⵏ) ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴱⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ
rén ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
ⴰⵔⴱⴰ
ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ
yuè ⴰⵢⵢⵓⵔ