Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵙⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵙⵓ
ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ (ⵙ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ: 絲綢之路، ⵙ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 丝绸之路) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵉⵣⴷⵉⵏ , ⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵔⴽⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵜⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ „ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵏ (ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⴰⵏ) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵏⵟⴰⴽⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴷ [[ⴽⵓⵔⵢⴰ][ ⴷ ⵏⵉⴱⵓⵏ. ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⵉⵔ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ( Seidenstraße)، ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵙⵎⵎⴰⵜ ⴰⵎⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⴼⵔⵉⴷⵉⵏⴰⵏⴷ ⴼⵓⵏ ⵔⵉⵜⵛⵜⵀⵓⴼⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.

ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ [[ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ][ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵉⵚⵔⵉⵜⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵎⴽ ⵜⵓⵣⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵢⴱⴹⴹⵓ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ : ⴰⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵢⵣⵔⵉ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵍⴳⴰⵔ-ⴽⵉⴱⵉⵜⵛⴰⴽ ⴷ ⵖⴰⴼ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ [[Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵔⵎ ⴷ ⴰⵔ [[ⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ|ⵜⴰⵎⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵔⵎ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵎⵔⵎⴰⵔⴰⵍⴱⵍⵇⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴱⵓⵏⴷⵓⵇⵉⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵢⵣⵔⵉⵢ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵙⵜⴰⵏⵅⴰⵔⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇⴰⵏⴰⴹⵓⵍⵙⵓⵔⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⴷⵎⵔⴰⵏⵟⴰⴽⵢⴰ ⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ([[ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ][) ⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇⵛⵛⴰⵎ ⴰⵔ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ .