Wp/wal/Zal''iya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Zal''iya

Zal''iya giyoogee asay bawu diyabaa bayzziyonne bawu baynnabaa shammiyonne kaammiyo ooso gididi gammaanne woriya issippe giddon beettiya dummatettan zemppees. Asay beni wode zal''iya buquraa buquraara lammiyogan doommiis, simmidi qassi buquraassi immettana bessiya gatiya annaacidi haniya marccuwa medhdhiis. Marccoy dumma dumma biratatuppe, madaabetuppe, biratuppenne worqqatuppe moodettiyaba gididi buquraa gatiyadan oyqettaykka dummatees. Ha''i wodiya zal''ee salo gufanttuwan oottiya ubba asaykka laammanawunne shammanawunne haniya ogiyan ossettidi go''aa immiiddi dees. Leemisuwassi. Doolaariya. Wolaytta asawkka eta zal''e mishshay "Marccuwa" geetettidi erettiyagee dees.