Wp/tzm/ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵛⴰⴽⵙⴱⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵛⴰⴽⵙⴱⵉⵔ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵉⵍⵓⵍ ⵡⵉⵍⵉⴰⵎ ⵛⴰⴽⵙⴱⵉⵔ ⴳ 26 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1564 ⴷⵉ ⵙⵜⵔⴰⵜⴼⵓⵔⴷ -ⵓⵃⵓⵏ-ⴰⵖⵓⵏ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1616, ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵇⴷⴷⵉⵛⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵛⵓⵕⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴳⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵇⵇⵉⵎⵏⵜⴷ 38 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 154 ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰ ⵉⵚⵓⵏⵉⵢⵏ (ⵙⵓⵏⵏⵜ), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ. ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵙⵓⵖⵍⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵛⴰⴽⵙⴱⵉⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⴽⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵜⵔⴰⵜⴼⵓⵔⴷ-ⵓⵃⵓⵏ-ⴰⵖⵓⵏ. ⴰⵙⵎⵉ ⵢⵉⵡⴹ 18 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵓⵖ ⴰⵏⵏ ⵀⴰⵜⵀⴰⵡⴰⵢ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵢⵙⵄⴰ 3 ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ. ⴳⵔ 1585 ⴷ 1592, ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ (ⴰⵛⵜⵓⵔ) ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰ ⵍⵓⵔⴷ ⵛⴰⵎⴱⵔⵍⴰⵉⵏ'ⵙ ⵎⵏ (ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵖⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⴽⵉⵏⴳ'ⵙ ⵎⵏ). ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵛⴰⴽⵙⴱⵉⵔ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⴱⴷⴰⵏ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵍⵉⵣⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵊⴰⵎⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇ ⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵎⵛⵓⵕⵏ ⵏ ⵙⵀⴰⴽⵙⵃⴰⵔ ⵢⵓⵔⴰ-ⵜⵏⵜ ⴳⴰⵔ 1589 ⴷ 1613, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵍⵍⴰⵖⵉⵏ (ⵛⵓⵎⵥⴷⵉⵙ) ⵢⵙⵙⴹⵙⴰⵢⵏ), ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴽⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (ⵜⵔⴰⴳⵥⴷⵉⵙ), ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵀⴰⵎⵍⵜ, ⴽⵉⵏⴳ ⵍⴰⵔ (ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵔ) ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴰⵛⴱⵜⵀ. ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ, ⵙⵀⴰⴽⵙⵃⴰⵔ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⵜⵉⴽⵙⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵜⵉⵎⵍⵍⴰⵖⵉⵏ (ⵜⵔⴰⴳⵉ-ⵛⵓⵎⵥⴷⵉⵙ) ⵢⵔⵏⴰ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ-ⵙⵏⵜ ⵉⴳⴰ-ⵜⵏⵜ ⵙ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ. ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ 1623 ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⴼⵓⵍⵉⵓ. ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵙⵀⴰⴽⵙⵃⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵓⵇⴰⴷⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ 19 ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍ ⵎⵛⵓⵕ ⴰⵟⴰⵙ. ⴷⴳ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ 20, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵎⴷⴷⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵙ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]