Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⴽⵙⵜⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⴽⵙⵜⴰⵏⵜ

ⵜⵓⴽⵙⵉⵜⴰⵏⵜ. ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⴽ, ⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵜ. ⴰⴳⴰⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ, ⴰⵏⵣ'ⵓⵍ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵣ'ⵓⵍ ⵏ ⵉⵜ'ⴰⵍⵢⴰ, ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ. ⴷ ⵓⵏⵙ'ⵉⴱ ⴰⴽ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴷ'ⵏⵉ: ⴰⴳⴰⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ. ⴷ ⵓⵏⵙ'ⵉⴱ: ⴰⴳⴰⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵣ'ⵓⵍ ⵏ ⵉⵜ'ⴰⵍⵢⴰ. ⵓⵔ ⵣⵣⴰ-ⵢⵙ ⵙⵇⴰⵔⵏ-ⵛⴰ: ⴰⵏⵣ'ⵓⵍ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵜⵓⴽⵙⵉⵜⴰⵏⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵜⵜ'ⴼ ⵉⵅⴼ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵢ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ. ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵍⵉⴷⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⵙⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵇⵇⵉⵎⵏ-ⴰⵏⵖ-ⴷ ⵉⴷ'ⵔⵉⵙⵏ ⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ-ⴰ ⵣⵉ ⵍⵇⵔⵏ 11, 12, ⴷ 13, ⵉⵡⵡⴷ' ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵣⵉ ⵍⵇⵔ 13 ⵜⵙⴰⵡⵏⵜⵜ, ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵢ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵀ'ⵡⵡⴰⵙ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵖⵍⵍⴰⴱ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ. ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵀ'ⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵀ'ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵙ, ⴽⵜⴰⵔ ⴰⴽ ⵜⵍⴰⵍⵉⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⴽⵙⵉⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ 20, ⵉⴷ-ⴰⵙ-ⵢⵓⵛⴰⵏ ⵛⵛⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵙ, ⵉⴳⴳ-ⴰⵙ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴷ'ⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵢⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵜⴰⵣ'ⵔⵉⴳⴰⵏⵜ. âⴰⵡⴷ, ⵉⵙâⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⴰ ⵖⴰⵔ-ⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵏ'ⴷⴰⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵎⴰⴳⵏⵓⵜ, ⵉⵎⵎⵔⵙⵏ ⵅ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵛ , ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵍⵀ'ⵏ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵜⵜⴰⵏⵏ. ⵉⵍⵙ ⴰⴳⴰⵙⴽⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵔⴰⵏ, ⵉⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵣ'ⴰⵢⵔ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵜⵉⵛⵛ- ⴰⵙ ⵛⵛⴰⵏ ⴰⵔ 1990, ⵡⴰⵎⵉ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵏⵙ'ⵉⴱⵜ ⴰⴽ ⵜⴽⴰⵜⵜⴰⵍⴰⵏⵜⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⵙⵜⵜⵉⵢⴰⵏⵜ. ⵣⵉ ⵣⵉⴽ (ⴷⵉ 1882) ⵉⵔⴰ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴷⴰⵢ-ⵙ ⴰⵔⵢⴰⵖⴷ ⵓⴽⵙⵉⵜⵜⴰⵏ ⵉâⴷⵍⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ, ⵜⵜⵜⵡⴰⵀ'ⵙⴰⴱ ⵜⵓⴷⵙ ⴰⵔ ⵜⵓⴽⵙⵉⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⴰ ⴱⴷⴰⵏ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵣⵢⵉⴷⴰ (ⴷⵉ 1884). ⵉⴷ'ⴰ, ⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵜ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏⵜ ⴷⵉ ⵍⵉⴷⴰⵔⴰ, ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵖⴰⵔ-ⵙ ⵛⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴷ'ⵜ. ⵜⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵣⵣⴰⵢ-ⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ. ⴰⴱⴷⴷⵍ ⴰⵍⵙⴰⵡⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴷⵉ ⵓⴽⵙⵉⵜⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵇⵉⴼ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵍⵙ ⵉⴷⴷⴰⵔ, ⵖⴰⵔ-ⵙ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵅ-ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰⴼⴰâⵏ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵎⵢⴰ, ⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵜ âⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵊⵀⵉⴷ ⴰⵜⵜ'ⴰⵙ. ⴰⵖⵍⵍⴱ ⵏ ⵜⴽⴰⵙⵜⵜⵉⵢⴰⵏⵜⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⵜⵜⴰⵍⴰⵏⵜⵜ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵣⵢⵉⴷⴰ, ⵉⵙⵏⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⵎⵉ-ⵜⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⵏⵜⵍâ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵢ.