Wp/tzm/ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ
ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵇⴷⵓⵃ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 26.385 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰⵜⵎⵙⵙⵢⴰ «ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ:التمسية ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ:Temsia» ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴹⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

ⴰⵙⵙⴰⵖ[edit | edit source]

ⵖⵉⴷ ⵉⵅⵡⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ . ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵎⴷⵜ ⴽⵔⴰ .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵖⵉⴷ ⵉⵅⵡⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ . ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵎⴷⵜ ⴽⵔⴰ .

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ[edit | edit source]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ , ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵔⴰⵔⴳⴰ , ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⵉ ⵚⵚⴰⴼⴰ , ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵇⵇⵯⵍⵉⵄⴰ


ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ[edit | edit source]

ⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1959 ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956 . ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1992 ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[edit | edit source]

ⴳⴳⵓⵜⵏⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵖ ⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵣⵖ 9478 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 ⴰⵔ 18696 ⵖ 1982 , ⵖ 1992 ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵉⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ 15756 ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⵉⵖⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ 26385 ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ 2004 ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵔⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ .

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
1960 9478 [1]
1982 18696 [1]
1994 15756 [1]
2004 26385 [1]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[edit | edit source]

ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵎⵎⵔⴽⴽⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏⴳⵔ 20° ⴷ 30° .

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵖⵉⴷ ⵉⵅⵡⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ . ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵎⴷⵜ ⴽⵔⴰ .

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵖⵉⴷ ⵉⵅⵡⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ . ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵎⴷⵜ ⴽⵔⴰ .

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ[edit | edit source]

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ[edit | edit source]

 • ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ
 • ⵉⵅⵯⵔⴱⴰⵏ
 • ⴱⵓⵣⵓⴳ
 • ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵙⴰ

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ[edit | edit source]

 • ⵊⵊⵏⴰⵏ
 • ⴰⵙⴰⵢⵙ
 • ⵜⵉⴼⵔⴷⵉⵜ
 • ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ
 • ⴷⵔⴱ ⵍⵃⵎⵎⴰⵏⵉ
 • ⵜⴰⵄⵎⵉⵔⵉⵜ
 • ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵊⵊⵔⴼ
 • ⵉⴳⵔ ⵓⴹⵡⵡⴰⵔ
 • ⵍⴱⴷⵓⵄ
 • ⴷⵔⴱ ⵍⵎⴰⴽⵉⵏⴰ
 • ⴰⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⵄⵍⵉⵡⴰ
 • ⵄⵉⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵇⵇⴰⵙⵎ
 • ⴰⵎⵀⴰⵢⵛ
 • ⴱⵕⵕⴰ ⵓⴹⵡⵡⴰⵔ
 • ⵜⴰⵎⴰⵄⵉⵜ
 • ⵉⴳⵔ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ
 • ⵉⵎⵍⴰⵍⵏ
 • ⴱⵏⴷⵔⴰⵔ
ⵖⵉⴷ ⵉⵅⵡⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ . ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵎⴷⵜ ⴽⵔⴰ .

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named inezgane.voila.net