Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵔⵉⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵔⵉⵔⵜ
ⵎⵔⵉⵔⵜ
M'rirt
مريرت
ⵎⵔⵉⵔⵜ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 2 119 000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2 004)


ⵎⵔⵉⵎⵜ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:مريرت) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴽⴻⵏⴰⵙ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ. ⵙⵓⵇ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ, ⵉⵜⵜⴰⵙⴻⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵔⵉⵔⵜ, ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ (quartiers) ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ:

  • ⴷⵉ ⵓⵥⵍⵎⴹ( ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴰⵥⵔⵓ): ⴰⵢⵜ ⵃⵊⵊⵓ,ⴰⴼⵓⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔ
  • ⴷⵉ ⵍⵇⴱⵍⵜ : ⵜⴰⵃⵊⴰⵡⵉⵜ
  • ⵎⵔⵉⵔⵜ( ⴰⵍⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⴻⵎⵜ)
  • ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ :ⴱⵓⵍⴰⵛⴼⴰⵔ, ⴰⵢⴰ ⵄⵎⵉ ⵄⵍⵉ.
  • ⴷⵉ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ(ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ): ⴰⵢⵜ ⵎⵓ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[edit | edit source]

ⵜⵉⵖⵔⴻⵜ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⴻⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵿́45 000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.


⵰⵰

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵎⵔⵉⵎⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ(ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ)

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⴳⵓⴳⵓ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵣⴻⵏⴽ ⴷ ⵏⵇⵔⴻⵜ .

ⵉⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[edit | edit source]

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ[edit | edit source]