Wp/tzm/ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ

ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵙ ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵍⵉ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⵉⵢⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ [[ⵙ] ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ.. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴼⴰⵏⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ. ⵜⵍⵎⴷⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵉⵍⵍⵉⵖ ⴰⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⵡⵍⵉⵡⵏ ⵏⵙ. ⵛⵓⵏⵜⴻⵏⵜⵙ

ⴰⵙⵙⴰⵖ[edit | edit source]

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵚⵃⴰⵏ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵢⴰⴹⵏⵉ "ⴼⴰⵟⴰⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ" ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏ ,ⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⵙⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵍⵓⵍ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1963 ⴷⵉ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵡⵏⴰⵚⵔ, ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏ.

ⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ[edit | edit source]

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵓⵍ . ⵜⴽⴽⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ. ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴼⴼⵓⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⵎⵍ ⴰⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ. ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1970, ⴷ ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ. ⴰⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵔⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵉⵍⵎⴷⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ[edit | edit source]

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ[edit | edit source]

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵔⴽⴰⵣ ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵡⴰⵍ, ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴽⴽ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⴰⴷ ⴰ ⵜⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵛⵜⵓⴽ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵏ 80 ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⴼⵇⵇⵉⵀ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⵉ ⵜⴰⵙⴼⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵙⴽⵔ ⴷⵉⵙ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ, ⵏⴳⵉⵔⵉⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵡⴰⵅⵅ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⴽⴼⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵖ ⵜⴰⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ : « ⴷⴰⵔ ⵓⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵍⵎⴷⵖ ⵜⵓⵏⴼⵓⵙⵜ ⴷ ⵙⵙⵉⵄⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰⵔ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵛⵜⵓⴽ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵙⴽⴰⵔⵖ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⴷⴰⵔ ⴱⵍⴼⵇⵇⵉⵀ ⴰⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⵓⵇⵇⵔ ⵏⴳⵔ ⵔⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰⵙⵉⵏ ». ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵏⴰⵔⵓⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵍⴷⵉ ⵜ ⵉⴷ, ⴰⵎⵎ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴱⵍⴼⵇⵇⵉⵀ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵢⵙⴰ. ⵜⵎⵍ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵢⵢⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜⴼⴰ ⵉ ⵔⴰⵢⵙⴰ ⴽⵉⵍⵍⵢ ⵖ 1995. ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵖ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ. ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰⴼ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵉⵍⵍⵉ ⵎⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵏⵏⴰⵙⵉⵀⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴼ ⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵍⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[edit | edit source]