Jump to content

Wp/tzm/ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ 2.79

ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ (Blender ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ (3D) ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ. ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔ ⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵜ ⵕⵥⵎⵏ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵚⵓⵡⴰⴱⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⵣⴳⵉⵙⵏ ⵍⵉⵏⴽⵙ, ⵎⴰⴽ ⴷ ⵡⵉⵏⴷⵓⵣ, ⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵔⵉⵏⴷⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ Cycles ⴷ Blender Internal.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⵉⵎⴰⵙⵢⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1995. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏ Yello, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ Baby.

ⵙⵓⵣⴰⵏ[edit | edit source]

ⵙⵓⵣⴰⵏ
ⵙⵓⵣⴰⵏ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⵙⵓⵣⴰⵏ (ⵔ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: suzanne) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵣⵖⴹⵓⴹ ⴳⵉⵙ ⵖⵉⵔ 500 ⵏ ⵓⴷⵎ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.

ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵢⴰⵡⴼⵙⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2969 (2019)
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵏⴽⴰ (ⵉⵣⵄⴹⴰⴹ)
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓ ⵍⵓⵏⴷⵔⵓⵎⴰ