Wp/tzm/ⴰⵜⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵜⴰⵢ
ⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵜⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵖⵉ ⵏⵏⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵢⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵜⴰⵢ ⵢⵥⵉⵍ ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ. ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ. ⴷⴰ ⵜ ⵏⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵖ ⴰⵇⵇⴰⵢⵏ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏ ⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵔⵖⵜ ⴰⵔⴷ ⵎⵎⵓⵔⵥⵎⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵖⵉ.

ⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ[edit | edit source]

ⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⵏ ⵙⵔⵖⵜⵏ ⴰⵔ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵉ ⵜⴰⴹⴼⵉ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵛⵛⵉⴱⴰ ⵓⵍⴰ ⵍⵉⵇⴰⵎⵜ ⴰⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵏⵡⵡⴰ ⴳ ⵍⴱⵔⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵜⵜⵔⵙⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵙⴽⴽⴰⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⴱⴰ ⵏⵖ ⵍⵉⵇⴰⵎⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ, ⵢⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵏⵓⵔⵥⵎ ⵛⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵎ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ).

ⴰⵜⴰⵢ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ