Wp/zgh/ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/tzm/ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ)
Wp > zgh > ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ
ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⴱⵓⵜⵖⵔⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵎⴳⵓⵏ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵎⴳⵓⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ : vallé des roses), ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ : ⵉⵖⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⵓⵏ ⴷ, ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵙⵉⴼⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ. ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵙⵎ-ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵉⴼ-ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵢⵉⵙⴽⵉⵔⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ.

ⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ, ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ,ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ.