Wp/tly/Zabil Mədoj

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Zabil Mədoj

Məhərrəmov Zabil Cəmili zoə ( Zabil Mədoj). 1962- nz sori iyulə manqi 12- də Masallu rayoni ısətnə Mahmudavar, ğədimə Mədo nomədə diədə tolışə əğıləmoəjenə xıyzonədə çe mo- mo bə. 8 sa xıyzoni dıminə fərzənde. 1968- nə sori bə Mədo miyonə məktəb bo hande binoş kardə. 1978- nə sori Mədo miyonə məktəbış orıxniəşe. 1978-78 nə sorondə Bokuədə Natə çolon operatori sənəti handero litseyış orıxniəşe. Çəyo bəjəniş Nərimanovi nomədə Natəçolonədəş operatorış koş kardəşe. 1980 – nə sori Boku Kirov nomədə rayoni voenkomati əvış bə sərbozətiş vanqış kardə. 1980- 82 –nə soronədə Səveti ləşkəri dılədə de Zabaykal ləşkəri sərdorəti 40- nə dastədə bənəy mexanik- voditeli Monqolustan Sosialis Respublikadaş sərbozətiş kardəşe. De Sərdorəti tovi Həvo qərdənəkəşə ləşkəri nımunəvi sərbozəti nomış iyən nışonış sə. 1982- nə sori sərbozətiş de nomiş bə səş jə , çəyo bə Boku oqardə. Bokudə bəjəni Azbestsenent iyən Keramika zavodədə operatorış koş kardə. 1984 nə soriku de Komsomoli səlo bə Ulyanovski şəhər dəro qıniə. Əyo Ruslan omıştə aviazavodi duteyədə həşə. 1987 – nə sori bəştə di bə Mədo ( Mahmudavar) oqardə. Detobə 1991 – nə soiri Lankonədə avtomobili bazədəş ronandəş koş kardə. 1991- nə soriku Rusiya Sankt- Peterburq nomədə şəhərədə jidə. Isətən Sankt – Peterburqədə jimon kardə. 2002- nə sori deştə həmfamə duston “ Tolış” nomədə rujnomə onedə. Həmonə sorondə “ Millət mıni məsdəni” şeerə kitobi çapo vadoydə. Demiən əv “ Urusi- Tolışi” Tolışi- Tırki” luğəton- sıxanqırdi, sovı bımiən 17 qılə co tolışə kitobon redaktore. Əlan “ Tolış- Urus- Tırkə” de şeeri nıvıştə bə luğəti kuti ko kardə. Sovı bımonən Tolışi zıvoni leksika ovc karde roədə 2013- nə sori “ yotube” də “ Zabil TV” nomədə kanali onedə. 2014 nə sori noyabıra manqi 29- də Tolışi tarixədə iminə bəjən “Tolşstoni Milliyə Vindəsədo” nomədə tele- kanali onedə. Bənəy “ TMV” kırtəçəm votəbə çı kanali həm əbard həmən sərdore.Isət Sankt- Peterburqədə jidə çı Rusiya vətəndaşe. Əçəy ən ve piə vərzış sıvıkə atletika iyən voleybole. Bı riədə iminə dərəcəynə vərzışkorə nomışən sə.