Wp/tly/Zındəyon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Zındəyon

Fransızon bə kafte “pərə muş” votedən

• Fransızon bə kafte “pərə muş” votedən.
• Pəsə çəşə odəmon bə co odəmon diə kardeədəy doji rə osəmedən.
• De ojə çəşi efışnie bedəni.
• Iştənəpərdə pərəydə şımə səy mu 2 bəjən rə perəsedə.
• Hırdənon əvəsorədə tikəyən rə perəsedən.
• Tarsə odəm həniən çok vində.
• İqə mu 3 kilosə bəpe qoni rost karde bəzıne.
• 20 qılə əğılədə iqlə qılə çı pezışki votə rüji şı moəmo bedə.
• Çı həmə xəton 67%-i 10% xətokoron kardən.


Kandımozon hiç vaxt hıtedənin

• Kandımozon hiç vaxt hıtedənin.
• Sfofobiya,dərs qəteku tarseye.
• Uşumi səpe iminə hardə ləlqıl huştuli bə.
• Ovi morəçəçulon bənəy pərəndon nəfəs sedən.
• Tarakanon be sə 9 rüj ji zındən çəyoən vəşiku mardən.
• Çinıvıjon iyən Koreyavıjon fəmiliyə çəvon nomi navədə nıvıştən.
• Çı Həllivudi nominə kinoəkəş Conni Dep bəştə kəşə kinon hiç diə kardəni.
• Sori dırozi Hindistanədə çı moəmo bə sovə əğılon aşmard çı Avstraliya jimonəkəyonsə veye.
• Çı moynon muəxolə mu həməyəvo 200 həzo muədəy əvən 20 ton qoni rost karde bəzıne.
• Bə balinə hurrəci çanq eqınyə odəmon 90% səlomət mandə.
• Çı zəmini dimisə jiə odəmon 3/2 poə voəşon vindəşonni.
• Dınyoədə ve cər bə moynə nom Annay,ım nomi dınyoədə tosə 100 milyoni odəm novnidə.


Radiaktiv dətıvəyon fayə de banani pamue bedə

• Radiaktiv dətıvəyon fayə de banani pamue bedə.
• Dınyoədə iminə natə milyarder Con D.Rokfeller bə.
• Amerkəvojon ha rüj 18 hektar pissa hardən.
• Jenon dıl,çı merdon dılisə rə-rə jedə.
• Isət jiə har qılə 5 xonəxodə qıləyni Çinıvoje.
• Zəmini dimi odəmon 16% ateistonin.
• Bexətoəti pirpazi vində şahzodə Çarlz iyən Ulyam hiç vaxt iqlə ıştənəpərədə pəredənin.
• Tojəzandə kenquru balə bə çayə keçə dəvıjqidə.
• Çı dınyo qırd yolə kədə 1788 qılə xonə heste.Im kə çı Bureney sultaniey.
• Antraktida qılə daşte.
• Amerika İconə Ştatonədə bə Florida nomədə ştata İnqiltərəsə dıjde.
• Çəplion veyni merdonin.


"Titanik" film "Titanik"-i ıştənisə boho bə sə omə

• "Titanik"i film "Titanik"i ıştənisən boho bə sə omə.
• Dınyoədə ən ğədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitetie.
• 1893-nə sordə Rusiyədə çay kaşte binonoe buə.
• Atakama daşti kali vıronədə 400 sorisə bəpe vaxte ki,voş voyedəni.
• Sıkardədə dəkıriyə, dəbovniədə isə peğıjiə yegonə bərkə çism almoze.
• Jenon takardə kəpot 1400 sor çimi bənav bəməlomə.
• Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
• Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
• Be dandonə muş i qılə cüyə həyvone cüye.
• "Avşumə əntər"-i qırd dıjdə qılə bolo 12 sm,qoniş 170 ğr bedə.
• Enişdeyin nıvışte və handesə ve, fikkardəbe.
• Ğədim Romədə şişədə hozo kardə ğabon telə inən nığəku boho bedəbe.


Tojə moəo bıə 40 insoni moğabilədə 700 milyon mujnə omeydə bə dınyo

• Tojə moəo bıə 40 insoni moğabilədə 700 milyon mujnə omeydə bə dınyo.
• Əğlon əvəsorədə rə yol bedən.
• 1 tılə benzin 100 l ovi vi karde zındə.
• Kıtı ıştə umri 70%-i hanədə dəvundə.
• Dıziyon ve hissə seşənbədə bedən.
• İnson tarseədə çok vində.
• Dınyoədə ən ve votə sıxan OK-e.
• Rop 3 sor dümyəndı hıte bəzne.
• Amerikanon i sorədə hardə pitson cəmi sahə 18 hektare.
• İnsoni vıni detbə marde yol bedə.
• Bızanqon detbə 4 aşmarde zındən.
• Tarakani sə oçkə bəpeşt 9 rüj jiydə peşı vəşiku mardedə.


Şimpanzeon, ıştəni ovaynədə zınə tək heyvonin

• Şimpanzeon, ıştəni ovaynədə zınə tək heyvonin.
• Limoədə şini e dılədə bıəysən vey.
• İ oxor tatə ov sardonədə ( biyəxonədə) çe sərinə ovisə rə biyə noydə.
• Oko doə bəpeştə bə təbiət şodə bıə iqlə batariya 600 litr ovi çırkin kardey zınedə, imən 11 xonəxo ovi korusiye.
• Nəxqə moy fame zınedə i tılə xuni. 100 milyon tılə dıyo ovi dılədə.
• Har 2 milyard insoniku əncəx 1 kəs 116 soriku ve jie bəzne.
• Morəçəçuli zıvon, bə əçəy andomi cəmi dırozi nimə bərobəre.
• Çe insoni 10 latə dınyoədə bıə sipiyə mujnon i kuə qoniye.
• Çaşi qılı bə piyəynə odəmi diəkardeədə 45% yol bedə.
• Kıtıon 100, aspon 10 co-co sədon bekarde zınedən.
• Quşçəon cəmi 1 şəv oko doy quşədə bıə bakteriyaon 700 kərə ziyod kardedə.
• Şımə hıtə otağ çannədə sardeysə, annədə sərov vinde ehtimal veye.