Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Tarixədə ımrujnə ruj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Oksford luğəti

1 fevral

1720 — İsveçrə iyən Prussiya arədə bə sullh sazişi ğol kəşə bıə.

1865 — AİŞ-də ğuldarəti təmom ləğv bıə.

1884 — "Oksford luğəti" iminə nəşr hozo be.

1918 — De İroni hukuməti tasıb bardero çe Azərbaycani hukumət de İsmayıl xan Ziyadxanovi sərdorəti ıştə fovqəladə diplomatik missiyaş vığandəşe bə Tehron.

1958 — Misir iyən Suriya arədə bıə rozıiəti əsasədə, ın 2 dəvlət i vırədə İbəynə Ərəbon Respublika araşon davastəşone.

1979 — Ruhullah Xomeyni Fransaku bə İron oqarde, hakimiyyətış bə dast səşe.

2003 — AİŞ-i "Kolumbiya" kosmik şattl bə zəmin emeədə atmosferi penə ğatonədə tıpəy.

Diəkə


Buenos-Ayres

2 fevral

1535Buenos-Ayres şəhəri əsas noə bıə.

1589 — Moskva Patriarxiya ofəyə bıə.

1943 — II Dınyo Canqədə Stalinqradi canq bəşə rəsəy.

1970 — Munhendə iminə kərə siniri transplantasiya kardə bıə.

1971 — İdi Amin Dada Uqandadə de dəvlət peqordone roy bə hakimiyyət oməy.

1986 — Lixtenşteynədə zənənon iminə kərə səçınyonədə çameyəşone.

1989 — Çe soveti oxonə sərboz Əfqanıstanış tərk kardəşe.

Diəkə


Dias statue (cropped), Cape Town.jpg

3 fevral

1488 — Portuqaliyavıjə səyyah Bartolomeu Dias bə Afrika ən nisoə çıtkə bıə Umidə bukə rəsəy.

1815 — İsveçrədə dınyoəda iminə pəni zavodşon onoəşone.

1917 — Sərnışinə karabli jəy bəpeştə, AİŞ de Almaniya ıştə diplomatik munasibətonış bırnişe.

1966 — Soveti "Luna 9" kosmik aparat ovşumi səpe enışde.

1969 — Yasir Ərəfat çe Fələstini Ozodə Onemoni rəhbər səçınyə be.

1994 — Rusiya iyən çe Gurcustani aradə bə dustiyəti iyən həmkarəti sazişi ğol kəçə bıə.

Diəkə


Facebook.svg

4 fevral

1719 — I Pyotr Rusiyədə iminə kərə məxloği bə siyahı səy barədə fərmon doşe.

1945 — Stalin, Ruzvelt iyən de Çorçilli çamye Yalta konfrans bə ko dəşe.

1972 — İngiliston iyən 9 dəvlət çe Banqladeşi (Həşipemə Pakistan) mustəqilətişon zınəşone.

1998 — Əfqanıstani şimol-həşipemədə buməlarzə qıne, 5 həzosən ve inson tələf be..

2003 — Serbiya iyən çe Çernoqoriya respublikon konstitusiyon ğəbul bin.

2004 — Facebook sosial şəbəkə ofəyə be.

2005 — Yuliya Timoşenko çe Ukrayna sər nazir səçınyə be.

Diəkə


Flag of Mexico.svg

5 fevral

1810 — Çe Fransa imperator Napoleon senzuraş bərpa kardışe.

1869 — Avstraliyədə 62,5 kiloqram qoniyədə çe dınyo ən yolə telıə kulçə oşkor be.

1917Meksika bə 28 federativ onemoniku ibarət dəvləti peqordonə be.

1924 — Qrinviçi rəsədxana de BBC radio ro bə ıştə dəğığə vaxtə qərdəni bino kardışe.

1925 — Azərbaycani Xəlqi Komissaron Soveti Bukuədə çe Kitobi Palata təşkil karde barədə ğəror doşe.

1936 — Çe Çarli Çaplini oxonə besədoə film, "Muasir zəmon"i iminə numayiş dəvarde.

Diəkə


Seal of Massachusetts.svg

6 fevral

1788 — Ştat Massaçusets çe AİŞ-i Konstitusiya təsdığ kardə şəşminə ştat bıe.

1820 — İminə 66 afroamerikavıjə muhaciron de Amerika mustəmləkə cəmiyyəti dastəqi ısətnə Liberiya əraziədə məskun bin.

1886 — Klemens Vinkler kimyə element germaniumış kəşf kardışe.

1900 — Rusiya alim Aleksandr Popov dıyoədə iminə kərə de radio bə "Yermak" biyəbırnə koçi kapitani xəto barədə siqnal vığandışe.

1942 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yolə Britaniya bəTailandi canq elan kardışe.

1998 — Çe Vaşinqtoni Beynəlxəlqə Həvo Limani nom dəqiş be, bə Ronald Reyqani nomədə Beynəlxəlq Həvo Limanı.

Diəkə


Pin of the Flag of CPSU.png

7 fevral

1550 — III Yuli çe Roma Papa seçınyə be.

1855 — Simodadə bə rus-yaponi muqavilə (Simoda traktat) ğol kəşə bıe – dı qılə kişvəri arədə "Daimi sulh, iyən səmimiyə dustiyəti" elan bıe.

1924 — SSRİ iyən İtaliya arədə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1962 — AİŞ de Kuba ıştə həmmə iqtisadi əlaqonış bırnişe.

1990 — Sovet İbemoni Kommunist Partiya ıştə səlahiyyətonku imtino kardero hozo bıe barədə votışe.

1992 — Çe Avropa İbemoni bə miyon beşero zəmin bıə əsas sazişonədə qıləy – bə Maastrix sazişi ğol kəşə bıə.

1998 — Ce Yaponiya Naqano şəhərədə XVIII Zımə Olimpiya Hənəkon o karde bıən.

Diəkə


İsaak Nyuton

8 fevral

1587 — Şotlandiya kraliça Mariya Stuart edam bıə.

1672 — İngilis fizik İsaak Nyuton "İşıği təbiəti barədə" iştə tədqiqatış bərmalə kardəşe.

1828 — Rusiya qoşunon Ərdəbilışon işğal kardəşone.

1904 — Yaponiya bə Port-Arturi hurrəc kardəşe.

1952 — II Yelizaveta çe Yolə Britaniya kraliça bıə.

1963 — Çe Əbdulsalam Arifi sərdorəti kardə İƏƏS partiya İraqədə hakimiyyətış bə dast vardsie.

1994 — Ukrayna de NATO " Bə i co ko kardero bə əncomə ray” ğoloşon kəşəşone (nomijə kardışone).

Diəkə


Entente Balkanique.png

9 fevral

1920 — De Parisədə ğol kəşə bıə muqavilə, sərku Şpitsbergeni status muəyyən bıə.

1931 — 7-nə Umumazərbaycan Sovetlon Qırdəbəmion bə ko dəşə.

1934 — Türkiyə, Yunanıstan, Rumıniya iyən Yuqoslaviya arədə bə Balkani sazişi ğol kəşə bıə.

2004 — Mozilla Firefox 0.8 veb brauzer bo həvatero bekardə bıə.

Diəkə


Delhi Montage.jpg

10 fevral

1258 — De Hulaku xanı sərdorəti monqolon Bağdadışon qətəşone - Abbasion xilafət suqut kardışe.

1763 — De Parisdə ğol kəşə sazişi, Haftsorə canq orəxə, iyən Fransa ıştə Şimoli Amerikadəkı mustəmləkon yolə hissə bə Yolə Britaniya doəşe.

1828 — Çe İroni iyən Rusiya İmperiyon arədə bəTurkmənçay muqavilə ğol kəşə bıə.

1931Dehli çe Hindistani paytaxt elan bıə.

1996 — IBM-i "Deep Blue" kompyuter iminə kərə Harri Kasparovış məğlub kardəçe.

Diəkə


Fridrix Ebert

11 fevral

1794 — Çe AİŞ-i senatı iminə sessiya dəvordonyə bıə.

1873 — Kral I Amadeo İspaniyaku imtina kardəşe.

1919 — Fridrix Ebert çe Almaniya prezident səçınyə bıə.

1987 — Filippini Konstitusiya ğəbul bıə.

Diəkə


Gregório Lopes - Vasco da Gama (ca 1524).jpg

12 fevral

1502Vasko da Qama bə Hindistan ıştə dıminə səyahəti Lissaboniku bino kardışe.

1541 — Pedro de Valdivia çe Çili paytaxt Santyaqo şəhəri əsasış noəşe.

1700 — Şimoli Avropədə Yolə Şimoli Canq bino bıə.

1771 — III Qustav çe İsveçi kral bıe.

1832 — Ekvador çe Qalapaqosi sərkuonış bəıştə dəçıknişe.

1855 — Miçiqani Dəvlət Universiteti əsas noə bıə.

Diəkə


Tomas Alva Edison

13 fevral

1524 — Səfəvi şah Məhəmməd Xudabəndə tacnoə mərasim dəvardə.

1668 — İspaniya Portuqaliyaş bənə mustəqilə dəvləti zınəşe.

1815 — Kembrici Cəmiyyət İbemoni əsas noə bıə.

1880 — Tomas Alva Edison Edisoni effektış muşahidə kardəşe.

1960 — Fransa ıştə iminə atom bombə dəvinə kardışe.

Diəkə


Arizona

14 fevral

1014 — VIII Benedikt ıştə tərəfiku bavariyavıjə Henri bənə Almaniya krali zınəyış elan kardışe.

1743 — Henri Pelham çe İngilistoni sər nazir bıe.

1912 — Arizona AİŞ-i 48-nə ştat bıe.

1918 — SSRİ-ədə bə Qriqorian təqvimi ovaşdin.

1919 — Polşa-Soveti canq bino bıe.

1929 — Çe Al Kaponenin rəqib bıə 7 qılə qanqster Çikaqoədə ğətl bin.

Diəkə


Ossiloqraf

15 fevral

1804 — Serbiyədə inqilab bino be.

1897 — Ferdinand Braun çe Ossiloqrafi sxemi çap kardışe.

1922 — Haaqədə Beynəlxəlq Ğanunvonə Məhkəmə iminə sessiya obəy, dıminə dınyo canqi bəpeşo iminə kərə Beynəlxəlq Tribunal bə fəaliyyət dəşe.

1933 — Terrorist Cuzeppe Zinqara bə AİŞ-i nuə səçınyə bıə prezident Franklin Ruzvelti sui-qəsd kardışe.

1961 — Brüsseli nezi ıştənpəri ğəzo kardışe.

1974 — Nezə Həşipemədə canq bino be, cı canqi vaxti İsraili ğuvvon çe Suriya strateji Hollan təponış işğal kardışe.

1989 — SSRİ-i ləşkəron çe Əfqanıstaniku bekarde proses bəşə qınye.

Diəkə


Fidel Kastro 1959

16 fevral

1916 — İminə Dınyo Canqi dəvardemonədə Qafqazi istiqamətədə hurrəci dəvom kardə Rusiya qoşunon çe Turkiyə Ərzurum vilayətış işğol kardəşe.

1918 — SSSR - i volo be bəpeşdə Litva dəvlət, iştə mustəqilləti elan kardışe.

1933 — Çe Almaniya vədəomə təcavuzi qoroş i bıə Çexoslovakiyə, Rumıniyə iyən Yuqoslaviyə "Qədə Antanta" ibemonşon onoşone.

1936 — İspaniyədə dəvardə parlamenti səçınyəyonədə kommunison onoə Xəlqi Cəbhə zu oməy.

1956 — Britaniyədə kışde hukum ləğv bıe. Im, çe Avropa Şura kişvəron arədə bə kışde hukmi ləğvi aid iminə qəmonədə qıley be.

1959Fidel Kastro bə Kuba sər naziri vəzifə icra karde bino kardışe.

1999 — Uzbekistonıi paytax Daşkəndi miyonədə terrorə hadisə bıə, kali tıpnəyon nəticədə 15 kəs tələf bıə, xəyli odəm yarəjə bıə.

Diəkə


Niso Afrikə Respublikə

17 fevral

1854 — Yolə Britaniyə iştə Afrikədəkı mustəmləkə, çe Sıvəynə Respublikə (isətnə Niso Afrikə Respublikə) mustəqillətiş zınəşe. In, Afrika qitədə mustəqiləti bə das vardə iminə dəvlət be.

1863 — Cenevrədə Beynəlxəlq Sıə Xaçi Komitə təsis bıe.

1947 — Çe "Amerikə sədo" radio ləpon kanə SSRİ məkanadə pevolo bin.

1979 — Çini ləşqəron bə Vyetnami ərazi dəşin, əçey i hissə işğal kardışone.

2008 — Kosovo ıştə mustəqiləti elan kardışe.

Diəkə


Qambiya boydəğ

18 fevral

1451 — Fateh Sultan Mehmet dıminə kərə bə taxt peşe.

1855 — II Aleksandr çe Rusiya İmperiya imperator bıe.

1952 — Turkiyə iyən Yunanıstan bə NATO ğəbul bıən. Kipr iyən dıyo Egey məsəlonədə miyonədəşon mubahisə bıə dı qılə dəvləti i vaxtəda bə alyans ğəbul bıe çe NATO prinsipial movqe bıə.

1965 — Çe Yolə Britaniyə Afrikədəkı mustəmləkə, dəvlət Qambiya ıştə mustəqiləti elan kardəşe.

1990 — Erməni terroriston çe Yevlax-Laçıni roy 105-nə km-də, de "Şuşa-Bakı" marşruti şə avtobusşon tıpnəşone, nəticədə xəyli inson təıəf bıə.

2004 — İronəda kimyəvi maddon kırnə poyizi tıpe nəticədə 5 kandi volo bıə, 320 kəs odam tələf bıə.

Diəkə


Napoleon Bonapart

19 fevral

1800 — Napoleon Bonapart iştəni çe Fransa iminə odəm elan kardəşe.

1861 — II Aleksandr Rusiyədə təhkiməti huquqon ləğv bıe barədə bə manifesti ğol kəşəşe.

1878 — Tomas Edison çe fonoqrafı patentış səşe.

1878 — Rusiyə iyən Turkiyə arədə esənə canq bəsə rəsə, tərəfon iminə sulhi sənədi - muqavilə San-Stefanoşon dəvastəşone.

1954 — De Nikita Xruşşovi təşəbbusi vilayət Krım çe Rusiyə tərkibo beşə, bə Ukrainə umıj kardə bıə.

1959 — Turkiyə iyən Yunanıstani araədə bə Kipri aid sazişi ğol kəşə bıə.

Diəkə


Metropoliteni muzey

20 fevral

1798 — Luis Aleksandr Berte çe Roma papa VI Piyış ce taxto eğandəşe.

1835 — Çe Çili şəhər Konsepson buməlarzə nəticədə volo bıə.

1872 — Nyu-Yorkədə Metropoliteni muzey obə.

1948 – Dıminə Dınyo Canqi bəpeşo İosif Stalini tərəfiku bə sosialist laqeri tojə daxil bıə Çexoslovakiyədə iminə antikommunistə tasıbon bino bıən.

Diəkə


Malkolm İks

21 fevral

1440 — Çe Prussiyə Konfederasiyə forməyn bıə.

1848 — Londonədə Karl Marks iyən Fridrix Engelsi i vırədə nıvışdə əsər - "Kommunist Partiya Manifest" çapədə beşə.

1878 — Konnektikutədə iminə telefoni kitobçə hozo bıə.

1965 — Amerikədə huquqon mudafiəkə Malkolm İks, Nyu-Yorkədə sui-ğəsdi nəticədə kışdə bıə.

1995 — Estoniyədə zıvoni barədə ğanun ğəbul bıə.

Diəkə


Floridə qerb

22 fevral

1819 — İspanon Floridəşon bə 5 milyon dollar həvatışone bə ABŞ-i.

1848 — Parisədə bə "İyuli Monarxiyə" əksi tasıbon bino bin.

1882 — Serbiyə Kraləti bərpo bıe.

1974 — Pakistan lştə navkonə əyaləti, Banqladeşi mustəqiləti zınəşe.

1979 — Sent-Lusiya Yolə Britaniyəku mustəqiləti səşe.

1998 — Azərbaycani prezident Heydər Əliyev "İnson iyən şəhrivandon huquqon iyən ozodətion təmin bıe sahədə tədbiron barədə" bə fərmoni ğol kəşəşe.

Diəkə


Alabama qerb

23 fevral

632 — Məhəmməd peyğəmbəri oxonə moizə handə bıə.

1660 — XI Çarlz çe İsveçi kral bıə.

1883 — Alabama çe ABŞ-i iminə ştat bıə.

1917 — Sankt-Peterburqədə iminə numayiş bıə, dımiyən Fevrali inqilab bino be.

1934 — III Leopold çe Belçika kral bıə.

1945 — Dıminə Dınyo canqi vaxti çe Filippini paytaxt Manila ABŞ-i ləşğəri tərəfiku ozod bıə.

Diəkə


Estoniyə boydağ

24 fevral

303 — Çe Roma imperator Diokletian xristianəti ğədəğə kardə fərmon doəşe.

1918 — Estoniyə ıştə mustəqiləti elan kardəşe.

1955 — İraq iyən Turkiyə arədə bə "Bağdadi pakt"i ğol kəşə bıə. Peşo bımi İron, Pakistan iyən Britaniyə umıj bin.

1991 — Bə İraqi bıə hurrəci tərkibə hissə - əməliyyat "Səhradə ğılınc" bəşə rəsəy.

Movardərujon[edit source]

1955 - Stiv Cobs, Amerikəvıjə ixtiraəkə iyən milyarder.

Diəkə


Qəməl Əbdul Nassir

25 fevral

1925 — Yaponiya iyən SSRİ arədə diplomatik munasibəton bastə bin.

1945 — Dıminə Dınyo canq: Turkiyə bə Almaniya canq elan kardedə.

1951 — Çe Argentina şəhər Buenos-Ayresədə iminə Pan Amerikan Hənəkon dəvardedən.

1954 — Qəməl Əbdul Nassir çe Misiri sər nazir bıe.

1992 — Erməni ləşkəron de 366-nə motootəşə dviziyə Xocalı səpe hurrəc kardışone.

Diəkə


Boris Traykovski

26 fevral

1815 — Napoleon Bonapart çe Elbaku vitə.

1848 — Fransədə dıminə hukumət elan bıe.

1992 — Xocalıədə qenasid bino be.

2000 — İslandiyədə vulran Hekla olıvəy.

2004 — Respublika Makedoniyə Prezident Boris Traykovski çe Bosniyə iyən Herseqovinə nezi aviağəzoədə tələf bıe.

Diəkə


IV Henri

27 fevral

1594 — IV Henri çe Fransa kral bıe.

1700 — Sərku Nuə Britaniyə kəşf bıe.

1844 — Respublikə Dominikan Haitiku mustəqilətiş səşe.

1940 — Martin Kamen iyən Samuel Ruben radiokarboni kəşf kardışone.

1967 — Dominika İbemonə Kralətiku mustəqiləti səşe.

Diəkə


Olof Palme

28 fevral

1986 — İsveçi Sər Nazir Olof Palme Stokholmədə kışdə bıə.

1991 — İminə Korfəzə Canq bəsə qıne.

1995 — Koloradoədə çe Steplton Beynəlxəlq Həvo limani əvəzi, rəsmi Denver Beynəlxəlq Həvo Liman obəy.

Diəkə


Hank Aaron

29 fevral

1940 — Finlandiyə bo Zımə Canqiro bə sulhə tasıbonış bino kardışe.

1952 — Sərku Heliqoland səribəton bənə Almaniyə ərazi ğeyd bıe.

1960 — Mərakeşi şimoli ərazionədə buməlarzə yolə ziyonon jəşe, 3 həzosən ve inson tələf be.

1972 — Hank Aaron bə 200.000 dollar ğıymətinə muqavilə ğol kəşe bəpeşdə, bənə Əsas Beyzbol Liqadə hənək kardə iminə beyzbolsti bə tarix dəşe.

1996 — Çe Faucett Flight 251-i bə ğəzo eqınye nəticədə 123 kəs tələf be.

Diəkə


Tarixədə ımrujnə ruj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr