Wp/tly/Tolışi bandon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolışi bandon
Tolışi bandon

Tolışi bandon - Həməysə bıləndə band Səvəlone. Tolışi bandon veyni vişəynə bandin. Bı vişonədə har curə ləlqıl bedə. Sori ve vaxti bı vişonədə bip, ser, sioqılə, şinqılə, hulə, sef. əno, inji iyan co ləlqılon pəydo karde bedən. Tolışi bandonədə pələnq, bəbır, kubız, hırs, vaq, şəğol, rıvos iyan co kujə hıyvonın hestin. Tolışi Kəmərku, Velbuton, Şonəkon, Ulum nomədə nominə bandon hestışe. Navko ım bandon çı deşmenon hurəcuku bə tolışon ve dastqəb bıən.

Həxədə

Azərboycon Respublikə cənub-şərğ hissədə vırəbəvırə bıə. Tolışi bandon əsosən seminə dovrədə çe bınnıştə proseson səkıştədə bə əməl omən. Tolışi bandon Qafqazi Qədə bandon bıə bə Elbrus (İron) bandon ovaşte halğə təşkil kardeydə iyan çəy barzi 2477 metrə rəsə se qılə əsosə bandə silsilə iyan çəvon kali kəşonədə iborəte. Tolışi bandon Burovar, Peştəsər iyan silsilə Tolışə Bandono iborəte. Tolışə Bandon silsilə Cənubi Azərboyconi əroziyədəye. Tolışi bandon cənub-şərğədə bə Elbrusə bandon, ğərbədə isə bə Savalan bandon dəçıkeydə. Viloyəti ən barzə noxton Gömürgöy (2493 m) iyan Qızyurdu (2433 m) bandəbəşonin. Viloyəti Lənkərançay (Bəşəru), Vazaru, Sadaşaru, Astaraçay, Təngərüd, Pensərçay, Ləkər, Veravulçay, Qumbaşıçay, Viləş, Mişarçay, Göytəpəçay, Bolqarçay iyan həniyan co ruyon ıştə səvoni Tolışə Bnadonədə peqəteydən. Tolışə Bandon çe Azərboyconi iyan İroni marzi dırozi dıroz bıə. In restə bandon qırdoədə jiyə əholi dırozə jiy beydən. Imən təsodufi ni, çumçıko amburə do çı vırəy həvo iyan oksiqeni təmiz kardeydə. Həmçinin amburə do əncəx Azərboyconədə iyan İronədə Tolışə Bandonədə beşedə. Çı doy barzi adətən bə 20-25 metrə rəseydə. Amburə doədə bo sənaye məğsədiyan vey oko doə beydə. Çəy ezım vey ğoym bey qorənə telefon iyan elektrik sunon hozı kardeədə, pard hozı kardeədə, maşini iyan diləqon kali hisson hozı kardeyədə oko doə beydə. Əvəsorədə sı iyan vənəşə ranqisə bıə amburə do livon bə Tolışi bandon xoşə mənzərə bəxş kardeydə. Bə insoni jıqo omeydə ki, vişə sıə libos tankardəşe. Tolışi bandon silsilədə Tırki-Lezir bandi 571 metrədəy. In band Masəllu rəyoni əroziyədə vırəbəvırə bıə.[1]

İstinádon

References