Wp/tly/Tolışə zıvonədə kali sıxanon oko doy barədə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolışə zıvonədə kali sıxanon oko doy barədə

Tolışə zıvonədə kali sıxanon oko doy barədə

Tolışə zıvoni ve sıxanon yodo beşən arxaik bıən. Jıqo qılə prosses har qılə zıvonədə bedə. Im sıxanon jıqo bəçəmə leksikon dəşən ki, tolışon hejə qəpjemonədən, nıvıştemonədən əvoni jəqo oko dodən. Jintono bəşmə ehdə çəmə zıvonədə oko doəbə kali sıxanon sərostəy iyan çəy okodomoni edaştedəmon.


SƏROSTƏY OKODOMON
Sərost karde Duz karde
Bino karde (dəmande) Başdamiş karde
Kəcbəs Tərs
Çəsponi Tez-tov
Çısk Cald
Oko doy İşlətmiş karde
Korığ doy İşqəncə doy
Ğo karde İncimiş bey
Ta karde Küsmüş bey
Jimon Yaşayış
Sovı Bəğəyrz
Sovə Körpə
İyan
İjən Tojədən
Səkərot Conkənış
SƏROSTƏY OKODOMON
Tolış Tırk
De İlə
İjən Yenə
Mılxəs Nə isə
Viji Deyə
Məvuji Deyəsən,yəni
Nocə İstək
Şayət İşdir
Hurrəc Hucum
Nıvıştemon Yazı
Ehanə Əqər
Mərənqo Mərkəz
SƏROSTƏY OKODOMON
Həşemon Çalışma
Aspardemon Tapşırıq
Nəsım Məhv
Kəfənərıt Bankrot
Dəpuşey Gecikmiş bey
Pebuşə Hicab
Erjin Ğıymətin
Erjon Ucuz
Bərmalə Oşko
Nunəkıle Gizlin
Bebuli karde Aydın karde
Dastəxon Surfə
Tətim Zəif
Xıvand Soyb
Tasıb Mubahisə
Ğo bey Darıxmiş
Aşpeş Aşpaz
Ocımış Hərəkat
Orəxnə Oxnəminci
Eruə Maili
Ğoym Bərk
Bəjən Kərə

Jintoni kali sıxanon cumlədə sərostəy iyan okodomoni bəşmə ehdə edaştdəmon.

SƏROSTƏY OKODOMON
Im ro eruəy. Im ro maile.
Az ğoym ğo bedəm. Az bərk darıxmiş bedəm.
Tolışi ocımış omemonədə odəm kame. Tolışi hərakatada odəm kame.
İqlə sıxani çand bəjən bəvoten? İqlə sıxani çand kərə bəvoten?
Çı koy xıvand kiey? Çı koy soyb kiey?
SƏROSTƏY OKODOMON
Bebuli karde Oşko karde
Sinəyn Üstəlik
Korsuzi Pay
Pirpazi Ehtiyoti
Paiz İzləmiş
Huşkə Feel
Qirəm Birdəm
Qavər Bəlkə
Hujqo Hürkütmüş
Kur Bərk
Ğoym Möhkəm
Tispir Sort
Sovı əy Ğəyzi əy
Pirnəvat Saymiş
Mande Oxşəş
Kuj Vəhşi
Zəhlə Zibə
Mələməz Fəğır
Ğılovşə Ərtest
Man omey Utanmiş bey
Vorə Zərif
Pape Fik

Çı nıvıştə sıxanonədə kali qılon cumlədə okodomoni bəşmə ehdə dodəmon.

Sərostəy Okodomon
Əy ıştənış bebuliş kardışey. Əy ıştənış oşkoş kardışey.
Tı ıştə korsuzi peqət. Tı ıştə pay peqət
Boy ıştə zımıstoni pirpazi bıqətəmon. Boy ıştə zımıstoni ehtiyoti bıqətəmon.
Tı bəçəy huşkə eməqın. Tı bəçəy fel eməqın
Əv qirəm beşey şey. Əv birdəm beşey şey.
Həni sovı əy əyo ki heste? Həni ğəyzi əy əyo ki hestey?
Əv bəştə boə mandə. Əv bəştə boə oxşəş dodə.
Iştəni bənəy ğılovşə bardə.(ğılovşəti kardə) Iştəni bənəy ərtesti bardə
Im bənəy vorəy. Im ve zərifey
Bəy pape məbi. Bəy fik mədə.
SƏROSTƏY OKODOMON
Condo Axməx
Molyət Ğıymət
Olığnie Həll karde
Məğər Tağət
Ohoc İnkişaf
Rımuz Kəşfiyat
Cılğə Xais
Təndırıst Səğ
Ovarde Muraciət
Ehande Çıxış
Oskandə Maili
Nətəğ Nəfəs
Tobyə Əvlod
Ənkə-bənkə Babayi əcdod
Eminə Var-Dəvlət
Çiçonə Bə çiçi qorə

Tolışi zıvon qılə anqılə boxçəy. Boənən çı boxçə havəri bıkəşəmon,bıdə ım boğçə qin nıbu.