Wp/tly/Tofiğ İlhom

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Tofiğ İlhom
Tofiğ İlhom

Şair Tofiğ İlhom (Şahbazov Tofiğ Eynəli zoə) moədə bıə Tolışə məholi Masalli rayoni Ğızlıvo diədə 1941-nə sori avqusti 9-də. Pıəş hukuməti məmur, moəş kolxozədə koəkə bıə. Bə iminə sinif 9 sinədə şə. Çominə sinifədə handeədə ıştə ha dıqlə çəşi ruşnə qin kardəşe. Iştə təhsil dəvom kardəşe məxsusi internatə məktəbədə. 1963-1968-nə soronədə əyani handəşe bə vaxtinə Azərboycon Dovlətə Universiteti, ısətnəni BDU filoloqiya fakultədə. 1968-nə soriku tobə ıştə umri oxoy (32 sor) Ğizlıvo di miyonə məktəbədə muəllim ko kardəşe.

14 siniku bino kardəşe bə bədiiyə fəaliyyət. Iştə şeeronış dıqlə zıvonədə -həm bə tırki, həmən bə tolışi nıvıştəşe. Əsəronış çap bıə muxtəlifə qəzetə ijən jurnalonədə. İminə şeerış "Azərboycon pioneri” jurnalədə çap bıə. Şeronış ən vey beşə "Lankon” qəzetədə. Peşo mutəmadi çap bıə "Tolışi sədo” qəzetədə.

File:Tofiq Ilhom and Khaneli.jpg
Tofiğ İlhom iyən Xanəli Tolış

Vey mahneyon peğandə bıən bə Tofiğ İlhomi şeeron muğənnion tərəfədə. Baloğlan Əşrəfov de Səməd Tolışi vote bəbe ki, dəçəy şeron bə arena beşən. İsrail Məmmədovi de İsmayil Səfərovi bəçəy sıxanon mahne peğandəşone ijən de yolə məhorəti ifa kardəşone. Hətta Tofiğ İlhomi ıştənışən qıləy "Nazilə”nomədə şeer nıvıştəşe, bəy mahne peğandəşe. Həminə mahne Səməd Tolışi esətən ifa kardedə.


Tofiğ İlhomi həmro Dilşad xanımi vey zəhmət kəşəşe dəy. Çəy dıqlə çəşon nıvindonən de Dilşad xanımi koməqəti bə tolışə xəlği tale aid bıə həmə tədbironədə iştirok kardəşe.Dilşad xanım bəyo vində çəş, nəvə lınq bıə. Xıdo çəy şıti rəhmət bıko. Vote bəbe ki, Tofiq İlhom de həmə tolışi şairon, ənıvışton, nominə odəmon vindemonədə bıə.


Məşhur yunani şairi Homeriən dı qılə çəşon vindəşni. Əncəx əy bəştə xəlği "İliada” de "Odesseya” nomədə dı qılə poeməş ərməğon kardəşe. Əve Azad Talışoğlu votəşe: "Tofiğ İlhom tolışə xəlği Homere.” Çəy şeeron bə koğəz ovoştıneədə ijən bə i vırə qırdə kardeedə sıftə yolə kinəş Ulkər məşğul bıə. Peşo ın ko çəy rukə kinə Azərquli dəvom kardəşe.

Tobə ısə 9 qılə kitobış çap bıə :"Kafte” (1993), "Qızıl gül” (1995), "İki xoruz” (1997), "Kərbəladan gələn səslər” (1998), "Kitabların anası” (1998), "Xəzinələrin açarı” (2000) ijən "Az tolışim” (2001). İminə ijən oxonə kitobış tolışi zivonədə, əmandəni penc qıləyni tırki zıvondəy. Çe haft qılə kitobədə əncəx "Az tolışim” kitob şairi vəfot karde bədiqə çap bıə. Həminə kitob, tolışi məşhurə alimə zoə Doktor Əli Əbdoli İron İslom Respublikə Rizvanşəhrədə çap kardəşe de latıni qrafikə. 2005-nə sorədə həvəsko tolışşunas Rabil Abdinovi de Muşfiq Abbasovi çəy tolışiədə bıə şeeron "TOLIŞƏ ƏSƏRON” nomədə 3 cilldədə bə çap hozı kardəşe.. Çə kitobon 2 cild çap bıə, 3-nə cild de maddi problemon səbəbi hələən ıştə çapı ro bə çəşe.