Wp/tly/Sərlohə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Sərlohə
Jump to navigation Jump to search
Requests for new languages/Wikipedia Talysh

Talış dili | تالشي زوؤن | زبان تالشی | Talysh language | Талышский язык |

Xəş oməyon bə vikipediya
Hər kəsi sәrоst karde zınə ozodә kontent ensiklopediyә.
Isə vikipediyadə Tolışə zıvonədə 1567 məğalə heste.

Həmmə portalon

Nuvola apps ksig.png Tojə məğalə okə

Wikipedia-logo-tly.png

Tojə məğalə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğalə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğalə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğalə hestesə, şıməni bə həmunə məğalə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğaləən qəncin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğalə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!


VikipediyaBo tojə istifodə kardəkəson koməkPenc əsos prinsip

Haftə səçınyə nıvıştəy

Avropə qitə

Avropə sıxani sami zıvonondə Erep(yan İrib), “həşi nıştə tərəf” məna doydə. Finikiyonku bə yunanon davardə ın nom, yunanzıvonədə “Evropa” buə iyən Egey dıyo kobəsondə bino buə ölkon votə buə.

Tarixış[edit source]

Vyanə canq 1683-nə sor.Im canqi nəticədə Avropə Osmanə İmperiə tərəfədə istılə beku ozod be.

Avropə əhəmiyyətış inən vrəş, əhali inən fiziki coğrafiyəku ne, xıvand buə odəmə resurson inən çəy xususiyyətonku bəvə oməydə.Çok hozzo buə insonon ibarət əhali, elm inən texnoloqiədə nişoş doə bəvəşeyon sayədə, iqtisadi tərəfədən inkşofış kardə inən barzə qıle jimon standarton rəsə.Təbii qaynəğon kam buə Avropə, ın ikşofış səros insoni qaynağon vocib xususiyyəton inən mustəmləkətədi sistemi neməton ğarze.Isətnə vaxtədə dınyo ən yolə zu mionə buə AİŞ-i xəlğonən ve yolə nisbətədə Avropəvojonin.Co-co elmi inən texnoloji inkşafon i veyon avropəvojon tərfədə real kardə buə.Avropə keşvəron həm tərəfəd bəyəndı nez be məqsəd noe inən ım roədə xussusi mərhələ real karde Avropə İbemon, Avropə zəmini səpeə zuy inən əhəmiyyəti tikiən ziod kardeyədəy.Avropə Baydəğ,Avropə İbemon tərəfədən istifodə bedə.

Sardə canqi oxoy, detsə 1990-nə sori Avropədə dıyəndi fərğinə siyasi-inən iqtisadi sistemon hestıbin.Çıvondə qıle, ısən jieə buə plurialist demokratik sistem inən ozodə vıjor iqtisadiyyətış tədbiq bıkə Kobəsonə Blok, coqlə isə Kominist ideoloqiyə i partiyə sosilaist sistem be. Əmma sosialist sistemi lider buə SSRİ iqtisadi inən siyasi sistem çı holo eqınie bəpeşt blok eme.Kanə sosialist blok keşvəron, iqtisadi inən siyasi buə Kobəsinə bloki nez buə roədə ciddiə po şedoe binoş noe.Vepartiəninə demokratik sistemədə inən bə ozod vıjorə iqtisadiyyati ovaşte həmonə keşvəron iqtisadiyyəti ciddi təsir karde binoş noe.

(bə dumo dəvard...)

Zındəyon?

Cigarette smoking.jpg
 • Rujədə i ğoti siqaret kəşəkəs har sor ıştə jimoni 6 - 7 saniyə qin kardedə.
 • 20 qılə əğılədə iqlə qılə çı pezışki votə ruji şı moəmo bedə.
 • Şımə hıtə otağ çannədə sardeysə, annədə sərov vinde ehtimal veye.
 • Çaşi qılı bə piyəynə odəmi diəkardeədə 45% yol bedə.
 • Əğlon əvəsorədə rə yol bedən.
 • Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
 • İnson tarseədə çok vində.
 • İnsoni vıni detbə marde yol bedə.
 • Pəsə çəşə odəmon bə co odəmon diə kardeədəy doji rə osəmedən.
 • De ojə çəşi efışnie bedəni.
 • İqə mu 3 kilosə bəpe qoni rost karde bəzıne.
 • Sfofobiya,dərs qəteku tarseye.

P medicine.svg Portal Tibb

Ruji səçınyə şəkil


Sipiyə hırs
Xəremə Biə Okean kənonədə iyən sınov kardə biyon sahonədə jiedən. Tani yoləti 2-2,5 m. Sipiyə hırs hışkədə jiə əşivo həyvonon qırd yoliye. Miyonə qonəti 400 kq-i neze. Şayət ehanə hırs pie iyən bə zımsoni piy qırdəkardəbu, əçəy qoni 800 kq-i rəsedə. Əv ıştə loni voən dılədə kandedə. Dekabr-yanvarə manqonədə hırsi balon dınyo omedə. Hırsi balə ve qədəli dinyo omedə. 30 sm. Sipiyə hırson çok sıniv kardən, ovədə moy qətedən. Qlobal tatbeə sipiə hirson nimə məhv karde bəzne.(bə dumo dəvard...)

Haftə səçınyə musiği


Şopen - Sonaton

 

PL Wiki Aktualnosci ikona.svg Xəbəon

 • Azərboyconədə ımrüj 537 kəsədə koronəvirus (COVİD-19) infeksiyə oşko bə, 7 kəs mardə.
 • Lankoni bə ən yolə ğəsəbə maşinə ro asfalt kəşə bedə

Template:Wp/tly/Xəbəon/32. Həftə 2020

Crystal Project cal.png Tarıxədə ımrujnə ruj

Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Avğüst 5

Crystal Project Attach.png Vıjniə məqalə

Beninnıvojə jen

Afrikə — Afrikə bəştə kəfşəni qorə Avrəsiyəku peşo dımınə materik buə 30.3 mln km2, be səkuon 29.2 mliyon km2-e. Afrikə sıxani materiki xərem-xəşəxuniədə jiə “afriki” tayfonku peqətə buə. Ən qamə materike. Dınyo ən dırozə ru, dınyo ən dırozə şinəovinə səku, xəşəxuni niməkürrə ən purəru, hışkiniədə zəmini luədə ən dırozə təkə, Cəbəllütariq xırtə iyən Arədıyo, Asiyəku Aradıyo, Süveyş ğənov , Sıə dıyo, Bab-Əl-M əndəb kəş, Ədən dıyokəş co kardedə.Ekvator riə iyən sıfırinə merdiən ın materikiku davarde qorə əv, 4 niməkürrədə bino bedə

Afrikə Atlantik inən dı Hind okeani qırd bedə.Tıkə nekton:xəremiku-Əl-Əbiyad yan Ras-Enqelə bukə, nısoədə-Darzənə bukə,xəşəxuniədə-Ras -Xafun , kobəsonədə-Almadi.Colnə materike ki, həmə tıkə nokton mıxtəlif niməkurronədə vırə bedən.Materik ğədimə Qonduvanə poəy.Dıyokənoə marzon kam tikə buən.Qıle yolə niməsək Somali, qıle yolə kəşış Qivineya heste.(bə dumo dəvard...)

Gnome-applications-office.svg Kateqoriyon

TeətrZıvononƏdəbiyotTəhsilFəlsəfəƏnənonAşbozətiMediaMifoloqiyəMuzeyonMusiğiHənəkonNəciməsənətRəssamətiKinoVərzışTurizm


XəritonİğlimQitonDiyonTarixi qardışonTarixi dovlətonParkonŞəhronTəğvimKişvəronDıyonOkeanonArxeoloqiyəİmperiyonİnğılobonCanqonSulhə mığovilonTarıxəvonon


KompyuterBiotexnoloqiyəElektronikəİstehsolotAvjoronİnternetMemarətiMıhəndisətiNanotexnoloqiyəNuvəAvtomatin kardeTelekommunikasiyəTibbNəqliyot


XıyzonTəhsilXoşvaxtİğtısodiyotZıvononEtnikə qruponFəlsəfəMaliyəHuğuğKoSənətkorətiŞəxsiyətonƏholiSiyosətXəşətiTəhsil


CərəyononMəntığDini xodimonFilosofonMifoloqiyəMistikəSektonMetafizikəOntoloqiyəEstetikəEtikəEpistemoloqiyəSiyasəti fəlsəfəDini fəlsəfəFəlsəfi nəzəriyon


TəbabətHisobArxeoloqiyəAstronomiyəElmi odəmonİnformasiyəKompyuteri elmBioloqiyəİğtısodiyotFizikəQeoloqiyəKimyəPsixoloqiyəSosial elmonTətbıği elmonKosmos

Çı Vikipediya ambo əledə loon

Wikipedia-logo-v2.svg Vikipediya co zıvononədə
Talysh-flag-19.svg