Wp/tly/Portal fəlsəfə haftə səçınyə nıvıştəy/Arxıv

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Jump to navigation Jump to search

Aristotel

Mәntığ (yunan. λογική) — «mılohizon hәxәdә elm», «fikironәdә iyәn fәoliyyәtәdә pebemonon hәxәdә elm» — mәntığiyә zıvoni de intellektә fame ğanunon, metodon iyәn formon hәxәdә elm. Mәntıği hәxәdә zınәyon ki de tәfәkkuri sә beydәn, әve әy ğәbul karde bәbe bәnә sәrostә tәfәkkuri hәxәdә elmi ğәzinәn. Eyni zәmonәdә mәntıği hisob karde bәbe tәsdığ iyәn tәkzibi metodon hәxәdә elmi ğәzinә. Mәntıği de ğәzәnc kardә bıә tәcrubә iyәn fame vositә hәğiğәti bә dast varde elm hisob kardәkәsonәn hestin.

Mәntıği ovcәdә Aristotel iyәn Qottlob Freqeni rol yole. Mәntığ әsosәn baxş beydә bә dı vırә. Әnәnәvi mәntıği sәpe soxtә bıә Formal mәntığ iyәn formal mәntıği sәpe soxtә bıә Riyozi mәntığ.

Mәntığ hisob beydә hәmә elmon instrument.

Mәntıği mәzmun

Klassik mәntıği nәzәriyә izoh kardә beydә de xısusi zıvoni, mılohizә bә nav doә beydә de de maddi nımunon. Sәhvon sәpe nәzorәt hәlә soxtә bıәni әyo, hәlә qırd formәyn bıәni mığyosinә şın, hozı kardә bıәni çe tәsviron mәhdudiyәt i.c.ç.

Әncәx, demiyәn bә ico, sәrost mılohizә karde mәdәniyәt ofәye zınәbe detobә mәntıği elmi bә mәydon beşe. Mıәyyәnkarde, tәsnifot, tәsdığ, tәkzib iyәn co mәntıği әmәliyoton bә mәydon beşeydәn har qılә odәmi tәrәfo fikiri dınyoәdә çәy ıştәku vәbastә nıbıә iyәn de mıvofiğә sәhvon. Әve kali kәson jıqo hisob kardeydәn ki, şәxsi tәfәkkur tәbii qılәy prosese iyәn çәy nişe ehtiyoc bә analizi. Jıqo hisob kardә beydә ki, qәpjemon – tәfәkkuri ıştәne ki heste. (bə dumo dəvard...)