Wp/tly/Portal Biologiya vıjniə məqalə/Arxıv

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly

Sipiyə Bət

Sipiyə Bət - (lat. Anser caerulescens). Deştə sipiyə poron bə kəy sipiyə ğazi mandedə. Çı bəti poron həmməy sipin. Dumi yolə poron siyon. Lınqonış sıye, çanqonış bə sipi mandedən. Tıkışən sıye. Kəşon dırozi 80-98 sm bedə. Noyabr, dekabrədə omedə bə Ğızıləğaz. Zomsoni iyo dəvonedə. Taxıl bıə vıronədə boştə hardemon pəydo kardedə. Çe qandımi cıvonə livon hardedə. De dastə pəredən. (bə dumo dəvard...)


Mıv

Mıv (lat. Anas platyrhynchos) - Çe tolışon ən vey piyə pərəndəy. Mıvi barədə qəp jəyedə bəpe çe niyə qıləku co, moə qıləku co qəp bıjəni. Boçi ki, çəvon poron arədə zəmon-osmon fərq heste. Çe niyə mıvi sə, qıy penə hissə viriski doə kavu havze. Qıyədəş sipiyə halğə heste. Çılandonəş, sinəş, yanonış tınd rəşe, dumi jiyədə siyo, luzış ruşinə boze (tənuyə xoki ranqədəy). Kəşə bıni poron sipin. Dumi poron 1 ya 2 qit bənə muyəxoli pepuştə coye. Lınqonış sın. Tıkış pane. (bə dumo dəvard...)


Bılbıl

Bılbıl

Bılbıl (lat. Luscinia). Jəğo qıləy odəm pəydo karde əbıni ki, bılbıli nızno, ya nıpiyoşe əv. Roste, bılbıl Tolışi tərfonədə hejo bedəni, əvəsorədə omedə, çe pozi sıftədə, miyonədə beşedə şedə. Bılbıli poron xakin. Peşti poronış ğadəri bə siyo ranqi jəydə. Sinə, luzi jiyporon ruşinə ranqədən (bə sipi, boz jəydən). Dumış kamoşi dıroze, dumi poron zard-mıxəki ranqədən. Bılbıl hırdə pərəndəy. Çəy tıkiku tobə dumi çəmi 15-16 sm bəbe. Korətən, həşoraton, melı hardedə. Bılbıl vişədə, boğonədə, do-kul bey bıə vırədə jiyedə. Çe nızımə toğon, kulon xıçonsə qıləy miyoniyə vırədə lonə qətedə. Aləf, hırdə xol-xıçə, livə, por vardedə lonə dutedə. Bılbıl hakanə ıştə lonə çe bıron arədə zəminisən dutedə. Lonə joğo dəpuşındə ki, əy doədə, çe xıçon arədə, zəminisə bıron, aləfon arədə vinde bedəni, yəni cobəco karde bedəni. (bə dumo dəvard...)