Wp/tly/Portal:Fəlsəfə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Portal:Fəlsəfə
Jump to navigation Jump to search

Portal.svg

TolışMədəniyətƏdəbiyotFəlsəfəTarıxCoğrafiyəCəmyətŞəxsiyətonMemarətiTexnikəBioloqiyəTibb

Həmmə portalon

P religion.png Fəlsəfə portal xəş oməşon

Fəlsəfə - ğədimə yunanon zıvonədə filo-piye, sofiya-mudrikəti sıxanədə peqətə bə. Fəlsəfə 2 formədə bedə materialist, idealist. Materialist fəlsəfə Xıdo ğəbul kardəni, idealist fəlsəfə həmmə ofayə kardəkəs Xıdoy votedə. Materialist fəlsəfə Darvinizmi, təkamül nəzəriyyə əsas peqətedə.

Crystal Project Attach.png Fəlsəfənin kateqoriyaları

Fəlsəfə jinə kateqorion

Devron qorə fəlsəfə

Reqionon qorə fəlsəfə

Dini xarakterədə buə fəlsəfə

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Aristotel

Mәntığ (yunan. λογική) — «mılohizon hәxәdә elm», «fikironәdә iyәn fәoliyyәtәdә pebemonon hәxәdә elm» — mәntığiyә zıvoni de intellektә fame ğanunon, metodon iyәn formon hәxәdә elm. Mәntıği hәxәdә zınәyon ki de tәfәkkuri sә beydәn, әve әy ğәbul karde bәbe bәnә sәrostә tәfәkkuri hәxәdә elmi ğәzinәn. Eyni zәmonәdә mәntıği hisob karde bәbe tәsdığ iyәn tәkzibi metodon hәxәdә elmi ğәzinә. Mәntıği de ğәzәnc kardә bıә tәcrubә iyәn fame vositә hәğiğәti bә dast varde elm hisob kardәkәsonәn hestin.

Mәntıği ovcәdә Aristotel iyәn Qottlob Freqeni rol yole. Mәntığ әsosәn baxş beydә bә dı vırә. Әnәnәvi mәntıği sәpe soxtә bıә Formal mәntığ iyәn formal mәntıği sәpe soxtә bıә Riyozi mәntığ.

Mәntığ hisob beydә hәmә elmon instrument.

Mәntıği mәzmun

Klassik mәntıği nәzәriyә izoh kardә beydә de xısusi zıvoni, mılohizә bә nav doә beydә de de maddi nımunon. Sәhvon sәpe nәzorәt hәlә soxtә bıәni әyo, hәlә qırd formәyn bıәni mığyosinә şın, hozı kardә bıәni çe tәsviron mәhdudiyәt i.c.ç.

Әncәx, demiyәn bә ico, sәrost mılohizә karde mәdәniyәt ofәye zınәbe detobә mәntıği elmi bә mәydon beşe. Mıәyyәnkarde, tәsnifot, tәsdığ, tәkzib iyәn co mәntıği әmәliyoton bә mәydon beşeydәn har qılә odәmi tәrәfo fikiri dınyoәdә çәy ıştәku vәbastә nıbıә iyәn de mıvofiğә sәhvon. Әve kali kәson jıqo hisob kardeydәn ki, şәxsi tәfәkkur tәbii qılәy prosese iyәn çәy nişe ehtiyoc bә analizi. Jıqo hisob kardә beydә ki, qәpjemon – tәfәkkuri ıştәne ki heste. (bə dumo dəvard...)

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

Europe No Belief.png
 • Zəmini dimi odəmon 16% ateistonin.
 • İminə reklam 1477-nə sorədə İngilistonədə istehsal bıə. In, çe dıvoə kitobi reklambe.
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Raffael-58a.jpg

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-tly.png

Tojə məğalə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğalə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğalə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğalə hestesə, şıməni bə həmunə məğalə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğaləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğalə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

VikipediyaBo tojə istifodə kardəkəson koməkPenc əsos prinsip
1DownRedArrow.png

Həmmə səhifonHəmmə kateqoriyonHəmmə portalon

Crystal Project Attach.png Vıjniə məqalə

Zərdustəti

Zərdustəti - Çəmə bənəy Zərduşti zınə peyğəmbəri nom sərostəyış zər iyən dust sıxanon bə i co omeku bə miyon beşə. Çı nomiku jıqo fame bedə ki, iyo ZƏR bə Xıdo nomi doə tərife, dustən ki bərmalə çiyə qılə sıxane. Jıqo nomon bə Xıdo vey peyğəmbəron doə bən. Kitabulla -Musa (s) Nəbiulla– Məhəmməd (s.ə.v.), Xəlilulla- İbrahim (s) iyən co timsalon varde bəbey. Odəmon jimonədə bə iqləliyə Xıdo dəvite iminə bəjən Zərdustiətiku mandə. Çı Xıdo bə odəmon vığandə, bə iqləliyə Xıdo bovə kardə kitobon reçə navədə Avestə şedə. (bə dumo dəvard...)

Ğıron

Ğıron (Qurani- Kərim, Qurani- Şərif) (bə ərəbi: القُرآن əl-quran) Çe İslam dini mığəddəsə iyən ən əsosinə kitobe. Ğıron çı Xıdo (Allahi) hamiyə sıxanonin, de Cəbraili (ə) vositə bə Hz.Məhəmmədi (s) vəhy kardə bıə.

Ğıroni hestışe bəştəxos nomış bıə 114 surə iyən 6236 ayə. Ğıroni ən dırozə surə Bəqərə (Qo) surə (286 ayə), ən kırtə surə Kovsər (Honi) surəy (3 ayə). Ğıroni ən dırozə ayə çe Bəqərə surə 282-nə ayəy.

Ğıroni de co səmaviyə kitobon (Suhuf, Zəbur, Tovrat, İncil) fərqbıdə əsosinə cəhət çəy sıftə ikərədə bə Hz.Məhəmmədi ğəlbi, peşo 23 sorə dırozə vaxtədə çe Xıdo (Allahi) tərəfo de mələk – Cəbrayıli (ə) vositə hissə-hissə nozil beye. Kalikəson voteydən ki, Bəqərə surə oxonə 2 ayə çe Xıdo (Allahi) ıştəniku bə Məhəmməd peyğəmbəri (s) vəhy kardə bıə. (bə dumo dəvard...)

Portal.svg Əloğədor portalon

P culture.svg Mədəniyət

Crystal Project Attach.png Kateqoriyon