Wp/tly/Portal:Ədəbiyyot

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Ədəbiyyot

Portal.svg

W21-1a.svg Im səhifədə ko dəvom kardedə.
???

Template:???

Vıjniə məqalə

Ədəbiyot sıxanə sənətonədə qıləye ki, obrazinə holədə nişo doydə insoni, cəmiyəti fikfamon, çəvon dumoton, orzu-piyəyon. Tolışon ədəbiyotən ofəyə bedə, pərvəriş qətedə de dıqlə ro: şifahinə iyən nıvıştəynə. Çı nıvıştəynə ədəbiyoti de şifahinə ədəbiyoti arədə hestışone jinə fərqon:

  • Şifahinə ədəbiyot qəvonədə- şifahi holədə, nıvıştəynə ədəbiyot esə boy de nıvışte-nıvıştə holədə ofəyedə, pevolo bedə.
  • Şifahinə ədəbiyot vey-vey ğədime çı nıvıştəynə ədəbiyotisə.
  • Şifahinə ədəbiyoti bedənişe konkretə mıəllif, anonimə ədəbiyote. Həməxəlqi ofəyəvonəti məhsule. Nıvıştəynə ədəbiyot esə boy mıəllifinə ədəbiyote, yani hestışe fərdiyə mıəllif.
  • Şifahinə ədəbiyoti kali qıləyon hestışone veyə varianton, esə boy nıvıştəynə ədəbiyoti hestışe iqlə variant.
  • Nıvıştəynə ədəbiyot oqətedə ıştə ofəyəbə devri zıvonə-uslubə xusyəton, şifahinə ədəbiyot ne.
Old book bindings.jpg

Həm nıvıştəynə , həm şifahinə ədəbiyoti hestışone se ədəbiyə cur:

  • Lirikə cur
  • Epikə cur
  • Dramatikə cur

DƏBASTONƏ
1. Lirikə cur
2. Epikə cur
3. Dramatikə cur
4. Ədəbiyotzınəti

Lirikə cur
Lirikə cur adətən de nəzmi bedə: yani baxş (təqti), qafiyə, vəzn, ahənqış bıə nıtqi formədə) İyo əsosinə vırə qətedə insoni fikfami, rufi ovqati emosionalə (hissi) ifodə kardemon iyən pehandemon.
Şifahinə lirikə curi janron: Aşiqonə çosətron// boyatiyon, vərsəğeyon, əloləyon, kırdiyon, loloyon, noləyon, lovəyon, şikaton, yasə noləyon, nozon, mahneyon... (bə dumo dəvard...)

???

222