Wp/tly/Penc əsos prinsip

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Penc əsos prinsip

Im səhifə çı vikipediya rəsmi prinsiponədə qıləye. Im səhifə məhnə ıvrə həmmə vikipediya nıvıştəkəson ım ğanunon bərobər əməl bıkardo. Vikipediyadə jı şey ovaxte bə nav bıznən həmmə vikipediya nıvıştəkəson dımi rozin ya ne. Ə şey ki səhv hisob kardəyon əy müzakirə səhifədə oşko muzakirəbıkardən.

Çı Vikipediya 5 qılə prinsipış heste:

 
Vikipediya ensiklopediyay. Vikipediya qəvətəsıbi, reklami, ıştə internet sayti, xatiron, qəzeton vırə ni. Əgər dimi rozi niyon rosədastiku piyədə beşe linki bıvıjnən.
 
Vikipediya məqalon bəpe hiç kəsi tərəfi nığəton (BNN, ing. NPOV) ım əçəy prinsipe. Im əve qıləy məqalə ofayə kardiyəsə, qıləy məqalə ovaxte kardiyaəsə maksimum obyektiv bıbən. Məqalonədə subyektivəti bəpe nıbu. İ qılə məvzuədə i qıləsə ve məqalə hese sə bəoe bəybəy hiç qılə ros çəp nıvoton.
 
Vikipediyaku istifadə karde, əyo nıvışte sərbəst qıləyən bepule. GNU Ozod Nıvışte Lisenziyaş heste. Ozodə formədə əy paybaxş karde, ovaxte bəbe. Yodədə beməkən məqalon har kəs ovaxte bəzne. Hiç kəs bimi nəzarət kardəni. Şımə nıvıtə məqalon co qılə vikipediya nıvıştəkəs əy ovaxte bəzne. Bə məqalon müəllifə həxon GFDL bəy zidd hiç qılə şey əlavə məkən.
 
Vikipediyadə məqalon həxədə muzakirə kay bəbe. Düst bıbən. Kom qılə məqalə həxədə qəvətəsıb veysə bəy ümjən məbən. Qədə ovaxte qoroş qəvətəsıb məkən. Qəvətəsıb kardiyəsə şımə faktonı bıbu. Faktı niysə mot bıkən ki dışmə qəvətsıb kardəkəs ros votedə. Qılə şey vıjniyəsə düyə nomonku istifadə məkən əçəy və qətə bedə ıştə fiki oşko bovotən.
 
Çı Vikipediya co ğanunonış ni ım 5 prinsip əməl kay lazime. Vikipediyadə ovaxte kardiyəsə ım məlumaton ros nıbeyku mətarsən. Har məqalə kanə versiyə çı vikipediya yodədə mandedə. Hiç kəsi əy mole ixtiyarış ni. Şımə "zınəyku" "nıznəyku" bə vikipediya ziyan doy nibəzneyon. Ros nıbə şeyon düz bəkarden. Ivrədə nıvıştə bə har qılə məqalə çı vikipediya yodədə mandedə. Əvoni idarəkardəkəson bımolonsə əvon bə "tarixi yod" ne bə "vikipediya yod" şedə. İ qılə şey yodədə beməkən şımə nıvıştəyon bo zinə, ım rüjnə, maşqi ro ğeymətine. Boştə zinə, ım rüji, maşqi hürmət bıkənən.
Vikipediya ğaydon
Vikipediya prinsipon Penc əsos prinsipÇəmə koon no-peğət karde bəznenNeytral movqeBə orijinal tədqiqati vırə nıdoyMüəllifə huquqon
De məqalon anqıl Çe məqalon redaktə ğaydonOjə proksi-serveronku okomoni ro nıdoySəros kardəy izahMəqalə nomon dəqişkardeDılətonə dəvardonMəqalə qətımEtibarinə mənbonMuzakirə səhifəMəqalə nomi noyŞerətinə mole meyaronBə məqalon bıə minimal tələbonSəhifon xıvandi ğaydonVeb sayton əhəmiyətəti meyaronŞəxson əhəmiyətəti meyaronÇokə məqalə çiçe?
Blokləkon VandalizmÇe IP bloki ləğvĞeydiyatə nomi bə co okodoəkəson doyBlokkarde ğaydon
Vikipediya canqon Ğaydon əməlnıbeSəhifon ğısmən muhafizə kardeRedaktə canqonKonsensusĞərəul kəşeSe kərə bə dumo peqordone ğaydonMubahison həll kardeMəqalə-hurrəcTəftişəkon
Vikipediya: Mubahison həll karde De i yəndı bə i vaxt mubahison həll kardeKəndi məydonĞaydonParsonCo kəson bə məsələ həlli cəlb kardeCo kəson vasitəçiətiİdarəəkon koməqBə İdarəəkon muraciətMəqalə muhafizə kardeMəqalə muhafizəku bekardeSədodoy dəvordone
Vikipediya: Arbitrajə Komitə Bə Arbitraj komitə muraciətİdarəkardəkəsonədə qıləyni bə komitə muraciətÇe məsələ muzakirəOxonə ğərorMəsələ çe komitə nəzarətədə oğəteOkodoəkəsiro hami təyin karde
Etik ğaydon Sərrost bıəyon izahİnsofinə okomoni meyaronİdarəkardəkəson fəaliyətOkodoəkəsi səhifəİnsofinə okomonSoxtəkarətiEtik bardemonNozəkətBə təhqir, təhdid iyən aqressiya ro doy əbıniDe ğanuni təhdid karde əbıniTəzyiq nibənineÇe kontroli səviyyəVikipediya çiç niVikipediya luğət niIştə xosə niyətin bıe nişonkənən
Layihon Çe həftə layihəProqramon əhəmiyətəti meyaronMətbuatə xidmət
Koməqon Bə nuə okodoəkəson koməqPrinsip iyən rəhbərətion
Sədodoy De Vikipediya ğaydon əlağəynə sədodoyÇe Arbitraj komitə səçınye ğaydonİdarəkardəkəson iyən burokraton səçınye ğaydonBə İdarəəkə statusi ərizonBurokratə statusSədodoy