Wp/tly/Leonardo da Vinçi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Leonardo da Vinçi
Leonardo da Vinçi

Leonardo di ser Pyero da Vinçi (it. Leonardo di ser Pyero da Vinçi; 15 aprel, 1452 – 2 may, 1519) - Çı Avropa İntibah devri ensiklopedik alim, riyaziyyatəkə, muhəndis, kəşfkardəkəs, rəssam, heykələkə, memar, musiqivon qıləyən nıvıştəkəse. Çı İtalya İntibahi rəmz hisob bə "Universal Odəm" (ing. Homo Universale) tipi ən məşhurə numayəndəy.

Əv Messer Pyero nom bəğanun məsləhətəkə de Katrina nominə soyə diyovıjə kinə niqahiku bə kəno əğıl bıə, çe İtalya Florensiya şəhərədə bə dınyo omə. Çı nıvışte elmi sirron Verokkiya nominə alimiku umutedə çəğın Vinçi kamə vaxtədə ım sahədə ıştə məllimiku ve zındə. Iştə umri sıftə soronədə çe Florensiya kali sarayonədə jimon kardedə əyo ve kəşfon kardedə. Hiç ki əçəy ım kəşfon dərəsedəni. Əv 1516 inə sorədə çe Fransa kral Françiskaku dəvət səydə çəğın əv bə Fransa kuç kardedə det bə marde əyo jimon kardedə.

Bənə "İntibahi inson"-i prototip həmməkəsi çok zınəda Vinçi bə elmi əçəy həvəs de istedadi əy çe intibah devri əsos alimonədə qıləy kardedə. Əy çe həmmə devron ən çokə rəssam hisob kardedən. Çı da Vinçinin rəsm əsəronədə ən məşhuron təkrarnıbə çe Mona Liza portret de Oxonnə Şəm əsəre. İ qılə çe Mikelanjelo "Çı Odəmi Ofayə be" əsər ım əsəron bərobər qəte bəbe. Çı da Vinçi kəşə "Vitruvian İnson" əsərən ım əsəron oxşəş doydə.

Ve həyf det bə ımrúžna ruji əçəy 15 rəsm omə rəsə. Im 15 qılə əsər rəsmi ro əvəzi nıbə dəqərinə əsəronin. Im əsəron ve laziminə elmi mənbən.

Bənə muhəndisi əv ə devr insonon dərəse ni bəzıne, sasoron bəpeştə dınyo əy dəbərəse kəşfon kardəşe. Əçəy vertolyot, tank, konsentrə bə çe həyşi enerji, kalkulyator, dıpardinə kulos mırrəkkəb texnologiyon de XVI sasorədə konsepyakarde çe Bandon Tektonika həqqədə votə fikron əçəy ve yolə dahi be nuşon kardedə. Im konsepsiya veni əçəy devrədə odəmon dərseşon zınə ni.

Da Vinçi anatomiya, mühəndisəti , optika de hidrodinamika elmonən mukəmməl zınəşe ve yolə kəşfon kardəşe. Kali alimon votedən ki əçəy inə mısılmom Ozarboyjonıj bıə. Im məlumati çe Ozarboyjoni səfirəti çe Kanada. "National Library and Archives" pevolə kardəşe. De da Vinçi tədqiqati məşğu lbə tədqiqatəkə Louis Buff Parry muhazirədə ve laziminə faktış oşko kardəşe. Əv votəşe çe rəssami anqıştə rizon səpe bərdə bə tədqiqatonədə əçəy inə bə İtalya bənə kokardəkəsi bardə be oşko bə.

Çı da Vinçinininə "Katerina" nominə soyə diy jen bə. Im nom bə vaxti çe Asyaku vardə bə Konstantinopolədə (ısətnə İstanbul) bənə kokardəkəsi həvatə bə jenon noə umumi nom bıə. Əçəy pıə notariusədə ko kardəşe. Əçəvon hiç qılə kəxıvand bə nin. Isə tədqiqatəkon əçəy inə həvate koğəzi axtər kardedən. De ım koğəzi əçəy inə azərbaycanıj bə ya ne əy piyədo kay bəbe. Parry ıştə muhazirədə "Leonardo Da Vinçi de əçəy inə "Katerina Həşipemə sırron" nominə ve laziminə məlumaton doaşe.

Ğeyd bıkamon çe da Vinçi tədqiqton dəvom kardedən.