Wp/tly/Sərlohə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly(Redirected from Wp/tly/Cәрлоһә)
Wp > tly > Sərlohə
Xəş oməyon bə Vikipediya!
Har kəsi sərost karde zınə ozodə ensiklopediya.
Isətnə Tolışə zıvonədə 2,223 məğolə heste.

Həmə portalon

Nuvola apps ksig.png Tojə məğalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğalə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğalə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğalə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğalə hestesə, şıməni bə həmunə məğalə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğaləən qəncin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğalə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!


Haftə səçınyə nıvıştəy

Ancelina Coli

Ancelina Coli (Angelina Jolie Voight 4 iyun 1975) - Çe Amerika İbə Davləton aktrisay. Çe Amerika İbə Davləton Los Anceles şəhərədə bə dınyo omə. "OSKAR", "ĞIZILƏ QLOBUS" mukafatonış səşe. 1-inə kərə əy 1982-inə sorədə əy bə kino kəşəşone. Çe almani, fransızi, slovaki, çe Amerika İbə Davləton bınəynə odəmon umjəne. 2 kərə bə şu şə. 3 qılə ıştəni əğılış heste, 3 qıləyən əğıl peqətəşe. Çe İbə Milləton Təşkilati fərəməraminə səfire. Bə canqoniku vitəkəson, yətimə əğlon koməq kardedə. (bə dumo dəvard...)

Zındəyon?

  • Con Kennedi vist dəyğədə ço qılə qəzet hande zındəbe.
  • Volter i vaxtadə iqıləsə ve əsr nıvıştedə be. Əv bə ko stol nıştedəbe bəştə əhvoli nez dastənıvışti peqətedəbe əçəy səpe ko karde dəvom kardedəbe.
  • Məşhurə "Ovod" romani ənıvışt Etel Lilian Voyniç bəstəkor be, hətta əv ıştə musiqi əsəron ıştə ədəbiyoti nıvıştonku əhəmiyyətin hisob kardedəbe.
  • Çe Şerlok Holmsi prototip çe Londoni rizeqınyəkəs rizvon xəfiyyə Filip Biq bıə. 1885-1910-inə soronədə Londonədə həmmə yolə cinayəton pəydo karde əçəy ko be.
  • Nuyə əsər nıvışte bino kardeyədə Onore de Balzak i-dı manq ıştə çəşmədə mandedəbe, penconən bərk dəvasedəbi ki bə dılə çe həyşi ruşnə enıqıno. Əv çe şəmi ruşnədə xələt təkardə vəziyyətədə ha ruj həjdə saat nıvıştedəbe.
  • Çe dınyo ən dırozə əlifba 74 hərf bıə çe Kamboca əlifbay.
  • İ Bıə Milləton Təşkilatadə şəş qılə rəsmi zıvon heste: inqilis, fransız, ərəb, çin, rus,ispan zıvonon.
  • Ən ğədimə əlifba xıvand Finikayvıjonin.
  • Dınyoədə ən ve votə sıxan OK-e.

P medicine.svg Portal Tibb

Ruji səçınyə şəkil


Sipiyə hırs
Xəremə Biə Okean kənonədə iyən sınov kardə biyon sahonədə jiedən. Tani yoləti 2-2,5 m. Sipiyə hırs hışkədə jiə əşivo həyvonon qırd yoliye. Miyonə qonəti 400 kq-i neze. Şayət ehanə hırs pie iyən bə zımsoni piy qırdəkardəbu, əçəy qoni 800 kq-i rəsedə. Əv ıştə loni voən dılədə kandedə. Dekabr-yanvarə manqonədə hırsi balon dınyo omedə. Hırsi balə ve qədəli dinyo omedə. 30 sm. Sipiyə hırson çok sıniv kardən, ovədə moy qətedən. Qlobal tatbeə sipiə hirson nimə məhv karde bəzne.(bə dumo dəvard...)

Haftə səçınyə musiği


Şopen - Sonaton

 

PL Wiki Aktualnosci ikona.svg Xəbon

Template:Wp/tly/Xəbəon/48. Həftə 2021

Crystal Project cal.png Tarixədə ımrüj

Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Dekabr 5

Crystal Project Attach.png Vıjniə məqalə

Feil - Bə hol-hərəkəti nüşon doə nitği poəon feil votedən.

Feilon bə "çiç kardışe?", "çiç kardedə?", "çiç bəkarde?" soalon cəvob doedən.

Feili zamanon Feilon hərəkəti çı kom zəmanədə icro be nüşon doedən. Tolışi zıvonədə feili se zamanış heste:

Dəvardə zaman Feili dəvardə zaman hərəkəti icra be dəvardə vaxtədə nüşon doedə. Dəvardə zaman bə "çiç kardeşe?" "çiç kardəşe?" "çiç kardedəbe", "çiç əkə?" soalonədə qıləy cəvob doedə. Feilon həm bə zamani, həmən bə şəxson qoroş dəqeş bedən.

Çı feilon dəvardə zamanədə bə şəxsi iən zamani qoroş dəqeş be nüşon doə cədvəl:

Şəxson Təkədə Cəmədə
İminə şəxs Mı handıme
Mı vindıme
Mı şim
Əmə handımone
Əmə vindımone
Əmə şimon
Dıminə şəxs Tı handı (je)
Tı vindı (je)
Tı şış
Şımə handıyone
Şımə vindımone
Şımə şiyon
Seminə şəxs Əv handışe
Əv vindışe
Əv şe
Əvon handışone
Əmə vindışone
Əvon şin
(bə dumo dəvard...)

Gnome-applications-office.svg Kateqoriyon

TeətrZıvononƏdəbiyotTəhsilFəlsəfəƏnənonAşbozətiMediaMifoloqiyəMuzeyonMusiğiHənəkonNəciməsənətRəssamətiKinoVərzışTurizm


XəritonİğlimQitonDiyonTarixi qardışonTarixi dovlətonParkonŞəhronTəğvimKişvəronDıyonOkeanonArxeoloqiyəİmperiyonİnğılobonCanqonSulhə mığovilonTarıxəvonon


KompyuterBiotexnoloqiyəElektronikəİstehsolotAvjoronİnternetMemarətiMıhəndisətiNanotexnoloqiyəNuvəAvtomatin kardeTelekommunikasiyəTibbNəqliyot


XıyzonTəhsilXoşvaxtİğtısodiyotZıvononEtnikə qruponFəlsəfəMaliyəHuğuğKoSənətkorətiŞəxsiyətonƏholiSiyosətXəşətiTəhsil


CərəyononMəntığDini xodimonFilosofonMifoloqiyəMistikəSektonMetafizikəOntoloqiyəEstetikəEtikəEpistemoloqiyəSiyasəti fəlsəfəDini fəlsəfəFəlsəfi nəzəriyon


TəbabətHisobArxeoloqiyəAstronomiyəElmi odəmonİnformasiyəKompyuteri elmBioloqiyəİğtısodiyotFizikəQeoloqiyəKimyəPsixoloqiyəSosial elmonTətbıği elmonKosmos

Çı Vikipediya ambo əledə loon

Talysh-flag-19.svg