Wp/tly/Bo tojə istifodə kardəkəson komək

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Bo tojə istifodə kardəkəson komək

Bo tojə istifodə kardəkəson komək
Çı məqalə əsos məqsəd kırtə vaxtədə tojə məqalə çoko nıvışte bə tojə istifodə kardəkəson izah kardeye. Bı roədə bə həmmə istifodə kardəkəson müvəffəqiyyəton orzu kardəmon.

İminnə qəm. Çı məqalə mevzu müəyyən bıkənən

Kom mevzu bo şıməro marağine ə mevzuədə məqalə bınıvıştənən. Bo cəmiyyətiro vacib və aktual bıə amma bə şıməro marağin nıbə mevzuon əsos qəte vacib ni. Məqalə nıvışteku bənav ə mevzu həxədə ətrafin məlumati malik beən yolə əhəmiyyət kəsb kardedə. Əsos məsələ, şımə ə umute həvəs beye. Çımi bəpeştən, şımə tərəfo nıvıştə bıə mevzu dair əsosin məkumati çı konco pebəqəteyon, ə barədəən şımə təssəvvur be ve vacibe.

Dıminnə qəm. Məqaləro sərlohə bıvıjniyanən.

Vikipediədə məqalon noməti holədə bedə və məqalən nomən bənə pot ismi bedə. Məsələn, Ozarboyjon Respublika. Ehanə sərlohə imənanin ni isə motərizədə izah doə bedə. Məsələn, Tolış (millət), Tolış (İronədə şəhriston). Şəxson barədə bıə məqalon de nomi bino bedə. Məsələn, Həzi Aslanov, Tofiq İlham və s. Ehanə nomon 1-ku veyesə nomon həmmə nuşo doə bedə. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabir. Çı monarxon nom de numrə və ehanə hestesə de ləğəbi nıvıştə bedə. Məsələn, I Riçard (Şir dılinə Riçard). İ məqalədəədə dı şəxsi barədə nıbışte əbıni. Hətta əvon ve nezə ğohumən bıbun.

Seminnə qəm. Joğo nomədə məqalə mevcud be-nıbe müəyyən bıkənən

Şımə tərəfo vıjniə bıə sərlohə bınəvən ki, mevcude ya ne, bımi qoroş şımətərəfo vıjniə bıə sərlohə nomi bə nəvemon sətri daxil bıkən və bınəv dığmə eqətənən. Nəvemoni nəticon dəvardon şiklədə nəbindeyon. Ehanə bə şımə marağin bıə mevzu mevcudesə, de həmunə dəvardi bə məqalə dəvardən və "redaktə bıkə" dığmə eqətənən. Iştə çaşi navədə bo redaktə kardero tam hozzoə məqalə bəvindeyon.

Çominnə qəm. Məqalə bınıvıştənən.

Ne, ehanə bə şımə marağin bıə mevzuədə məqalə ni isə, əy nıvışte lazime. Sərlohəədə rostə hissəədə təyin bıə məqalə nomi ğeyd bıkən və "tojə məqalə okə" dığmə eqətənən. Obə səhifədə tojə məqalə nıvışte bəzneyon. Joğonə, şımə ıştə iminnə səhifə nıvıştero hozzoyon.

Pencminnə qəm. Məqalə sərrost bino bıkən

Vikipediyaədə məqalon de məqalə nomi tekrari və de məqalə predmeti izahi bino bedə. Məsələn, "Lankon - Tolışə şəhr", "Kadusion - Çı Tolışon əcdad". Motərizə dılədə çı termini rişə barədə məlumat odə bəzneyon. Şəxson barədə məqalonədə motərizə dılədə nomi bəpeşt, ə şəxsi moədə bıə tarixi və mardə tarixi nıvışte lazime. Məsələn, Lui Jan Lümyer (fr. Louis Jean Lumière; 5 oktyabr 1864, Bezanson — 6 iyun 1948, Bandol) — kinematoqraf icrokar.

Şəşminnə qəm. Çı məqalə məzmuni bınıvıştənən

Məsləhəte ki, çı məqalə iminnə həcm çı 500 işarəku kam nıbo. Çı məqalon nıvışte stil elmi-bədii bıənine. Məqalon nıvışteədə dı umumvikipediya (əslədə pence (Penc əsos prinsip), lakin şımə tojə be qoroş, hələki dı qıləni votedə bedə) prinsipi ciddi əməl karde lazime.

  1. Nıvıştə bıə məqalə neytraləti prinsip - Bı prinsipi əsasən, çı nıvıştə bıə məqalə məzmun təmomən betərəf bıənine, hiç qılə subyektiv fikri nıvışte əbıni. Ehanə i fikri ətrofədə i-ku versiyə hestesə, həmmə versiyon bərobər formədə əyo nıvıştə bənine.
  2. Muəllif huquqon noğo doy. Çı Viki-cəmiyyəti əsas məqsəd bepul və umumi istifodə karde mumkun bıə i zınəy baza ofəyə kardeye. Bımi qoroşən bə Vikipediya de muəllifəti huquqon noğo doə bıə mətn, şikl və ya media faylon əlovə karde ğət ğədəğəne. Ehanə şımə zınedəniyon ki, mənbə de muəllifəti huquqon noğo doə bedə ya ne, bəvədə bı curə məqaləku istifadə məkənən.

Haftminə qəm. İstifodə kardə bıə mənbə ğeyd bıkənən

Çı məqalə məzmuni nıvışte bəpeşt "Mənbə" nomədə qıləy hissə okənən, əyo şımə tərəfo istifadə bıə həmmə nəşr materialon (kitob, rujnomə və s.), muəllifon, nəşriyyaton nomon, nəşr sori və s. parametron ğeyd bıkənən. Peşe, "Bımiyan diəkə" nomədə hissə ofəyə bıkənən və əyo çı Vikipediya daxilədə bə bı məqalə nezə məzmuninə əmandə məqalon nomi nuşo bıdənən. Ən oxoyədə "Xarici dəvardon" nomədə hissə ofəyə bıkənən. İyo isə internetədə bıə de mevzu əloğədar har qılə səhifə nuşo doy bəzneyon. De i şərti ki, nuşo də bıə linkon "spam" nıbun. Spam səhifəku dərhol molə bəbe, bə istifodə kardəkəsi muəyyən məhdudiyyəton tətbiq be bəzne.

Həştminnə qəm. Çı məqalə aid bıə kateqoriyə bınıvıştənən

Nəveədə hoston beyro, çı xarici dəvardon bəpeşt i sətr təyli oqəte və məqalə aid bıə kateqoriyon siyahi nuşo bıdənən: [[Category:Avropə paytaxton]][[Category:Canqon]] və s.

Nəvminnə qəm. Bə məqalə interviki linkon əlovə karde

Vikipediya əncəx Tolışiədə mevcud ni. Vikipediya çı dınyo ve muxtəlif zıvononədə mevcud bıə beynəlxalq ensiklopediyəye. İnterviki linkon əlovə karde əsos məqsəd çəvon arədə əlağə təmin kardeye. Ehanə zınedəyonsə ıştə məqalə nomi bə ingilisi tərcumə bıkənən və həmunə məqalə ingilis vikipediyadə peydo bıkənən. Çı məqalə redaktə (edit this page) hissə dəvardən. Çı məqalə oxoydə (çı kateroqiyə bəpeşt) mevcud bıə nıvıştəyon kopi bıkənən və bəştə məqalə əlovə bıkənən (çı kateqoriyon bəpeşt təylinə sətr vadoy bəpeşt). Oxoydə "Səhifə ğeyd bıkə" dığmə eqəte çı yodo beməkənən. Joğonə, şımə iminnə məqalə hozzoye.
Əmə əminimon ki, şımə bə har çi muvəffəq bəbeyon! Muvəffəqiyyəton!

Çı yodo beməkənən

  • Vikipediyadə reklam xarakterinə məqalon nıvışte və ya bə mevcud məqalon reklam xarakterinə məlumaton əlovə karde əbıni. Reklam xarakterinə məqalə və mətnon ən kırtə vaxtədə molə bəbe.
  • Ehanə çı məqalə məzmunədə səhv peydo kardeyonesə, iminnə nubədə əy həmunə məqalə muzakirə səhifədə bə muzakirə bekardənən, peşe redakte karde bino bıkənən.
  • Məqalon Tolışiədə və elmi-bədii uslubədə nıvışte bıənine. Vikipediya ensiklopediyə bey qoroş iyo mətbuat uslubədə məqalə nıvışte ro doə bedəni.
  • Məqalə redaktə kardeəsə Tolışi zıvoni orfoqrafik ğaydon ciddi əməl bıkənən, hiç qılə ləhcə və ya şivə oko mədənən.


Vikipediya ğaydon
Vikipediya prinsipon Penc əsos prinsipÇəmə koon no-peğət karde bəznenNeytral movqeBə orijinal tədqiqati vırə nıdoyMüəllifə huquqon
De məqalon anqıl Çe məqalon redaktə ğaydonOjə proksi-serveronku okomoni ro nıdoySəros kardəy izahMəqalə nomon dəqişkardeDılətonə dəvardonMəqalə qətımEtibarinə mənbonMuzakirə səhifəMəqalə nomi noyŞerətinə mole meyaronBə məqalon bıə minimal tələbonSəhifon xıvandi ğaydonVeb sayton əhəmiyətəti meyaronŞəxson əhəmiyətəti meyaronÇokə məqalə çiçe?
Blokləkon VandalizmÇe IP bloki ləğvĞeydiyatə nomi bə co okodoəkəson doyBlokkarde ğaydon
Vikipediya canqon Ğaydon əməlnıbeSəhifon ğısmən muhafizə kardeRedaktə canqonKonsensusĞərəul kəşeSe kərə bə dumo peqordone ğaydonMubahison həll kardeMəqalə-hurrəcTəftişəkon
Vikipediya: Mubahison həll karde De i yəndı bə i vaxt mubahison həll kardeKəndi məydonĞaydonParsonCo kəson bə məsələ həlli cəlb kardeCo kəson vasitəçiətiİdarəəkon koməqBə İdarəəkon muraciətMəqalə muhafizə kardeMəqalə muhafizəku bekardeSədodoy dəvordone
Vikipediya: Arbitrajə Komitə Bə Arbitraj komitə muraciətİdarəkardəkəsonədə qıləyni bə komitə muraciətÇe məsələ muzakirəOxonə ğərorMəsələ çe komitə nəzarətədə oğəteOkodoəkəsiro hami təyin karde
Etik ğaydon Sərrost bıəyon izahİnsofinə okomoni meyaronİdarəkardəkəson fəaliyətOkodoəkəsi səhifəİnsofinə okomonSoxtəkarətiEtik bardemonNozəkətBə təhqir, təhdid iyən aqressiya ro doy əbıniDe ğanuni təhdid karde əbıniTəzyiq nibənineÇe kontroli səviyyəVikipediya çiç niVikipediya luğət niIştə xosə niyətin bıe nişonkənən
Layihon Çe həftə layihəProqramon əhəmiyətəti meyaronMətbuatə xidmət
Koməqon Bə nuə okodoəkəson koməqPrinsip iyən rəhbərətion
Sədodoy De Vikipediya ğaydon əlağəynə sədodoyÇe Arbitraj komitə səçınye ğaydonİdarəkardəkəson iyən burokraton səçınye ğaydonBə İdarəəkə statusi ərizonBurokratə statusSədodoy