Wp/tly/Barzəband

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Barzəband
Jump to navigation Jump to search

Barzəband - Ostoroədə di. Burzubandə sıxani məna həxədə dıqlə versiya heste: Kali odəmon bə iddion ki ım di BARZƏBAND (Ucadağ) məne ıştənədə ehtivo kardedə Əmma yoləsınə sıpirişon votedən ki Im kəlemə BURSƏ BAND (Şpal dağı) məna dodə Navko xeyzonon ıştəro kə soxtero əşin ım bandiko BURS (ŞPAL) əvəyn bən əve ım di nom jıqnə mandə Bursəbandi ve reçinə təbitiş heste. Im di Tolışə bandon jentunədə cobəco bedə. Burzuband ostoroə şəhri ən reçinə diye.İyo xəyli huni,ziyorətqoh iyən yolə şəxsiyyəton hestn Burzubandiko seqlə respublika səvyədə yolə şair beşə İ həzo nəvsa çılı pncminə sori canqədə Burzubandıjon yolə ğəhrəmonəti nışon doəşone Məsələn rəhmətlik İsbətə amu ım veteranonko qıləye. Ğarəbaği canqədəən Burzubandi əğılon yolə zəhmət kəşəşone Im diədə əjiyə odəmon jivoşi şəkl ım curəye:Mol nığo doy,kaştı-ko karde,subtropikə mivəon dərosıne dosə bə oxı çımiko bə kəno Burzubandi əhali bəştə əğılon təhsili ğəydən mandedən.Burzubandədə Xəyli huni heste,əvoni aşmardedəmon SUTLE HUNİ, VOVƏ HUNİ, ÇIRƏ HUNİ, ZOLƏZO HUNİ. Burzubandi ziyorətqohon Azərboyconi ve vırədə məşhurin ZOLƏZO, PİRƏVLİYO bımon misol bəbe varde Burzubandi bərəkətnə xokə zəminən bolə bəhrə bə miynə vardedə.

Ostoro jimon kardə dion
Ğəsəbə

Kijəbə

Di

Ələşo • Artuba • Anbubə • Osnəğəkəon • Avyəru • Azəru • Bala Şahğəc • Bəlbo • Bili • Bio • Bınəbəy • Bırsut • Barzəband  • Çuvəş • Çukəş • Değədi • Dasthor • Diqo • Dolu • Dıriyə • Arçion • Əkbərməhəllə • Qələparğo • Qıləşə • Həmoşam • Həşin • Xıçəso  • Qamov • Kəkəlos • Kamləkon • Klınbi • Kuləton • Qapıçıməhəllə • Qamışovka • Lomin • Marzəsə • Maşxon • Məsçitməhəllə • Miki • Motləyətəğ • Noəbud • Ojəkəon • Ovələ • Pensə • Pəlikəş • Rınə • Reğlobə • Rıvədılə • Ruəkəno • Seləkon • Səlıvə • Səkəşam • Səncərədi • Sək • Sığəloni • Şiəkon • Sıbiyət • Sipyəpard • Siyəku • Sım • Şuvəş • Siyətuk • Sipyəruboğ • Şəğoləzuzə • Sipyəaləfətık • Siyokəş • Şıxəməhəllə • Şıxımpeştə • Şahğəc • Şamətuk  • Şəvqo • Siyokəon • Şuvi • Şımrud • Taxtənəkəon • Telman • Tanqəru • Torədi • Tuləkuvon • Vaqadi • Vaqo • Vənəşəkəş • Vəznəş • Vıləparğo • Vıləşə • Vovədə • Zonquləş