Jump to content

Wp/tig/Main Page/Tigre Words in Different Dialect

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tig‎ | Main Page
Wp > tig > Main Page > Tigre Words in Different Dialect
s/n English gloss Mənnāmər ʾAlgaden (kʷəlentebāy Mārya Ṭallām ማርያ ጸላም Ḥabāb (Nakfa) ሓባብ (ናቅፋ) Səḥe (ʾafʿabat) ʿAd-Takles (Habaro) ዓድ ተክሌስ (ሃበሮ) Marya Qayaḥ (Malabso) ማርያ ቀያሕ
1 My son walye ወልየ walye ወልየ walye ወልየ walye ወልየ walye ወልየ walye ወልየ Walye/ǧənāye ወልየ
2 My father-in-law ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ ḥamuye ሓሙየ
3 His nail č̣əfru ጭፍሩ qʷəlləʿehu č̣əfru ጭፍሩ č̣əfru ጭፍሩ č̣əfru ጭፍሩ ṣəfru č̣əfru ጭፍሩ
4 whoever la- la- la- dala dala dala la
5 Man ʾənās እናስ ʾənās እናስ ʾənās እናስ ʾənās እናስ ʾənās እናስ ʾənās እናስ ʾənās እናስ
6 Woman ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት ʾəssit እሲት
7 My father ʾabuye ኣቡየ ʾabuye ʾabuye ʾabuye ʾabuye ʾabuye ʾabuye
8 father ʾab ኣብ ʾab/wāldāy ʾab ʾab ʾab ʾab ʾab
9 My brother ḥoye ሖየ huye ḥoye ḥuye ḥuye ḥuye ḥuye
10 My mother ʾəmye/wāldāyəčče እምየ/ዋልዳይትቸ ʾəmye/wāldāyəčče ʾəmye ʾəmye ʾəmye ʾəmye ʾəmye
11 Mother ʾəm እም ʾəm ʾəm ʾəm ʾəm ʾəm ʾəm
12 Grandmother ʾabot ኣቦት ʾabot ʾabot ʾabot ʾabot ʾabot ʾabot
13 Grandfather ʾabbəʿəb ኣብዕብ ʿabbəb ʾabbəʿəb ʾabbəʿəb ʾabbəʿəb ʾabbəʿəb ʾabbəʿəb
14 Old man dəglelāy ድግለላይ gardob dəglel šāyəb/dəglel dəglel/gəndāb/šāyəb dəglal/ʾabbār/gəndāb ʾənās ʿabi
15 Old woman dəglalit ድግለሊት gardobit dəglalit dəglalit dəglalit/šāybat/gəndābit dəglalit/ʾabbārit/gəndābit ʾəssit ʿabbāy
16 Child/children ǧəna/ʾaǧannit ጅና/ኣጀኒት ǧəna nuš, ǧāhəl ǧəna/ʾaǧannit ǧana/ʾaǧannit ǧəna/ʾaǧannit ǧəna/ʾaǧannit ǧəna/ʾaǧannit
17 Baby gərəd šāfeʿ č̣or gərəd/ṭəfəl gərəz ǧəna/gərəz/ʿalləq gərəz
18 Widow mabal መበል mabal mabal mabal mabal mabal mabal
19 Family faraʿ ʿad ʿəyāl ʿaylat/ʿad ʿad ṣewa/ʿəyāl ʿāʾəlat
20 Tribe gabilat ገቢለት gabilat gabilat gabilat fareʿ/qabilat qabilat qabilat
21 Slave gabər ገብር gabər gabər gabər gabər gabər gabər
22 Guest gāššay/gāšša ጋሻይ/ጋሻ gāššay/gāšša gāššay/gāšša gāššay/gāšša gāššay/gāšša gāššay gāššay
23 Host ḥadār ḥadār gāšša ḥadār/matkabitāy ḥadār gāšša matḥadərāy/baʿal ʿad ḥadār beṭrāy
24 Friend malhay/malhəyām መላሃይ/መለህያሞ Matlay/matālit malhay/ʾamalhit malhay/malhəyām malhay/malhit malahay masni/malahay
25 Enemy ʿadu ዓዱ ʾabāy ʿado/ʾabāy ʿado ʿado ʾabāy/ʿado ʾabāy
26 Beggar ramāq ራማቅ ramāq ramāq/remqāy ramāq/remqāy ramāq/remqāy ramāq/remqāy ramāq
27 Thief sarāq/serqāy ሰራቅ/ሴርቃይ sarāq/ḥarāmi sarāq/serqāy sarāq/serqāy sarāq/serqāy sarāq/serqāy sarāq
28 Shopkeeper baʿal dukkān ባዓል ዱካን baʿal dukkʷān baʿal dəkkān baʿal dəkkān baʿal dəkkān baʿal dəkkān baʿal dəkkān
29 Shoemaker magāryāy magāryāy maǧallədāy/magāryāy ǧallād/magāryāy Magāryāy/masarkāy Magāryāy mašāfṭāy ʾəsʾən
30 Hairdresser/Barber zayān/malāṭay maqarəč̣āy gedlāyət/maqarč̣āy malāṭyāt/maqarrəč̣āy ḥallāg Maqarč̣āy/gedlayət ḥallāg
31 Shepherd baʿalnuwāy/mabagsāy balnəwāy/fāgrāy baʿalnuwāy/mawʿəlāy baʿalnəwāy/rāʿi baʿalnəwāy baʿalnəwāy baʿalnəwāy
32 Farmer ḥarrastāy ሓረስታይ ḥarrastāy/nārkābay ḥarastāy ḥarastāy ḥarastāy ḥarastāy ḥarastāy
33 Tailor kayyāṭ ካያጥ kayyāṭ Mešāfṭāy/kayyāṭ sefyāy/xayāṭ xayāṭ xayāṭ/mašāfṭāy kayāṭ
34 Head ḥangal ሓንገል ras ḥangal/raʾas ḥangal/raʾas raʾas/ḥangal ḥangal/raʾas raʾas
35 Forehead bəsot ብሶት bəsot bəsot bəsot busot bəsot/baswāt bəsot/baswāt
36 Face gaṭ ጋጽ gaṭ gaṭ gaṭ gaṣ gaṣ gaṣ
37 Eyebrow ḥoǧab ሖጀብ ʾəsfər/ʾəsfərotāt ḥoǧab ḥoǧab ḥoǧab ḥoǧab ḥoǧab
38 Ear ʾədən እደን ʾədən ʾədən ʾədən ʾəzən ʾəzən ʾəzən
39 Earlobe šəbḥat-ʾədən tetāy mətək mətək mətək mətək mətək
40 Nose ʾānəf ኣንፍ ʾānəf ʾānəf ʾānəf ʾānəf ʾānəf ʾānəf
41 Cheek məlteḥ መላትሕ ǧəqəm šədəg/məlteḥ məlteḥ məšdəg ǧəqəm šədəg
42 Chin nakak nagād nagād/nakak nakak nakak nakak nakak
43 Neck səgād ስጋድ səgād səgād səgād səgād səgād səgād
44 Nape of the neck ʿarad ʿarad ʿarad ʿarad ʿarad ʿarad ʿarad
45 Mouth ʾaf/ʾafač ኣፍ ʾaf ʾaf/ʾafač ʾaf/ʾafač ʾaf/ʾafač ʾaf/ʾafač ʾaf/ʾafač
46 Gullet ḥəlqəm ሕልቁም ḥəlqəm manqay/ḥəlqəm ḥəlqəm ḥəlqəm ḥəlqəm ḥəlqəm
47 Lip kanfar ከንፈር kanfar kanfar kamfar kanfar kanfar kanfar
48 Moustache šawārəb šanab šanab/šawanrəb šanab šanab šanab šanab
49 Hand ʾəde እደ ʾade ʾəde ʾəde ʾəde ʾəde ʾəde
50 Arm qəlč̣əm ǧarid qəlč̣əm qəlč̣əm qəlč̣əm qəlč̣əm qulč̣əm
51 Elbow mənkəb መንክብ mənkəb mənkəb mənkəb mənkəb mənkəb mənkəb
52 Finger č̣əbʿət/ʾač̣ābeʿ č̣əfʿər/ʾač̣āfer č̣əbʿət/ʾač̣ābeʿ č̣əmbəʿro/ʾač̣ābeʿ č̣əbeʿ/č̣əbʿət/ʾač̣ābeʿ č̣əbʿət/ʾač̣ābeʿ č̣əbʿət
53 Breast ṭəb/mərbe/ṭareʿ ṭəb/ʾəṭbāy (ṭari ) ṭəb/kəʿəb/ṭareʿ ṭəb/kəʿəb/ṭareʿ ṭəb/kəʿəb/ṣareʿ ṣareʿ/ṭəb/kəʿəb ṭub
54 Shoulder markab/foqāy matkaf markab foqāy/katəf foqāy foqāy/markab foqāy
55 Back ḥeṭāt ḥeṭāt ʿeṭāt ʿeṭāt ʿeṣāt ʿeṣāt ʿeṣāt
56 Belly dərəṭ/kabəd dərəṭ dərəṭ karšat dərəṣ/karšat karšat karšat
57 Leg ʾəqəb ዓቀብ ʾəgər ʾəqəb ʾəgər/ʿəqəb ʾəgər/ʿəqəb ʾəgər/ʿəqəb ʾəgər
58 Foot ʿarqay ʾəgər ʾəgər əgər/šəkna šəkna ʾəgər šəkna šəkna
59 Knee bərək ብርክ bərək bərək bərək bərək bərək bərək
60 Sole raḥat ʾəgər ራሓት እገር raḥat ʾəgər raḥat ʾəgər raḥat ʾəgər raḥat ʾəgər raḥat ʾəgər raḥat ʾəgər
61 Heel tekas šukkʷuna tekəs tekas tekas tekas tekəs
62 Tooth/teeth nibat/ʾanyāb ʾəsninat/əsnān nibat/ʾanyāb nib/ʾaňňāb nib/ʾaňǧāb nib/nibat/ʾanyāb nib/ʾanyāb
63 Heart ləb ልብ ləb ləb ləb ləb ləb ləb
64 Skin qarbat/ganobat qarbat/ganobat qarbat/ganobat qarbat/ganobat qarbat/ǧələd/ganobat qarbat/ǧələd/ganobat qarbat
65 Fat gadif ገዚፍ gadif ḥəwus ḥəwud/gadif karrāš/darrāṣ/gazif ḥəwuz ḥəwuz
66 Thin qaṭin ቀጢን qaṭin qaṭin qaṭin qaṭin qaṭin qaṭin
67 Blind ʿəwwur ዕውር ʿəwur/basir ʿəwur ʿəwur ʿəwur ʿəwur/ḥəǧǧub ʿəwur
68 One eyed ḥatte ʾəntu ሐተ ዕንቱ ʾorentu ḥatte ʾəntu/goluʿ ḥatte ʾəntu/č̣əqney ʿəntey ḥatte-ʿəntu/gəloʿ ḥatte-ʿəntu
69 Cross-eyed ḥəwrer ḥurubuy ḥəwrer ḥəwrer ḥəwrer ḥəwrer ḥəwrer
70 Bald bəruḥ ብሩሕ bəruḥ bəroḥ bəroḥ sallaʿ/bəroḥ bəroḥ bəruḥ
71 Deaf ṭəmum ጽሙም ṭəmum ṭəmum ṭəmum ṣəmum ṣəmum ṣəmum
72 Dumb ləgum ልጉም ṭəmum ləgum ləgum ləgum ləgum ləgum
73 Stutter gaggaʾ ጋእጋእ gaggaʾ wataʾ gaggaʾ wataʾ wataʾ babbaʾ
74 Hunchbacked dabbās ደባስ dabbās dānəf dabbās dabbās dabbās dabbās
75 Limping ḥankiš ሓንኪሽ ḥankiš ḥankiš ḥankiš ḥankiš ḥankiš ḥankiš
76 Big belly darrāṭ ደራጽ darrāṭ darrāṭ karrāš darrāṣ darrāṣ karrāš
77 Left handed šangabāy ሸንገባይ galabāy/šangabāy šangabāy šangabāy šangabāy šangabāy šangabāy
78 Stupid gulul ግሉል gulul/darwiš gulul/habəl habəl gəlul gəlul/habal habal
79 Stingy wəḥər ʾakay-nəyāy qərra/wəḥər wəḥər wəḥər wəḥər wəḥər/qəwoḥ
80 Cattle ḥa ḥa ḥa ḥa ḥa ḥa ḥa
81 Livestock tawāb tawāb tawāb tawāb tawāb tawāb tawāb
82 Sheep ʾabāgeʿ ኣባግዕ ʾabāgi ʾabāgeʿ ʾabāgeʿ ʾabāgeʿ ʾabāgeʿ ʾabāgeʿ
83 Ewe bəggəʾət bugguʿət bəggəʾət bəggəʾət bəggəʾət bəggəʾət bəggəʾət
84 Ram Madaf/dərfən Madaf/dərfən Madaf madaf madaf madaf madaf
85 Lamb (f) ʿəyot ʿəyotat ʿəyot ʿəyotat ʿəyot ʿəyot ʿəyotat
86 Lamb (m) ʿəyot ʿəyotāy ʿəyot tabʿat ʿəyot ʿəyot ʿəyot ʿəyot
87 Lambs ʿaywāt ʿaywāt ʿaywāt ʿaywāt ʿaywāt ʿawyāt ʿawyāt
88 Goats ʿaṭāl ዓጣል ʿāṭāl ʾaṭāl ʿaṭāl ʿaṭāl ʿaṭāl ʿaṭāl
89 Goat ṭalit ጠሊት ṭalit ṭalit ṭalit ṭalit ṭalit ṭalit
90 Billy-goat dabela/ṭab dabela dabela/ṭab dabela dabela dabela dabela
91 Kid (f) nidat nidat nidat nidat nidat nidat nidat
92 Kid (m) nawid/nāyəd nawidāy nawid nawid nawid nawid nawid
93 Cow waʾat ወኣት ʾəwwat waʾat waʾat waʾat waʾat waʾat
94 Bull bəʾrāy Laga/wəhər bəʾrāy bəʾrāy bəʾrāy bəʾrāy bəʾrāy
95 Calf (f) ʾugāl ʾugʷāl ʾəgāl ʾəgāl ʾəgāl ʾəgāl ʾəgāl
96 Calf (m) laga laggetāy laga laga ʾəgāl laga laga
97 Donkeys ʾadug ኣዱግ ʾādug ʾadug ʾadug ʾadug ʾadug ʾadug
98 She-donkey ʾədgət ʾədgət ʾədgət ʾədgət ʾədgət ʾədgət ʾədgət
99 Foal of a donkey həlela həlkib/həlkibāy həlela həlela həlela həlela həlela
100 Camels ʾənsa እንሳ ʾənsa ʾənsa ʾənsa ʾənsa ʾənsa ʾənsa
101 Camel (f) naʾat ናኣት ʾənat naʾat naʾat naʾat naʾat naʾat
102 Camel (m) gamal ገመል gamal gamal gamal gamal gamal gamal
103 Hen Dirho ዲርሆ Durhe/daharawi dirho dirho dirho dirho dirho
104 Cock ǧik ǧik ǧik ǧik/dirho tabʿat ǧāk ǧik ǧik
105 Chick šuwšuwāy/šawaššit šuwšuwwāy/šawaššit wad-dirho/sawāsiw sewsiwāy/sawāsiw č̣əč̣č̣u/č̣awač̣č̣it č̣əč̣č̣u/č̣awač̣č̣it č̣əč̣č̣u/č̣awač̣č̣it
106 Dove ḥamāmat ሐማመት kaber kātra ḥammāmat ḥamāmat kātra kātra
107 Crow quwaʿ ʿawad quwaʿ quwaʿ qəwaʿ qəwaʿ qəwaʿ
108 Owl gān gān gān gān gān gān gān
109 Rabbit mantalle መንተለ mantalle mantalle mantalle mantalle mantalle mantalle
110 Cat ǧəmmo ǧəmmo dəmmu dəmmu dəmmu dəmmu dəmmu
111 Tail danab danab danab danab zanab zanab zanab
112 Lion ḥayyat ሓየት ḥayyat ḥayat ḥayat ḥayat ḥayat ḥayat
113 Fish ʿāsa ዖሳ samak ʿāsa/samak ʿāsa ʿāsa ʿāsa ʿāsa
114 Bees nəhəb ንህብ nəb/nəhəb nəhəb nəhəb nəhəb nəhəb nuhub
115 Wasp ḥənǧurāy ḥənǧiruri kalala ḥənǧurāy ḥənǧurāy ḥənǧurāy ḥənǧurāy ḥənǧurāy
116 Cockroach --- --- ḥambarre ḥambarre dədduʿ/ḥambarre ḥambarre ḥambarre
117 Flies č̣ənč̣āy/č̣anač̣č̣it ጨንጫይ/ ጨነጪቴ č̣ənč̣a/č̣anač̣č̣it č̣ənč̣āy/č̣ənč̣a č̣ənč̣āy/č̣ənč̣a č̣ənč̣a/č̣anač̣č̣it č̣ənč̣āy/č̣anač̣č̣it č̣anač̣č̣it
118 Bat ʿidlo/ʿəwur lāli Sarārit lawāli ʿidlo ʿidlo/ʿəwurlāli ʿizlo/ʿəwurlāli ʿizlo ʿəwur-lāli
119 Lizard gaʿ/šəlḥe/galgal šəngəleṭat gaʿ gaʿ gaʿ gaʿ gaʿ
120 Snake ʾarwe ኣርወ ʾarwe ʾarwe ʾarwe ʾarwe ʾarwe ʾarwe
121 Chameleon ʾəmmarawito həŋgəyo ʾəmʾarāwito ʾəmʾarāwito/ṭabāyət ʾəmʾarāwito ʾəmʾarāwito ʾənta-ʾarāwito
ʾənsa
122 Monkey habay ሃበይ habay habay habay habay habay habay
123 Turtle gaḥfot gaʿafot gābəlle gābəlle gābəlle gābəlle gābəlle
124 Frog qonreʿ goʿoy qoreʿ qoreʿ qoreʿ qoreʿ qoreʿ
125 Rat walat-bet ḥanṭāy walat-bet ʿanṭāy ʿanṣāy/walat bet ʿanṣāy ʿanṣāy
126 Ape waʿaga waʿag waʿaga waʿaga waʿaga waʿaga waʿaga
127 Fox wad-ḥašəl ወድ ሓሺል wad-ḥašil ḥašəl ḥašil ḥašil ḥašil ḥašəl
128 Warthog ḥarawya ḥarawya qanfəd/ḥarawya qandif ḥarawya/qandif ḥarawya ḥarawya
129 Hedgehog abušok abušok abušok ʿənret ʿənret ʿənret ʿənret
130 Sun ṭaḥāy/ʾən/ʾənṭaḥay taḥay ṭaḥāy/ʾən/ʾənṭaḥay ṭaḥāy/ʾən ṣaḥāy ṣaḥāy ṣaḥāy
131 Moon wareḥ ወረሕ wahrih wareḥ wareḥ wareḥ wareḥ wareḥ
132 Clouds lasobat Gimāy/gim ʾagyām ṭabəṭ/rasob/dabna gim dabna/dabannit dabna/dabannit
133 Rain dəlām ድላም dəlām dəlām dəlām zəlām zəlām zəlām
134 Rainbow gidār-faṭna-annabi ḥəmmarat-ʾabot ḥəmmār Masraṭ faṭna- bərrāq/ḥəmmār faṭna qaš ḥəmmār
annabi/qaš walat annabi
135 Shadow ṭəlāl/ʿədāl ṭəlāl ṭəlāl/ʿədāl ṭəlāl ṣəlāl/ʿəzāl ʿəzāl ʿəzāl
136 Water māy ማይ māy māy māy māy māy māy
137 River ḥəlil/baḥar ḥalil/šariṭ ḥəlil/maḥād ḥəlil/maḥād maḥāz maḥāz/ḥəlil maḥāz
138 Valley wadag ǧaw Wadag/šəṭṭuq/bar/ wadag wadag sāsat/ʿəqāq šəṭṭuq
ǧāw
139 Mountain dabər ደብር dabər dabər dabər dabər dabər dabər
140 Heat ḥafānat ḥafānat ḥafānat ḥafānat ḥafānat ḥafānat ḥafānat
141 Lukewarm moqa tabalešāk moqa moqa/šalaglagga moqa šoqa-moqa moqa
142 Cold qerur bərud bərud/qerur bərud/qerur bərud bərud/qərur bərud
143 North gəblat gəblat gəblat/qəblat qəblat qəblat qəblat qəblat
144 South səʿid saʿid səʿid gəblat gəblat gəblat gəblat
145 West məwdāq ṭḥāy ሞዳቅ ጽሓይ məwdāq taḥay məwdāq ṭaḥāy məwdāq ṭaḥāy məwdāq ṣaḥāy məwdāq ṣaḥāy məwdāq ṣaḥāy
146 East məfgār ṭḥay ምፍጋር ጽሓይ məfgār taḥay məfgār ṭaḥāy məfgār ṭaḥāy məfgār ṣaḥāy məfgār ṣaḥāy məfgār ṣaḥāy
147 Tree ʿič̣iyat/ʾič̣ey/ʿič̣iyāy ʾəč̣č̣at ʿəč̣č̣at ʿəč̣č̣at ʿəč̣č̣at ʿəč̣č̣at ʿəč̣č̣at
148 Grass saʿar ሳዓር saʿar saʿar saʿar saʿar saʿar saʿar
149 Cane ʿaggāb ʿaggāb ʿaggeb gasab qānč̣i qānč̣i ʿaggeb
150 Flowers fiyori ፊዮሪ fəre Faryāt/fārere fəre ʿəmboba fəre/faryāt ʿəmboba
151 Leaf/leaves qaṭfat/qaṭaf/habaṭ qaṭfat/qaṭaf qaṭfat/qaṭaf qaṭfat/qaṭaf qaṭfat/qaṭaf qaṭfat/qaṭaf qaṭfat/qaṭaf
152 Stem gənəd gundāy gənəd gənəd gənəd gəndāy gən
153 Branch qəšən quʷšən/ʾaqʷāšin qəšən fəroʿ/qəšən qəšən qəšən qəšən
154 Root qərəd qʷurəd qərəd qərəd qərəd qərəd qərəd
155 Seed terāb terāb darəʾ darəʾ zarəʾ zarəʾ terāb/zarəʾ
156 Palm tree ʿarkokabāy ʿarkokabāy ʿarkokabāy ʿarkokabāy ʿarkokabāy ʿarkokabāy ʿarkokabāy
157 Palm tree seed šidob/hamāšarit/ʿak ḥakkāt/ḥaketat/ ʿakkāt ʿakkāt ʿakkāt ʿakkāt ʿakkāt
kāt
158 qəsla tree qəsla qusla qəsla qəsla qəsla qəsla qəsla
159 qəsla tree’s fruit kusra kusra kəsra kəsra kəsra kəsra kəsra
160 Acacia tree ʿaqba ḥaqba ʿaqba ʿaqba ʿaqba ʿaqba ʿaqba
161 Acacia fruit ḥaǧər həǧər ḥaǧər ḥaǧər ḥaǧər ḥaǧər ḥaǧər
162 Wheat šənrāy šəndāy šənrāy šənrāy šənrāy šənrāy šənrāy
163 Rice rud rəd rud rəd ruz ruz ruz
164 Pumpkin dəbbat garʿat dəbbat garaʿ/dəbbat dəbba dəbbat dəbbat
165 Beans ʾadangal fāsulāyat lubyat lubyat ʾadangal ʾadangal ʾadangal
166 Peas - Kabkabe - ʿaynaʿatar ʿayniʿater ʿayniʿater ʿayniʿater
167 Chick peas - kabkabe kabkabe kabkabe ʿater ʿater ʿater
168 Sesame səmsəm səmsəm səmsəm səmsəm səmsəm səmsəm səmsəm
169 Figs Balas - balas basal balas balas balas
170 Oranges ʾarānši burtəkān/ʾarrānši ʾarānši/burtukan burtukan ʾarānši ʾarānši ʾarānši
171 Lemons Leymun Leymun Leymun leymun leymun lobin laymun
172 Vegetables kədār ḥamle ḥamle ḥamle ḥamle/kudār ḥamle ḥamallit
173 Water melons bərč̣iq bəṭṭeq bəttek/bərč̣iq bərč̣iq bərč̣iq bərč̣iq bərč̣iq
174 House bet bet bet bet bet bet bet
175 Hut tuklib tukʷlib takəl dāsa təkəl/təkul təkəl təkəl
176 House made of bet takayəb bet takobat ḥəmmār/ʾalbo ḥəmmār ʾablo ʾalbo/ḥəmmār ʾalbo
mats
177 Palm leaves qāle duqʷāle kaʿāle kaʿale/təkʿale kaʿale kaʿle kaʿle
178 Mat takobat takobat takobat takobat takobat takobat takobat
179 Tent xaymat tendat tendat kaymat/tenǧat tenǧat tendat tendat
180 Room qurfat kʷāra-bāb qərfat kəfal-bet qurfat bet ḥatte-bet/qurfat
181 Kitchen kašinat tāfi kaššinat təkəl/bet-nabra kaššinat kaššinat kaššinat
182 Window šəbbāk šəbbāk šəbbāk šəbbāk/nəqrat šəbbāk šəbbāk šəbbāk
183 Backing oven ʾatāfəʾ ʾətfəyat/ʾətfəyotāt ʾatāfəʾ ʾatāfəʾ/moʾošāt mošāt moʿošāt moʿošāt
184 Electric light Ločči/lambat nur lambat lambat lučči lambat lambat
185 Water tap ḥanafiyat Māsurat/bumbat māsurat ḥanafəyat māsurat māsurat māsurat māy
186 Mosque məsgəd/ǧāmeʿ məsgəd məsgəd/ǧāmeʿ məsgəd/ǧāmeʿ ǧāmeʿ məsgəd/ǧāmeʿ ǧāmeʿ
187 Hospital ḥakim/ʾəsbədālyat ʿəyādat ʾəsbədālyat ḥakim/ʿəyādat ḥəkkəmənna ʿəyādat ʿəyādat
188 Cemetery ʾaqbər maqbarat maqbarat/ǧamʿa/dā maqbarat/ǧamʿa/dəgge maqbarat/maqābər ǧamʿa ǧamʿa
wyat
189 Countryside bar bar bar/rif bar bar/bərur bar/bərur bar
190 Place/site ʾakānat ʾəkān ʾakān ʾakān ʾakān/ʾakānāt ʾakān/ʾakānāt ʾakān/ʾakānāt
191 Village ʿad/qišot/daga ʿād ʿad/qarəyat/dəgge qarəyat/dəgge qarəyat qarəyat qarəyat
192 Street gabay/šāreʿ gabay šāreʿ/fədəg šāreʿ/fədəg šāreʿ šāreʿ šāreʿ
193 Way gabay/səlal gabay gabay/səlal/šabāy Gabay/garābit gabay gabay gabay
194 Neighbourhood ʿad šakik ḥəllat Qārat ḥəllat ḥagyāt/qanabyāt ḥəllat
195 Shortcut route taqārəb taqārəb taqārəb/walat- Taqārəb/walat-gabey taqārəb/ʾaqqārāč̣ taqārəb taqārəb
gabey
196 Furniture ʾagərbat bet ʾālāt bet/ʿafaš ʾagərbat bet/nəwāt ʾagərbat bet ʿaffəš bet/bet ʾagərbat-bet ʾagərbat
197 Bed ʿarāt ʿārāt ʿarāt ʿarāt ʿarāt ʿarāt ʿarāt
198 Table ṭarabedat ṭarabedat ṭāwlat ṭāwlat ṭāwlat ṭāwlat ṭarabezat
199 Cupboard dolāb dolāb dolāb dolāb dolāb dolāb dolāb
200 Carpet qəlwat/kərofit qəlwat/bərəš nuš qəlwat/kərofit qəlwat/nəṭṭāf qəlwat/nəṣṣāf qəlwat qəlwat
201 Broom sesit sisit manḥay/sesit makastar/malašlaš makastar manḥay/makastar makastar
202 Knife ǧardat/sakkin Šagalat/ǧardat/sakkin Malāṭe/ǧardat ǧardat sakkin/ǧardat sakkin/ǧardat/malāṣe sakkin/ǧardat
203 Milk container ʿamur ʿamur (kafrot) ʿamur ʿamur ʿamur ʿamur ʿamur
204 Butter making kokəllat kokəllat tabbəl/kokəllat ḥofat ḥofat ḥofat tabbəl
skimmer
205 Milk container hawwat hawwat hawat hawat hawat hawat hawat
(skin)
206 Water container ḥarəb ḥarəb ḥarəb ḥarəb/ḥannat ḥarəb ḥarəb ḥarəb
(skin)
207 Dish (wood) ṭišo kadḥat ṭišo ṭišo ṭišo ṭišo ṭišo
208 Steering stick Mokaš Makos mokaš mokas mokas/rəkot mokas/rəkot mokas
209 Plate šaḥān šaḥan senəyat/šaḥān šaḥān šaḥān šaḥān šaḥān
210 Tea-Pot barrād barrād/makraǧ barrād barrād barrāz barrāz barrād
211 Key mafteḥ Mafte(ḥ) mafteḥ mafteḥ mafteḥ mafteḥ mafteḥ
212 Matches kərbit kərbit kərbit kəbrit/ḥašakat kərbit/ḥašakat kərbit/ḥašakat kərbit
213 Cooking pot ḥəllat gədər/ḥallat gədər/ḥallat gədər ḥallat/gədər gədər ḥəllat
(metal)
214 Cooking pot kaleʿ ʿagot kaleʿ kaleʿ kaleʿ kaleʿ kaleʿ
(clay)
215 Clothes ləbbās ləbās ləbās/ʾaballit ləbbās ləbās ləbbās lababbəs/ʾaballit
216 Shoe ʾasʾən ʾasan ʾəsʾən ʾəsʾən/gāra ʾəsʾən ʾəsʾən ʾəsʾən
217 Trousers sərwāl sərwāl sərwān sərwān sərwān sərwān sərwān
(traditional)
218 Trousers Manṭalon banṭalun manṭalun manṭalun manṭalun manṭalun manṭalun
(modern)
219 Hat (traditional) ṭāgyat ṭāgyat ṭāgyat/qomʿəyat/ko ṭāgyat ṭāgyat ṭāgyat ṭāgyat
fyat
220 Shirt (traditional) gamis gaḥamis gamis gamis qamiš qamis gamis
221 Shirt (modern) qamiššat qəmešat qamašonat kəmeššat kamešat kamešat kamešat
222 Women’s dress Gamis Gaḥmis ʾəssit Gamis ʾəssit ǧallābyat/kərtat fəstān/skerti qamis qamiš
223 A piece of cloth šaltut šaltutāy ǧərṭāṭ/šəltut šəltut šəltut/č̣arəq šəltut/ǧərṭāṭ šəltut/ǧərṭāṭ
224 Bed sheet bəllāy bəllāy bəllāy bəllāy bəllāy bəllāy bəllāy
225 Women’s scarf ʿəgdat/maqlamat/do maqlamat məlkit Mandil/ṭarḥat zoti zoti ṭarḥat
ti
226 Things gale ʾasannəʿəṭ sanʿat ḥāǧotāt ḥāǧāt ḥāǧāt ḥāǧāt
227 Watch sāʿat sāʿat sāʿat sāʿat sāʿat sāʿat sāʿat
228 Eye-glasses naddārat naddārat naddārat naddārat nāzur nāzur nāzur
229 Wallet maḥfadat maḥfudat/ǧəldān maḥfadat/ǧəldān maḥfadat/ǧəldān maḥfazat maṭbagat/kəmər maḥafadat
230 Bag Šanṭat šanṭat šanṭat/məklāt/kərt šanṭat/gəffat šanṭat šanṭat šanṭat
āyat
231 Basket ǧanbil ǧāmbil ǧambil/məsəb ǧambil ǧambil ǧambil ǧanbil
332 Sack kis/darab šəwāl/kis Kis/šəwāl kis šəwāl/kis kis kis
233 Axe gədəb/fās gədəb/fās gədəb/fās gədəb/fās Fās/gədəb fās/gədəb fās
234 Food Nabra nabra nabra nabra nabra nabra nabra/kəssār
235 Breakfast Faṭur/feterrig Fəta(ḥ)’af Faṭur fəṭur faṭur faṭur faṭur
236 Bread (one) bānat ʿešat bānat/ʿešat bānat/ʿešat bānat bānat bānat
237 Loaf of bread bāni ʿeš bāni/ʿeš bāni/ʿeš/ḥəbbadat Bāni/ʿeš bāni/ʿeš bāni
238 Porridge ʾukkalat ʾukkʷalat ʾakkalat ʾakkalat ʾakkalat ʾəkkalat ʾakkalat
239 Pap Madidat/šarbe madidat/šarbe Madidat/šarbe madidat/šarbe madidat dərga/šarbe/madidat šarbe
240 Flour ḥarič̣ ḥariṭ/dagig ḥarič̣ ḥarič̣ ḥarič̣ ḥarič̣ ḥarič̣
241 Eggs ʾənqoqḥe/ʾanqawaq Kokan/kawakən ʾənqoqḥo/ʾənqawa ʾənqoqoḥo/ʾənqawaqqe beč̣ beč̣ beč̣
qeḥ qqeḥit ḥit
242 Meat səga səga səga səga səga səga səga
243 Fresh milk ḥalib maṭiq ḥalib ḥalib maṭiq ḥalib maṭiq ḥalib maṭiq ḥalib maṭiq ḥalib maṭiq
244 Yogurt wuč̣č̣ur/gārəs wuṭṭur wəč̣č̣ur/gārəs wəč̣č̣ur/gārəs wəč̣č̣ur/gārəs wəč̣č̣ur/gārəs wəč̣č̣ur/gārəs
245 Yogurt ḥuqʷān ḥuqʷān ḥəqān ḥəqān ḥəqān ḥəqān ḥuqān
(skimmed)
246 Roasted cereals qulo qulo qəlo qulo qəlo qəlo qulo
247 Boiled cereals č̣ifot č̣ifot č̣ifot č̣ifot č̣ifot č̣ifot č̣ifot
248 Pancake ḥəbbadat sansanat ḥəbbadat ḥəbbadat qəč̣č̣a ḥəbbazat ḥəbbazat
249 Milk (first day) šabiq šabiq šabiq šabiq šabiq šabiq šabiq
250 Soup maraq maraq maraq maraq maraq maraq maraq
251 Spices qamam?? bahārāt bahārāt bahārāt qamam qamam qamam
252 Chillies Barbare šaṭṭat barbare šaṭṭa barbare šaṭṭat šaṭṭat
253 Pepper guʿbarbare šaṭṭat ṭəllət guʿ guʿ guʿ guʿ guʿ
254 Oil ded ded ded ded zed zed zed
255 Sugar šukkar sukkʷar šəkkar šəkkar səkkar šəkkar šəkkar
256 Salted meat šurruḥ durdur sərsur/šənreḥ šənreḥ šənreḥ šənreḥ səga yəbus
257 Tea šāhi šāhi šāhi šāhi šāhi šāhi šāhi
258 Coffee bun bun bun bun bun bun bun
259 Agriculture ḥarəs ḥarəs ḥarəs ḥarəs ḥarəs ḥarəs ḥarəs
260 Farm Garhat ḥarəs garhat garhat garhat garhat garhat
261 Garden ǧārdin ǧārdin ǧārdin ǧārdin ǧārdin ǧārdin ǧārdin
262 Border b/n farms səl səl gən/səl səl zabir gən kərra/gən
263 Hoe dābat kəlot-rasa dābat toryat zābat zābat zābat
264 Sickle Mač̣ad manǧal maṭad maʿač̣ad maʿač̣ad maʿṣad maʿaṣad
265 Plough nəwāyāt ḥarəs nəwāyāt ḥarəs nəwāt ḥarəs ʾālāt ḥarəs ṣəmād ʾālāt-ḥarəs/nawyāt nawyāt-ḥarəs
266 Plough-share maḥrašaňňa maḥarasit maḥarašanna maḥarašta maḥarašša maḥarašayna maḥarašayna
267 Plough-beam nəwe niw nəwe nəwe nəwe nəwe nəwe
268 Plough-sole darakkən hāmuš darakkən darakkən darakkən darakkən darakkən
269 Plough-handle səkkebāy luseb ʾərbāna ʾərbāna ʾərbāna ʾərbāna ʾərbāna
270 Whip ḥəraṭ kawet ṭaloda ḥəraṭ mehār ṣaloda ḥəraṣ
271 Yoke ṭəməd/magdam saltakāňňa magdam makdam magzam magzam magzam
272 Yoke jointer? qarwaʿ ʾaššām/ʾaššomat qərʿoba qərʿobya qərʿobaʿ qarʿobaʿ qarʿobaʿa
ቀሮብAት
273 Metal juncture karfaš karfaš karǧab garǧab garǧab karǧab karǧab
ገርጀብ
274 Well ʾela ʾela ʾela ʾela ʾela ʾela ʾela
275 Threshing field mədəggat/wadna madaggat mədəggat/wadna mədəggat wanna wadna wanna
276 Goats’ rest place madras maskab madras madras madras madras madras
277 Cattle’s rest newāt yewāt Newāt/surāt newāt newāt newāt newāt
place ኔዋት
278 Weed/weeding haramo ḥaš/nəttaf/natfa haramo həššib/haramo haramo haramo/harrama haramo
279 Ploughed ----- galib šaʿag šaʿag kamma/ṣagʾa ṣagʾa šaʿag
without seeds
280 Farmed ḥarsa ḥarsa ḥarsa ḥarsa ḥarsa ḥarsa ḥarsa
281 To sparse seeds darʾa terāb lakfa darʾa darʾa zarʾa zarʾa zarʾa
282 To plough for gasa ---- Gaso/gənbak gaso/gasa gaso/gasa gaso/gasa gaso/gasa
weeding
283 Harvested batka batka batka batka/ʿač̣da batka/ʿač̣da batka batka
284 Threshed waqa Waqʿa waqʿa waqʿa waqʿa waqʿa ʾakyada
285 Winnow bebara ǧarbəb Bebara/warwara Bebara/warwara bebara warwara warwara
286 Shop dukkʷān Dukkʷān dəkkān dəkkān dəkkān dəkkān dəkkān
287 To bargain matʿāwāl ʾakkārāy ʾatkārāy matʿāwāl ʾatrākās matʿāwāl matʿāwāl
288 To buy dāba dāba dāba dāba zāba mazzābāy mazzābāy
289 Money guruš ʾagruš gəruš ʾagruš gəruš/salādi salādi/gəruš guruš/salādi
290 Change Bāgi bəllas bāgi bāgi bāgi bāgi bāgi/badal
291 Customer ʿamil dabun dabun ʿamil ʿamil zabun/ʿamil mazzābyāy/zabun
292 Barter Matbādāl matbādāl dəwwar matbādāl matbādāl badala tabdāl
293 Loan saluf šalfat saluf saluf saluf saluf saluf
294 Debt ʿədāy den den/ʿədāy ʿədāy/maʾwad/den den den/ʿədāy den
295 Profit maksab maksab maksab Maksab/rəbeḥ Maksab/rəbeḥ maksab maksab
296 Glass gədād gədād gədād/qawarər gədād/quror gəzāz/qəror qəror/gəzāz gəzāz
297 Wood ʿəč̣ey ʿəč̣ey ʿəč̣ey ʿəč̣ey ʿəč̣ey ʿəč̣ey ʿəč̣ey
298 Paint boyat boyat boyat buyat boyat boyat ḥəbər
299 Metal ḥaṭin ḥaṭin ḥaṭin ḥaṭin ḥaṣin ḥadid/ḥaṣin ḥaṣin
300 textile Agdād gumāš šalatət/ǧaraṭəṭ šalatət/lababbəs šalatət lababbəs ǧərṭāṭ
301 to go (to place) gesa/gayyəs/ləgis gesa/gayyəs/ligis/gis gesa/gayəs/ləgis gesa/gayəs/ləgis gesa/gayəs/ləgis gesa/gayəs/ligis gesa/gayəs/ligis
302 To go for a walk gesa/gayyəs/ləgis gesa/gayyəs/ligis/gis təmašša/lətmašše/tə təmašša/lətmašše/təmaš gesa/gayəs/ləgis təmašša/lətmašše təmašša/lətmašše
mašše še
303 To go away sāfara/sāfər/ləsāfər/s ʾārema/lārayyəm/lārim/ʾ ārim sāfara/sāfər/ləsāfər/ sāfər sāfara/sāfər/ləsāfər/sāfə r gesa/gayəs/ligis ʾarema/laʾarayəm/laʾar im
āfər ʾarema/laʾarayəm/laʾari m
304 To go home ʾaqbala gesa/gayyəs282/ligis/gis ʿera/ləʿayər/ləʿir ʿera/ləʿayər/ləʿir gesa/gayəs/ləgis ʿera/ləʿayər/ləʿir ʿera/ləʿayər/ləʿir, ʾata
305 To go down from a hill təkarra/lətkarre/karr karra/ləkkarre/karre karra/lətkarre/karr karra/lətkarre/karre tkarra/lətkarre/karre tkarra/lətkarre/karre danna/dannən/lədna
e e n
306 To go up to the ʿarga/ləʿarrəg/ʿərag ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar
hill
307 To go out from a fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar farrara/lətfarrar/farrar fagra/faggər/ləfgar fagra/faggər/ləfgar təfarrara/lətfarrar
house
308 To enter a house ʾata/ləʾatte/ləʿte baya/bayyəʾ/bayyəʾ/biy ʾata/ləʾatte/ləʿte ʾata/ləʾatte/ləʾte ʾata/ləʾatte/ləʾte ʾata/ləʾatte/ləʾte ʾata/ləʾatte/ləʾte
aʿ /ʿera/ʿayər
309 To travel in the morning ʾagwaḥa/ləʾagawweḥ ʾagwaḥa/lagawweḥ/lag ʾagwaḥa/ləʾagawwe ʾagwaḥa/ləʾagawweḥ/ləʾ ʾagwaḥa/ləʾagawweḥ/ləʾ ʾagwaḥa/ləʾagawweḥ/ləʾ ʾagwaḥa/ləʾagawweḥ/
/ləʾagweḥ weḥ ḥ/ləʾagweḥ agweḥ agweḥ agweḥ ləʾagweḥ
310 To travel in the warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab warraba/lətwarrab
afternoon
311 To travel in the labbasa (without t) labbasa (without t) labbasa (without t) labbasa (without t) tlabbasa tlabbasa tlabbasa
night
312 To come maṭa/maṭəʾ/ləmṭaʿ maṭa/maṭə/ləmṭaʾ maṭa/maṭəʾ/ləmṭaʾ maṭa/maṭəʾ/ləmṭaʿ maṣʾa/maṣəʾ/ləmṣaʿ maṣʾa/maṣəʾ/ləmṣaʿ maṣʾa/maṣəʾ/ləmṣaʿ
313 To come back ʾaqbala/laʾqabbəl/laʾqb dora/dawwər/ludur ʾaqbala/laʾqabbəl/laʾq ʾaqbala/laʾqabbəl/laʾqbəl ʾaqbala/laʾaqabbəl/ləʾaqbəl ʾaqbala/laʾaqabbəl/ləʾaqbəl ʾaqbala/laʾaqabbəl/ləʾaq
əl bəl bəl
314 To go up stairs ʿarga ʿarga ʿarga/ləʿarəg/ləʿrag ʿarga/ləʿarəg/ləʾrag fagra/fagər/ləfgar ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag
315 To climb a tree ʿarga ʿarga ʿarga ʿarga ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag ʿarga/ləʿarrəg/ləʿrag
316 To mount a ṭaʿna/ləṭṭaʿan ṭaʿna/ləṭṭaʿan ṭaʿna/ləṭṭaʿan ṭaʿna/ləṭṭaʿan ṣaʿna/ləṣṣaʿan/ləṣṣaʿan ṣaʿna/ləṣṣaʿan/ləṣṣaʿan tahanqaba/ləthanqab
camel
317 To dismount from a camel karra/lətkarre/karre karra/lətkarre/karre karra/lətkarre/karr karra/lətkarre/karre tkarra/lətkarre tkarra/lətkarre tkarra/lətkarre
e
318 To arrive maṭa/maṭṭəʾ/ləmṭaʾ baṭḥa/baṭṭəḥ/ləbṭaḥ maṭa/maṭṭəʾ/ləmṭaʾ maṭa/maṭṭəʾ/ləmṭaʾ maṣʾa/maṣṣəʾ/ləmṣaʾ baṣḥa/baṣṣeḥ/ləbṣaḥ, baṣḥa/baṣṣeḥ/ləbṣaḥ,
ʾata/baṭḥa ʾata/baṭḥa ʾata ḥadra
319 To pass by ḥalfa ḥalfa ḥalfa ḥalfa/ləḥalləf/ləḥlaf ḥalfa/ləḥalləf/ləḥlaf ḥalfa/ləḥalləf/ləḥlaf ḥalfa/ləḥalləf/ləḥlaf
320 To jump nafra/naffər/lənfar sarra/sarrər/ləsrar sarra/sarrər/ləsrar barna/barrən/ləbran naṭra/naṭṭər/lənṭar Sarra/sarrər/ləsrar sarra/sarrər/ləsrar
sarra/sarrər/ləsrar sarra,
321 To fall wadqa/waddəq/ləwd wadqa/waddəq/ləwdaq wadqa/waddəq/ləw wadqa, wadqa/waddəq/ləwdaq wadqa/waddəq/ləwdaq wadqa/waddəq/ləwd
aq daq ṭadfa/ṭaddəf/ləṭdaf aq
322 To dance sassaʿa/sasseʿ/ləsasseʿ barraǧa/barrəǧ/ləbarrə kaskasa/kaskəs/lək sagsaga/ragsa/sassaʿa/bar sassaʿa/sasseʿ/ləsasseʿ sassaʿa/sasseʿ/ləsasseʿ, ragsa/ragəs/lərgas
ǧ askəs raǧa ragsa/ragəs/lərgas
323 To swim ḥammasa/ləḥamməs ḥammasa/ləḥamməs təḥammasa ḥammasa/ləḥamməs ḥambasa/ləḥambəs ḥammasa/ləḥamməs ḥambasa/ləḥabməs
324 To get up from bed fadʿa/faddeʿ/ləfdaʿ fadʿa/ faddeʿ/ləfdaʿ fadʿa/faddeʿ/ləfdaʿ fadʿa/faddeʿ/ləfdaʿ, harrasa/ləharrəs, fazʿa/fazzeʿ/ləfzaʿ qanṣa/qannəṣ/ləqnaṣ
ḥasosa qanṭa qanṣa/qannəṣ/ləqnaṣ
325 To stand up qanṭa/qannəṭ/ləqnaṭ qanṭa/qannəṭ/ləqnaṭ qanṭa/qannəṭ/ləqn bəṭāru gaʾa/baṭra baṭra/baṭṭər/ləbṭar qanṣa/qannəṣ/ləqnaṣ baṭra/baṭṭər/ləbṭar
aṭ
326 To sit down gassa/lətgasse/gasse gassa,ʾarkada/larakkəd/la rkkəd gassa/lətgasse/gasse gassa/lətgasse/lətgasse gassa/ləggasse/lətgasse gassa/lətgasse/lətgasse gassa/lətgasse/lətgass
e
327 To stop baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar baṭra/baṭṭər/ləbṭar
328 To stay ṭanḥa/ṭanneḥ/ləṭnaḥ ṭanḥa/ṭanneḥ/ləṭnaḥ ṭanḥa/ṭanneḥ/ləṭnaḥ ṭanḥa/ṭanneḥ/ləṭnaḥ ṣanḥa/ṣannəḥ/ləṣnaḥ ṣabbara/ləṣṣabar, tāka ṣanḥa/ṣanneḥ/ləṣnaḥ
329 To sleep sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab sakba/sakkəb/ləskab
330 To have ʾafṭara/laʾafaṭṭər ʾafu fatḥa ʾʾafṭara/laʾafaṭṭər ʾʾafṭara/laʾafaṭṭər ʾʾafṭara/laʾafaṭṭər ʾʾafṭara/laʾafaṭṭər ʾʾafṭara/laʾafaṭṭər
breakfast
331 To drink water sata/satte/ləste sata/satte/ləste sata/satte/ləste sata/satte/ləste sata/satte/ləste sata/satte/ləste sata/satte/ləste
332 To cook ʾabšala/laʾabaššəl ʾabsala/labassəl/labsəl ʾabšala/laʾabaššəl ʾabšala/laʾabaššəl ʾabšala/laʾabaššəl ʾabšala/laʾabaššəl ʾabšala/laʾabaššəl
333 To bake bread qamda/qamməd/ləq ʾabsala/labassəl/labsəl ʾangara/laʾngər/laʾn qamda/qamməd/ləqmad qamda/qamməd/ləqmad qamda/qamməd/ləqmad sankata/sankət/ləsank
mad / sankata gər ət
334 To kindle fire qarḥa/qarreḥ/ləqraḥ ḥāya/ləḥāye/ləḥāye ḥāya/ləḥāye/ləḥāye ʾaqraḥa/laʾaqarreḥ/laʾaq ʾaqraḥa/laʾaqarreḥ/laʾaq ʾaqraḥa/laʾaqarreḥ/laʾaq ʾaqraḥa/laʾaqarreḥ/laʾ
ḥāya/ləḥāye/ləḥāye reḥ reḥ reḥ aqreḥ
335 To pour tea ʿala/laʿalle/ləʿle ʿala/laʿalle/ləʿle ʿala/ləʿalle/ləʿle ʿala/ləʿalle/ləʿle ʿala/ləʿalle/ləʿle ʿala/ləʿalle/ləʿle ʿala/ləʿalle/ləʿle
336 To spill water qa/ləqe/qayyu qa/ləqe/qayyo kaʿa/ləkʿe/ləkʿe kaʿa/ləkʿe/ləkʿe kaʿa/ləkʿe/ləkʿe kaʿa/ləkʿe/ləkʿe kaʿa/ləkʿe/ləkʿe
337 To hunt naʿa/lətneʿe manʿa/menʿe/ləmanʿe/m naʿa/lətnəʿe/lətnəʿe naʿa/lətnəʿe/lətnəʿe naʿa/lətnəʿe/lətnəʿe naʿa/lətnəʿe/lətnəʿe naʿa/lətnəʿe/lətnəʿe
anʿe
338 To see raʾa/lərʾe/lərʾe raʾa/lərʾe/lərʾe raʾa/lərʾe/lərʾe raʾa/lərʾe/lərʾe, ʾaqmata raʾa/lərʾe/lərʾe, ʾaqmata raʾa/lərʾe/lərʾe raʾa/lərʾe/lərʾe
339 To look ganḥa/gannəḥ/ləgnaḥ ganḥa/gannəḥ/ləgnaḥ ganḥa/ganneḥ ganḥa/gannəḥ/ləgnaḥ ganḥa/gannəḥ/ləgnaḥ ganḥa, ʾaqmata ʾaqmata/laʾaqammət
340 To show ʾarʾa/laʾarʾe ʾāra/lāre/ʾāre ʾarʾa/laʾarʾe/laʾarʾe ʾarʾa/laʾarʾe/laʾarʾe ʾarʾa/laʾarʾe/laʾarʾe ʾarʾa/laʾarʾe/laʾarʾe ḥabbara/laḥabbər
341 To wait ṭabbara/ləṭṭabbar ṭabbara/ləṭṭabbar ṭabbara/ləṭṭabbar ṭabbara/ləṭṭabbar tṣabbara/lətṣabbar tṣabbara/lətṣabbar tṣabbara, tāka
342 To speak təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge təhāga/ləthāge
343 To call lāka/lətlāke/tlāke ṭāwa/ṭāweʿ/ləṭāweʿ/ṭāwe Lāka/lətlāke/tlāke lāka/lətlāke/tlāke tlāka/lətlāke/ tlāka/lətlāke tlāka/lətlāke
ʿ
344 To search for ḥada/ḥadde/ləḥde gānḥa/gāneḥ/ləgāneḥ ḥada/ḥadde/ləḥde ḥada/ḥadde/ləḥde ḥaza/ḥazze/ləḥze ḥaza/ḥazze/ləḥze ḥaza/ḥazze/ləḥze
345 To work šaga/šagge/ləšge šaga/šagge/ləšge šaqa/šaqqe/ləšqe/šə šaqa/šaqqe/ləšqe/šəqe šaqa/šaqqe/ləšqe/šəqe šaqa/šaqqe/ləšqe/šəqe šaqa/šaqqe/ləšqe/šəqe
qe
346 To make/do wada/wadde/ləwde wada/wadde/ləwde wada/wadde/ləwde wada/wadde/ləwde, wada/wadde/ləwde, wada/wadde/ləwde, wada/wadde/ləwde,
sanʿa sanʿa
347 To bite nakša/nakkəš/lənkaš naška/naššək/lənšak/n nakša/nakkəš/lənk nakša/nakkəš/lənkaš nakša/nakkəš/lənkaš nakša/nakkəš/lənkaš nakša/nakkəš/lənkaš
əšak
348 To catch sth. ṭabṭa ṭabṭa ṭabṭa ṭabṭa ṣabṭa/ṣabbəṭ/ləṣbaṭ ṣabṭa/ṣabbəṭ/ləṣbaṭ ṣabṭa/ṣabbəṭ/ləṣbaṭ
with hand
349 To get out sth. of a place ʾafgara/laʾafaggər/laʾ ʾafgara/laʾafaggər/laʾafg ʾafgara/laʾafaggər/la ʾafgara/laʾafaggər/laʾafg ʾafgara/laʾafaggər/laʾafg ʾafgara/laʾafaggər/laʾafg ʾafgara/laʾafaggər/laʾa
afgər ər ʾafgər ər ər ər fgər
350 To close dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ dabʾa/dabbəʾ/lədbaʾ
351 To open fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ kasta/kassət/ləksat fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ, fatḥa/fatteḥ/ləftaḥ
kasta kasta
352 To pull a camel wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle wāla/wāle/ləwāle
353 To understand fahama fahama fahama fahama fahama/ləfhəm fahama/ləfhəm fahama/ləfhəm
354 To let taḥāgala: ʾadma ʾadma mənnu ʾadma mənnu ʾadma mənnu, ḥadgayu ʾazma mənnu/ləʾzam ʾazma mənnu/ləʾzam ʾazma mənnu/ləʾzam
mənnu mənu mənu mənu
355 To ask saʾala/ləssaʾal/saʾl sala/ləssal/sal saʾala/ləssaʾal/saʾl saʾala/ləssaʾal/saʾl saʾala/ləssaʾal/saʾl saʾala/lətsaʾal/saʾl saʾala/lətsaʾal/saʾl
336 To snore ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər ḥanrara/laḥanrər
337 To cough saʿala/ləsʿəl/ləsʿal ʿoḥoʿ bele saʿala/ləsʿəl/ləsʿal saʿala/ləsʿəl/ləsʿal saʿala/ləsʿəl/ləsʿal saʿala/ləsʿəl/ləsʿal saʿala/ləsʿəl/ləsʿal
338 To spit ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ tafa/ taffi/lətfa/təfa ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ ṭafʾa/ṭaffəʾ/ləṭfaʾ
359 To cry baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke baka/bakke/ləbke
360 To quarrel therara/lətherar/the baʾasa/ləbbas/bas therara/lətherar/th therara/lətherar/therar therara/lətherar therara/lətherar therara/lətherar
rar erar
361 To insult ʿayyara/ləʿayyər/ʿayyə ʿayyara/laʿayyər/ʿayyər ʿayyara/laʿayər/ ʿayara/ləʿayər/ləʿayər tʿāyara/lətʿāyar ʿayara/ləʿayer/ləʿayər ʿayara/ləʿayer/ləʿayər
r
362 To be born wallada wallada wallada wallada/lətwallad twallada/lətwallad twallada/lətwallad twallada/lətwallad
363 To live in a place nabra nabra nabra nabra nabra/nabbər/lənbar nabra/nabbər/lənbar nabra/nabbər/lənbar
364 To become sth. gabʾa gabʾa gabʾa gabʾa gabʾa gabʾa gabʾa
365 To hide təʿarrada/lətʿarrad/tə ʿarrad ṭarrada/ləṭṭarrad/ṭṭarra d təʿarrada/lətʿarrad/tə ʿarrad təḥabbaʿa/lətḥabbaʿ təḥabbaʿa/lətḥabbaʿ təḥabbaʿa/lətḥabbaʿ təḥambaʿa/lətḥambaʿ
təḥabbaʿa/lətḥabbaʿ
366 To give haba/lahayyəb/lahab haba/lahayəb/lahab haba/lahayəb/lahab haba/lahayəb/lahab haba/lahayəb/lahab haba/lahayəb/lahab haba/lahayəb/lahab
367 To pass sth. nāṭa/nāṭe/nāṭe nāṭa/lənnāṭe/nāṭe naṭṭa/naṭṭe/lənaṭṭe maṭṭa/maṭṭe/ləmaṭṭe māṭa/māṭe/ləmāṭṭe maṭṭa/maṭṭe/ləmaṭṭe māṭa/māṭe/ləmāṭe
/naṭṭe
368 To bring Hamṭa/lahamaṭṭəʾ/l ʾamṭāʿ/laʾāmaṭṭi/ʾamṭi ʾamṭa/laʾmaṭṭi/laʾa ʾamṭaʾ/laʾamaṭṭəʾ/laʾamṭ ʾamṣaʾa/laʾamaṣṣəʾ/laʾa ʾamṣaʾa/laʾamaṣṣəʾ/laʾa ʾamṣaʾa/laʾamaṣṣəʾ/laʾ
ahamṭəʾ mṭi əʾ mṣəʾ mṣəʾ amṣəʾ
369 To take nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ nasʾa/nassəʾ/lənsaʾ
370 To get rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab rakba/rakkəb/lərkab
371 To pay dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ dafʿa/daffəʿ/lədfaʿ/dəfaʿ dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ dafʿa/daffeʿ/lədfaʿ
372 To count ḥasba/ʿallaba ḥasba/ləḥassəb/ḥəsab ʿallaba/laʿalləb/laʿall ʿallaba/laʿalləb/laʿalləb ʿallaba/laʿalləb/laʿalləb ʿallaba/laʿalləb/laʿalləb ʿallaba/laʿalləb/laʿalləb
əb
373 To put kara/karre/ləkre/kər kara/karre/ləkre/kəre kara/karre/ləkre/kə kara/karre/ləkre/kəre kara/karre/ləkre/kəre kara/karre/ləkre/kəre kara/karre/ləkre/kəre
e re
374 To send laʾaka/ləlʾək/ləlʾak laka/lələk/lak nadʾa/laʾaka laʾaka/ləlʾək/ləlʾak laʾaka/ləlʾək/ləlʾak nadʾa/naddəʾ/ləndaʾ laʾaka/ləlʿək/ləlʾak
375 To steal sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq sarqa/sarrəq/ləsraq
376 To tire dayyara/saʾana dayyara/ləddayyar/dayy taʿaba/saʾana saʾana/ləsʾən/ləsʾan, saʾana/ləsʾən/ləsʾan saʾana/ləsʾən/ləsʾan saʾana/ləsʾən/ləsʾan
ar taʿaba
377 Good sanni gərrum Sanni gərrum/sanni/tamām gərrum sanni sanni
378 Beautiful gərrum/gərrəm gərrum/gərrəm gərrəm gərrəm gərrəm gərrəm gərrəm
379 Bad ʾəkkuy/ʾəkkuy ʾəkkuy/ʾəkkit ʾəkkuy ʾəkkuy ʾəkkuy ʾəkkuy ʾəkkuy
380 ugly kufuʾ kəfuʾ kəfuʾ kufuʾ kəfuʾ kəfuʾ kəfuʾ
381 Tired dəyyur dəyyur təʿəb təʿəb təʿəb/təʿub təʿəb təʿəb
382 Sick ḥəmum ḥəmum ḥəmum/təkul ḥəmum/marid ḥəmum/marid ḥəmum ḥumum
383 Rich ṭəgub rədduq/ṭəgub rākəb/tāǧər/rədduq rākəb/ṭəgub/rədduq tāǧər/rəzzuq/ṣəgub tāǧər/rākəb/ṣəgub tāǧər
384 Poor ḥāgəl/maskin ḥāgəl/maskin ḥāgəl/dəbur ḥāgəl/dəbur ḥāgəl dəbur/ḥāgəl ḥāgəl
385 Empty bəhālu bərāqu bəhālu/bərāqu bərāqu bərāqu bərāqu fādi
386 Free from work fādi fāyəg/fādi fādi fādi fādi fādi/ṭəlluq šəqəl-ʾalabu
387 Black ṭallim ṭallim ṭallim ṭallim ṣallim ṣallim ṣallim
388 White ṭāda ṭaʿādi ṭaʿda ṭaʿda ṣaʿda ṣaʿda ṣaʿda
389 Green sotāy sotāy ʾakdar/saʿarsaʿarro ʾakdar ʾakdar ʾakdar geramān
390 Yellow beč̣i ʾasfar fač̣eḥ fač̣eḥ/ʾasfar bič̣i fač̣eḥ bəč̣č̣a
391 Small nuš nuš nuʾuš nuʾuš nuʾuš nəʾuš nuʾuš
392 Thirsty ṭumuʾ ṭəmuʾ ṭəmuʾ ṭumuʾ ṣəmuʾ ṣəmuʾ ṣumuʾ
393 Short ḥač̣ir ḥač̣ir ḥač̣ir ḥač̣ir ḥač̣ir ḥač̣ir ḥač̣ir
394 Tall rayyim rayyim rayim rayim rayim rayim rayim
395 One ʾoro/ḥatte ʾoro/ḥatte ʾoro/ḥatte ʾoro/ḥatte ʾoro/ḥatte worot/ḥatte ḥatte/worot
396 Two kəlʾot/kəlʾe kəlot/kəle kəlʾot/kəlʾe kəlʾot/kəlʾe kəlʾot/kəlʾe kəlʾot/kəlʾe kəlʾe/kəlʾot
397 Three salas salas salas salʾas salʾas salʾas salas
398 Four ʾarbaʿ ʾarbaʿač/ʾarbaʿ ʾarbaʿat/ʾarbaʿ ʾarbaʿat/ʾarbaʿ ʾarbaʿat/ʾarbaʿ ʾarbaʿat/ʾarbaʿ ʾarbaʿ/ʾarbaʿat
399 Five ḥaməs ḥaməs ḥaməs ḥaməs ḥaməs ḥaməs ḥaməs
400 Six səs səs səs səs səs səs səs
401 Seven sabʿat/saboʿ sabʿač/saboʿ sabʿat/saboʿ sabʿat/saboʿ sabʿat/saboʿ sabʿat/saboʿ saboʿ/ sabʿat
402 Eight Samān/samānit samānit/samān Samānit/samān samānit/samān samān samānit/samān samān
403 Nine seʿ saʿač/seʿ saʿat/seʿ saʿat/seʿ seʿ seʿ seʿ
404 Ten ʿasər ʿasər ʿasar/ʿasər ʿasar/ʿasər ʿasər ʿasər ʿasər
405 Eleven ʿasər ʾoro/ʿasər ḥatte ʿasər ʾorot/ʿasər ḥatte ʿasar ʾoro/ʿasər ʿasar ʾoro/ʿasər ḥatte ʿasər ʾoro/ʿasər ḥatte ʿasər woro/ʿasər ḥatte ʿasər woro/ʿasər
ḥatte ḥatte
406 Twenty ʿəsra ʿəsra ʿəsra ʿəsra ʿəšrin ʿəsra ʿəsra
407 Twenty one ʾəsra waʾoro/ʾəsra ʾəsra waʾorot/ʾəsra ʾəsra waʾoro/ʾəsra ʾəsra waworot/ʾəsra ʾəšrin waworot/ʾəšrin ʾəsra waworot/ʾəsra ʾəsra waworot/ʾəsra
waḥatte waḥatte waḥatte waḥatte waḥatte waḥatte waḥatte
408 Thirty salāsa salāsa salāsa salāsa talātin salāsa salāsa
409 Forty ʾarbaʿa ʾarbaʿa ʾarbaʿa ʾarbaʿa ʾarbəʿin ʾarbaʿa ʾarbaʿa
410 Sixty səssa səssa səssa səssa səttin səssa səssa
411 Seventy sabʿa sabʿa sabʿa sabʿa sabʿin sabʿa sabʿa
412 Eighty samānya samāňňa samānya samānya tamānin samānya samānya
413 Ninety təsʿa təsʿa təsʿa/saʿa təsʿa/saʿa təsʿin təsʿa təsʿa
414 Hundred məʾət mət məʾət məʾət məʾət məʾət məʾət
415 Monday ʾətnen ʾatnin ʾətnen ʾatnin ʾatnin ʾatnin ʾatnin
416 Tuesday ʾattalut ʾattalāta ʾattalāta ʾattalāta ʾattalāta/ʾattalut ʾattalāta ʾattalāta
417 Wednesday ʾarrəboʿ ʾalʾarbaʿa ʾararbaʿa ʾararbaʿa ʾararbaʿa/arrəboʿ ʾararbaʿa ʾararboʿ
418 Thursday kamis kamis kamis kamis/kamiš kamiš kamis kamis
419 Friday ǧəmʿat ǧəmʿat ǧəmʿat ǧəmʿat ǧəmʿat ǧəmʿat ǧəmʿat
420 Saturday Sanbat niš assabət Sambat nəʾiš sanbat nəʾiš sambat nəʾiš sanbat nəʾiš sanbat nəʾiš
421 Sunday Sanbat ʿabbāy ʾalḥāt Sambat ʿabbāy Sanbat ʿabbāy sambat ʿabbāy sanbat ʿabbāy sanbat ʿabbāy
422 Day ʾamʿəl Yom/ʾamʿəl məʿəl ʾamʿəl ʾamʿəl ʾamʿəl ʾamʿəl
423 Year Sanat/ʿāmat/ḥol Sanat/ʿāmat Sanat/ʿāmat/ḥol Sanat sanat sanat, ḥol sanat
424 Month wareḥ wahreh wareḥ wareḥ šahar/wareḥ wareḥ (šahar) šahar
425 Names of the Ramadān … Ramadān … Ramadān … Ramadān … Ramadān … Ramadān … Ramadān …
months
426 Who mhan man mən mən ʾayi/mən mən mən
427 What mi mi mi mi mi mi mi
428 Why ʾəgəlmi ʾəgəlmi ʾəgəlmi ʾəgəlmi ʾəgəlmi ʾəgəlmi ʾəgəlmi
429 Where ʾəttayya ʾəbayya/ʾaya ʾaya ʾəttaya ʾaya ʾaya ʾət-ʾaya
430 Where…to ʾasək ʾayya ʾasək ʾayya ʾasək ʾaya ʾasək ʾaya ʾasək ʾaya ʾasək ʾaya ʾasək ʾaya
431 Where … from mən ʾayya mən ʾayya mən ʾaya mən ʾaya mən ʾaya mən ʾaya mən ʾaya
432 When Midol midol Midol/ʾidol midol midol midol, mədol midol, mədol
433 How ʾənqohu ʾənkafo kafo/qoho kafo kafo kafo, kaho kaʾafo
434 How much Kam kam kam kam kam ʾakəl ʾayi ʾakəl ʾayi
435 How much time ʾakəlmi ʾakəlʾayi ʾakəl ʾayi wakət ʾakəl ʾayi waqət ʾakəl ʾayi ʾakəl mi ʾakəl ʾayi
436 Here ʾənsar ʾənsar ʾənsar ʾənsar ʾənsar/ʾənze ʾənsar/ʾənze ʾənsar
437 There Ken lekān ken ken ken/dibu ken ken
438 Outside Barra Baharra barra barra barra barra barra/gədām
439 Inside ǧəwwa ǧəwwa ǧəwa qabat ǧəwa ǧəwa ǧəwa/karəs
440 Left dəggalab dibgalab dəggalab dəggalab dəggalab dəggalab dəggalab
441 Right dəmmān dibmān dəmmān dəmmān dəmmān dəmmān dəmmān
442 Straight ahead ʾakəl-ḥayəd qadamka gaṭ-qadam gaṭ-qadam ʾakəl-ḥəd gaṣ-qadam gaṣ-qadam gaṣ-qadam
443 Above məllaʿal məllaʿal mənlaʿal mənlaʿal/ʿaradena mənlaʿal mənlaʿal mənlaʿal
444 Below məttaḥat məttaḥat məttaḥat məntaḥat/danabena məntaḥat ḥante ḥante
445 Early badri badri badri badri badri badir/ʾagid badir/
446 Now ʾade dəyadonay ʾade ʾade ʾaze ʾaze ʾaze
447 Yesterday māle māle māle māle māle māle māle
448 Today yom Yom yom yom yom yom yom
449 Tomorrow fangoḥ/fəǧər fangoḥ fangoḥ faǧər faǧər faǧər faǧər
450 Always dima kullador kəldol/dima kəldol kuldol dima kəldol
451 Last year daʿām daʿam daʿām daʿām daʿām daʿām daʿām
452 Next year sanat ḥārit Sanat ḥārit Sanat ḥārit Sanat ḥārit latmaṣṣəʾ sanat sanat ḥārit sanat ḥārit
453 Never kulu raʾasu Kulla rasu kulu raʾsu kulu raʾsu/batāten Batāten/ʾabadan kulu-raʾsu kulu-raʾsu
454 Often bədoḥ dol wakkət-wakkət mabdəḥu-dol labadḥa waqət kəl-dol/labazzeḥ mabzəḥu-dol mabzəḥu-dol
455 Still ʾasək ʾade ʾasək ʾade ʾasək ʾade ʾasək ʾəlla/asək ʾade ʾasək ʾəlla/asək ʾaze ʾasək ʾəlla/asək ʾaze asək ʾaze
456 only Leṭa bas leṭa leṭa leṭa leṭa leṭa
457 Also kəmsalhu kəmsalu/ʾadema kəmsalhuma ʾətta kəmsalhu/ma kamān ma məsluma
458 Immediately ʾadhādər ʾəb šafāg ʾəttadola ʾəttadola ʾəttadolu ʾəttadolu ʾəttadolu
459 Afterwards ḥaqoha/ḥare ḥadis ḥare ḥaqoha ḥare ḥaqohu/waḥare ḥaqohu
460 So ʾəbbəlli ʾəbbəlli kaʾəbbəlli wa-ʾəbbəlli wa-ʾəbbəlli ka sabat-ʾəlli
461 Much bədoḥ bədu Yem-ʾalabu yem-ʾalabu/bədoḥ bəzuḥ bəzuḥ, yam-ʾalabu bəzuḥ
462 Very Marra Marra sanni-sanni marra marra sanni-waʾamān marra
463 Perhaps Mahan ʾāmara yamkən yamkən/man- yamkən/man-ʾāmara mamkən man-ʾāmara yamkən
ʾāmara
464 Under taḥat taḥat ḥante məttaḥat/taḥat məntaḥat/ḥante ḥante ḥante
465 On laʿal laʿal ʾət-raʾsu laʿal/məllaʿal mənlaʿal ʾət-raʾas ʾət-raʾas
466 In the house kabəd-bet kabəd-bet kabəd-bet qabat-bet ǧəwa bet ʾətta-bet ʾət-kabəd-la-bet
467 In the middle məgəb (fənge) məgəb (fənge) ʾəttaməgəb ʾəttaməgəb məgəb məgəb ʾət-məgəb
468 In front of Qadam mən qadam qadam ʾət-qadam ʾət-qadam ʾət-qadam ʾət-qadam
469 Behind mərraḥar/gərra mərraḥar mərraḥar/gərra mərraḥar/gərra gərra mənrahar/gərra məngərra
470 Near ǧafar/qurub gəbāl ǧafar ǧafar/bākāt/səməṭ qərub/ǧafar səməṭ səməṭ
471 Close Qurub qərob qərub qurub qərub qərub, maṭor qərub, maṭor
472 In direction of Šankat Šanank/ǧahat ǧahat šanak šankat šankat/ǧahat šankat/ʾənkər
473 Between fənge fənge fənge fənge fənge fənge məgəb
474 After ḥaqo ḥaqo ḥaqo ḥaqo/gərra ḥaqo gərra ḥaqo
475 With Eብ məsəl məsəl məsəl məsəl məsəl məsəl məsəl
476 With ምስል ʾəb ʾab ʾəb ʾəb ʾəb ʾəb ʾəb
477 Without ʾəmbal ʾəmbal ʾəmbal ʾəmbal ʾəmbal ʾəmbal ʾəmbal
478 Because of ʾəb-sabab, ǧallāb, ʾəbbəlla sabat ʾəbbəlli sabab ʾəb sabab ʾəlli sababu həye ʾəb-sabab sababu həye
ʾəgəl ʾəlli/daʿaba
479 Like kəmsal kəmehu kəmsal kəmsal kəmsal kəmsal kəmsal
480 But lākin lākin lākin lākin lākin lākin, mənnāta lākin
481 Or ʾaw, taru ʾaw, ʾaw, taru ʾaw ʾaw ʾaw ʾaw
482 When (when he Dol, ḥaqo mən gabbəʾ dol, ḥaqo dol dol kəm ʾətta-waqət
left)
483 If məngabbəʾ məngabbəʾ ḥaqo/mən ḥaqo məngabbəʾ ʾəgəl mən
484 In order to ǧallāb ǧallāb ǧallāb ǧallāb ǧallāb mən ʾəgəl
485 Until ʾasək ʾasək ʾasək ʾasək ʾasək ʾasək ʾasək
486 Somebody Nafar ʾoro nafar ʾoro gale ʾoro woro nafar woro nafar nafar woro gale-nafar
487 Some people Sab-ʾoro ʾəddām sarru gale ʾanfār gale ʾanfār sarru gale gale woro gale woro
488 Something gale Sarru-ḥāǧāt sanʿat ḥatte gale ḥāǧat gale ḥāǧat ḥāǧat gale gale ḥāǧat
489 Nobody wala-ʾro wala-ʾoro wala-ʾoro woro-ma wala-woro wala-woro wala-ḥāǧat
490 Nothing bəhāla ḥatte-ʾalabu ḥattema ḥattema/sema wala-ḥatte wala-ḥabbat, sema wala-ḥabbat, sema
491 Myself nošše nošše nošše nošše nošše nošše nošše
492 Mine nāyye nāyye nāyye nāyye nāyye nāyye nāyye
493 His Nāyu/ʾəntəlu nāyhu Nāyu/ʾəntəlu nāyu nāyu nāyu nāyu
494 Yes ʾaywa ʾābe ʿaywa/ʿābe ʿaywa/ʿābe/ʿāmbe ʿaywa ʿaywa, ʾāmbo ʿaywa
495 No ʾikon ʾikon ʾiko ʾiko/ʾifāl laʾ lālaʾ, ʾiko lālaʾ
496 There is halla halla halla halla halla halla halla
497 How are you qoho həlleka ʾənkoho həlleka qoho həlleka kofo həlleka kofo həlleka kofo həlleka kaʾafo həlleka
498 By force ʾəb ḥelat, ʾəb qassəb ʾəb qassəb ʾəb-ʿəməṭ ʾəb ḥilat/ʾəb qasəb ʾəb ḥilat ʾəb qassəb ʾəb ḥilat
499 Hurry up šəfag, tawwəh šəfag šəfag šəfag šəfag šəfag šəfag
500 Enough kāfi, kalās kaffe/kāfi kaffe, kāfi kāfi/ʾākkəl kāfi/kaffe kaffe kaffe