Wp/shi/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Tifinaɣ)
Wp > shi > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵓⵍⵉⵏ, ⵏⴳⵔ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜⵓⴳⴷⵣ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (ⵜⴼⵏⵗ) ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ (ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵏ), ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵣⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ, ⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ. ⴷ ⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⵓⵢ ⵓⵣⵎⵣ, ⴰⵔ ⵜⵜⴱⴰⴷⴰⵍⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ; ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵍⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵡⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ; ⴷ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵙⵡⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ. ⵜⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⴰⵛⵛ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ; ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ. ⵜⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜⵜ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵏⵜ.

ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴳⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵖ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵙⵙⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ; ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵏⴰⴳⵓ ⵉⵊⵔⴰ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ6, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵜ ⵉⴱⴷⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵢⵓⵙ ⴼⵓⵍⴳⵉⵏⵜⵢⵓⵙ, ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ7 ⵏⵖ ⵜⵙ8 ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ[1]. ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵔⴰ ⵜⵏⵜ ⵓⴼⴰⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ[1].

ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ20, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⵊⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

ⵉⵙⵎ "ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ" ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ. ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ "ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ"[2][3]. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ; ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ" (ⵙⴾⵍ) ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ.

ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ", ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵏⵉⴽⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉⵢⵜ ⵖ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ" ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ "ⴼⵏⵖ" ; ⴷ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ "ⵖ" ⴷ "ⵇ" ⵎⵢⴰⵥⴰⵥⵏ# ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ; ⵉⴳⴰ ⵜ ⵏⵉⵜ "ⴼⵏⵇ" ⵏ ⵉⴼⵏⵉⴽⵏ[1]. ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵖ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵏⵉⴽⵏ ⵙ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ "ⴼⵉⵏⵉⵇ", ⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ "ⴼⵏⵇ" ⴰⵥⵓⵔ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ "ⴽⵏⵄⵏ", ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ "ⴷⴱⵔⵉⵎ ⴽⵏⵄⵏⵉⵎ". ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⴼⵉⵏⵉⵇ" ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ (ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵢⵜ) Φοινίκη (ⴼⵓⵢⵏⵉⴽⵉ) ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴷ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, "ⴼⵏⵖ", ⴰⵖ ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ "ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ".

ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ "ⵜⵉⴼⵉ ⵏⵏⵖ" ; ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵏⴰⵍⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ. ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⴰⴽⵯ ⴰⴷ ⴷ ⴱⴰⵢⵏⵏⵜ. ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴱⴷⴷ ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ6 ⴷ ⵜⵙ7 ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵖⵓⵎⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵖ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ⴰⵔ ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴷⵎⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉⵢ (ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰ'ⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ). ⴰⵍⵉⴱⵉⵢ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴼⵉⵍ ⵎⴰⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ; ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵏⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⵓⵏⵙ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ: ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵎⵉⴹⵜ. ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵍⵉⴱⵉⵢ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ; ⵉⴽⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵇⴷⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ6 ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵉⵙⴰ.[4] ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⴱⴷⵔⵏ ⵜⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⴰⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵙ5 ⴷ ⵜⵙ6 ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵉⵙⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵢ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ. ⴷ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵇⴷⵎⵏ, ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴳ ⵜⵉⵣⵉ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵜ ⵛⵛⴽⴽ ⵉⵙ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉⵢ, ⵜⵉⵍⵉ ⵏⴳⵔ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ (ⴰⵇⴷⵉⵎ) ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵇⴷⵎⵏ. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⴰ'ⵖ ⴷ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ. ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵖ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (ⵜⵉⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ).

ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ, ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ, ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ. ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⴰ'ⵎⵉ ⵉⵙⵎ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰ'ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵊⴷⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ20.

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵖⵉⴽⴰⴷ: ⵜⴼⵏⵗ.

ⵖ ⵡⴰⵔⵜⵉⴽⵍ ⴰⴷ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵙⵄⴰⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ. ⵜⴳ, ⵖ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ, ⵜⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ; ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⵓ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ20.

ⵜⴰⵙⵏⴼⵉⵏⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵉⴳ ⵓⵎⵙⵏⴼⵉⵏⵖ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵉⵏⵖⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⵏⴼⵉⵏⵖⵜ.

ⵉⴳⵣⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴷⴷⵔⴰ ⵢⴰⵏ[edit | edit source]

Inscription ⵏ ⵡⴰⵣⵉⵙ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰ[edit | edit source]

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵣⵉⵙ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵢⴰⵥ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⵉⵚⵔⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵖ ⵡⴰⵣⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ.[5]

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ[edit | edit source]

ⵔⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵍⵉⵏ ⴼ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ/ⵉⵣⴳⵏⵖⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ.

ⵉⵜⴰⴳⴳⵏⵏ ⵉⵎⵙⴻⵙⵍⵉⵜⵏ ⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ (ⴰⵢⵜ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ/ⵜⵜⵡⴰⵔⴳ) ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ. ⵉⵖ ⵜⵜⵢⴰⵡⴱⴷⴰⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵜⴰⴳⴳⵏ ⵉⵎⵙⴻⵙⵍⵉⵜⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ, ⵖ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴼⵍⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜⵜ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ.

ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ, ⴰⴷⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴰⴷ ⴽ(ⵎ) ⵢⴰⵡⵉ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵢⵏ.

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⴳⵏⵖⵔⵉⵜⵏ[edit | edit source]

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵖ

ⵓⵍⴰⵜⵉⵏ

/æ/ a
/u/, /w/ u (w)
/w/ w
/i/, /j/ i (y)
/j/ y
/ə/ e

ⵜⵉⵔⴳⴰⵍⵉⵏ[edit | edit source]

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ
ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ /b/ /ʃ/ /d/ /dˤ/ /f/ /g/ /h/ /ħ/ /ʒ/ /k/ /l/ /m/ /n/ /q/ /r/ /rˤ/ /s/ /sˤ/ /t/ /tˤ/ /χ/ /z/ /zˤ/ /ɣ/ /ʕ/
ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵖ

ⵓⵍⴰⵜⵉⵏ

b c d f g h j k l m n q r s t x z ɣ ɛ
 • ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⵉ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ'ⴼ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ, ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⴳ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ . ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ, (1) ⵢⴰⵥ ⴰⵙ ⵖ ⵉⵍⵙ, (2) ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵖ. ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵄⵉⵛⴰ, ⴰⵔ ⵜ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵖⵉⵛⴰ (ⵗⵉⵛⴰ, ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰ'ⵙ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ)[6].
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⴳⴰ ⵖⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵜ ⵉⵍⴰⵏ /sˤ/ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⵉ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ /sˤ/ ⵙ /zˤ/. ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ: الصوم ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵓⵎ; الصلاة ⵜⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ; ⵏⵖ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵎ ⵏ مصعب ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⴹⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵎⵥⴰⴱ (ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵥⵔⴰⵎ, ⵓⵔ ⵉⵖⴰⵎⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵜⵏⴹⴰⵇⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ). ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ /sˤ/ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⴼⴰⵢ ⵏ /s/, ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ'ⴼ ⴷ ⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ , ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⵢⴰⴷⴷⴰ ⵣⵖ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ[edit | edit source]

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ⴽ'ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ
/h/
/k/
/q/
/χ/
/ɣ/ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴰⵢⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ /χ/.
/ɣ/ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰ ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴰⵢⵔ (ⴽⵍ ⴰⵢⵔ) ⵖ ⵏⵏⵉⵊⵔ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[edit | edit source]

 • ⴿ
 • ⵦ (ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵙⴽⵍⵉⵏ)
 • ⵧ (ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵙⴽⵍⵉⵏ)

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵏⴹ (arrondissement)[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵏⴹ ⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ: ⵯ. ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ .

ⵜⴰⵣⴰⵔⴰⵙⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵖⵔⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵖⵔⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ; ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ. ⵉⵥⴷⴰⵔ ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ "ⴰ" ⵏⵖ ⴷ "ⵓ" ⵏⵖ ⴷ "ⵉ". ⵜⴰⵖⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⴰ'ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ "ⴰ" ⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵜⴾⴱⴰ (ⵜⴰⴽⵓⴱⴰ) ; ⵜⵏⵗⴰ (ⵜⵉⵏⵖⵉ) ; ⵛⵏⴳⴰ (ⴰⵛⵏⴳⵓ)

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ[edit | edit source]

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵙⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵓⴷⵙ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ[edit | edit source]

ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ[edit | edit source]

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴹ 6.1 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵖ 2012, ⵍⵍⴰⵏ 59 ⵉⵡⵏⵖⵓⵜⵏ ⵖ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⴰⴷ (2D30–2D7F). ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵖ ⵎⴰ'ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ 2005. ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ ⵖ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ 4.1, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ 55 ⵉⵡⵏⵖⵓⵜⵏ.

ⵖ 2010, ⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⵏⵖⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵜⴰⵣⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ.[7]

ⵖ 2012, ⴽⵛⵎⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵙⵉⵏ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ye ⴷ yo.[8]

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ PUA (Private Use Areas) ⵏ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ.

ⵉⵏⴰⵙⵉⵡⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵉⵏ (fonts)[edit | edit source]

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ : ⴰⴽⵯⵔⵙⵉⴼ[edit | edit source]

Cursive Tifinagh.svg

ⴰⴽⵯⵔⵙⵉⴼ (cursive) ⵉⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵣⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴽⵔⵙⵉⴼ ⵙ ⵜⴼⵙⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵎⴰⴳⵯⵉⵜ (opposition)[edit | edit source]

ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[edit | edit source]

 • Répertoire des Inscriptions Libyco-Berbères, ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ?

ⵉⴷ ⵡⴰⵔⵜⵉⴽⵍ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ[edit | edit source]

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[edit | edit source]

 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴳⵏⵙⴰⵜ, Aménagement graphique de Tifinagh (ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ), 2011 (ⴰⴳⵎ ⵜ ⵉⴷ ⵙ PDF)
 • Inscriptions rupestres libyco-berbères : Sahel nigéro-malien, sites d'Iwélen et d'Adar-en-Bukar

ⵉⴱⵉⴷⵢⵓⵜⵏ[edit | edit source]

 • ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ ⵓ ⵎⴰⴷⵉ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ - ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ (ⴰⵍⵉⵏⴽ) (2015)
 • ⵎⵀⴷⵉ ⵉⵄⵣⵣⵉ, L'Aménagement du Tifinagh (ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ) (ⴰⵍⵉⵏⴽ). ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ 28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2013 ⵖ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ (ACB Paris).
 • ⵍⴰⵎⵉⵏ ⵙⵡⵡⴰⵇ, Re-examining Libyco-Berber: how much do we know? (ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ?) (ⴰⵍⵉⵏⴽ). ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ Scuola Normale Superiore (SNS) ⵖ ⴱⵉⵣⴰ, ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ, ⵖ 9 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2011.
 • https://www.youtube.com/watch?v=DpgHj5GVgc0 ⴽⴰⵣⴰⵢⵓⵙ

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⵥⵔ ⵓⵍⴰ[edit | edit source]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 1.2 S. Chaker, « Libyque : écriture et langue », in Encyclopédie berbère, 28-29 | Kirtēsii – Lutte [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2013, consulté le 06 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/344
 2. ⴰⴷⵓⵍⴼ ⴰⵏⵓⵟⵓ (Adolphe Hanoteau), Essai de grammaire de la langue tamachek', 1860, ⵜⴰⵙⵏⴰ 5
 3. ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵔ, « Libyque : écriture et langue », ⵉⵏ Encyclopédie berbère, ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⴽⵟⵔⵓⵏⵉⵢ : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/344
 4. ⴽⴰⵎⴱ 1978
 5. http://collections.si.edu/search/results.htm?q=record_ID:siris_sil_808046
 6. ⴼⵓⴽⵓ, Dictionnaire abrégé touareg-français de noms propres : dialecte de l'Ahaggar, ⵜⴰⵙⵏⴰ 334.
 7. https://www.unicode.org/L2/L2008/08198r2-tifinagh.pdf
 8. https://www.unicode.org/L2/L2010/10270-n3870-tifinagh-vowels.pdf

ⵓⴳⴳⴰⵔ[edit | edit source]

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ[edit | edit source]