Wp/shi/ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵢⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Tarifit)
Wp > shi > ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵢⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴳⴰ ⵜⵔⵉⴼⵉⵢⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵢⵜ ⵔⵔⵉⴼ. ⵖⴼ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢ ⵏ 2004, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⴼⵉⵢⵜ ⵖ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 1,270,000 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 1,5 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ. ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵜⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 3 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⴼⵉⵢⵜ ⵖ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1960. ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ, ⴰⴱⵍⵊⵉⴽ, ⴷ ⵡⴰⵍⵉⵎⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏ.

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ "ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵢⵜ", ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⵓⴱⵖⵉⵔ (ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴱⵖⵓⵔ), ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵔⵉⴼⵉⵢⵜ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵜ: ⵉⴱⵇⵇⵓⵢⵏ, ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵢⴰⵖⵍ, ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏ, ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵎⴰⵔⵜ, ⵉⴳⵣⵏⵏⴰⵢⵏ, (metalsa, ⵉⴱⴷⴰⵔⵙⵏ?), ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ, ⵉⵇⵍⵄⵉⵢⵏ, ⵜⴰⴼⵔⵙⵉⵜ, ⴰⵢⵜ Oulichek(?), ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵢⵃⵢⵉ, ⵉⴽⴱⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵢⵜ ⴳⵎⵉⵍ.

ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ[edit | edit source]

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔⵉⴼⵉⵢ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵔⵜ ⵖ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵎⴷⵢⴰ
ⴰⵡⴰⵍ [ⴰⵡⴰⵔ]; ⴰⵖⵢⵓⵍ [ⴰⵖⵢⵓⵔ]; ⵓⵍ [ⵓⵔ]
ⵏⴽⴽ [ⵏⵛⵛ]; ⴰⴽⴰⵍ [ⴰⵛⴰⵍ]; ⵎⴰⵎⴽ [ⵎⴰⵎⵛ]
ⵍⵍ ⴷⴷⵊ ⵉⵍⵍⵉ [ⵉⴷⴷⵊⵉ]; ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ [ⵜⴰⵥⴰⴷⴷⵊⵉⵜ]
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ [ⴰⵊⴷⴷⵊⵉⴷ]; ⴰⴳⴹⵉⴹ [ⴰⵊⴹⵉⴹ]
ⴰⴳⵎ [ⴰⵢⵎ]
ⵍⵜ ⵜⵛ ⵓⵍⵜⵎⴰ [ⵓⵜⵛⵎⴰ]; ⵜⴰⵖⵢⵓⵍⵜ [ⵜⴰⵖⵢⵓⵜⵛ]
ⴰⴰ ⵓⵔ [ⵡⴰⴰ]; ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ [ⵜⴰⵎⵖⴰⴰⵜ]; ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ [ⵜⴰⵎⵡⴰⴰⵜ]
ⵙⴽ ⵛⵛ ⵉⵙⴽ [ⵉⵛⵛ]; ⵜⵉⵙⴽⵔⵜ [ⵜⵉⵛⵛⵔⵜ]

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⵄⵎⵎⴻⵎⵏ; ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ (ⵉⴽⴱⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵏⴰⵙⵏ...) ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]