Wp/shi/ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Taṣṣurt)
Wp > shi > ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵍⵍ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⵉⵃⵉⵃⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⴳⵔⴹ.

ⵉⵙⵎ[edit]

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵚⵚⵡⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵄⵔⴰⴱ. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜ ⵓⵙⵍⵟⴰⵏ ⴰⵄⵍⵡⵉⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵚⵍⵃ ⵖ 1760.

ⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵍⴰⵚⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ Mogador ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵖⵜⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ:

!

ⵉⵙⵎ ⵏ Mogador ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ Pizzigani ⵖ 1367.

ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11, ⵉⴱⴷⵔ ⵍⴱⴽⵔⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⴰⵙⴰⵍⵉⴽ ⵡⴰ ⵍⵎⴰⵎⴰⵍⵉⴽ.

ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴱⴷⴰⵔ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ Tamuziga.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ. ⵎⴰⵛ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⵚⵃⵓ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵓⵔ ⴳ–ⴷ–ⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵓⵔ ⵉⵇⴷⵎⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵏⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵔ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵖ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵉⵜ. ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴽⴽⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⵉⵢⵜ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎ ⵓⴳⴹⵔⵓⵔ ⵙ ⵜⴰⴹⵙⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ⵔⵔⵉⵃ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴳⴹⵔⵓⵔ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ[edit]

ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴳⴷⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ[edit]

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⵔⵔⴰⵎ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵎⴹⴰⵍ ⵖ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ, ⵉⴼⴽ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵊⵍⵉⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵎⴹⴰⵍⵏ ⵖ [ⵜⵎⵔⵣⴰⴳⵜ?] ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵛⴰⴹⵎⵉⵢⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵍⵉⵢ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵍⵙⵉⵍⴰⵜ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵍⵎⵏⵇⵓⴷ, "ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴳⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵎⴹⴰⵍⵏ ⵖ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵖⴷ ⵏⵜⵜⴰ, ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⴰⴽⵯⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ"

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⵓⴷⵓⴷ ⵉ ⵍⴱⵃⵔ, ⵉⵔⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ. ⵢⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵖⵔⴰⵏ, ⵉⵍⵍⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⴰⵇⴼⴰⵍ ⵏ ⵍⵀⵏⴷ, ⵉⵥⴷⴰⵔ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴷ ⵉⵔⵥⵎ. ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⵊⵓⵏ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ. ⴰⵏⴳⵯⵎⴰⵔ (ⴰⵏⴳⵯⵎⵔ?) ⵉⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⴱⵃⵔ ⵉⵖⵔ ⴰⵙ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵜ ⵉⴷ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵏⴰⵡ [ⵉⴳⴰ ⵜ ⵖⵉⴷ le voilier], ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵍⴱⵃⵔ ⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴳⴷⵓⵍ, ⵉⵍⵍⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ; ⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵙⵔⴽ ⵉⵜⵜⵏⴷⴰⵀⵏ ⴰⵔⵓⵎⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵍⵎ, ⵜⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜ ⵉⴷ.

ⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⴼ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵯⵍ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴳⴷⵓⵍ ⴼ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⵢⵓⵜ ⵜ ⵙ ⵏⵏⴳⴱ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ; ⵢⴰⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵯⵍ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵛⵛⴰⴷⴷⴰⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ, ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵉⴷ, ⵉⵣⴳⵔ ⵍⴱⵃⵓⵔ ⴼ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ.[1][2]

ⵜⴰⵢⵜⵉ ⵏ 15 ⵖⵓⵛⵜ 1844[edit]

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⴳⴰⴳⴰ (baleine)[edit]

ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴳⴰⵍⵜ[edit]

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵔⴳⴰⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎ ⵉⵍⴰⵏ 4–5 ⴽⴳ, ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ. ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵓⵎⵡⴰⵏ.

ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⴳⵔ 1958 ⴷ 1960, ⵉⵀⵊⵎ ⴷ ⵓⵙⵍⵎ ⴰⴷ ⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴰⵏ.

ⵎⵉⴷⴷⵏ[edit]

ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ[edit]

  • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣ: ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵉⵜⵊⵊⴰⵔⵏ (ⵉⵎⵙⵜⴰⴳⵏ) ⵏ ⵙⵙⵍⵟⴰⵎ. ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣ. ⵉⴳⴰ ⴳⴳⵯ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⵃⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⴱⵏⴰ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⴳ ⵣⵖ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⵡⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ, ⵉⴳ ⴳⵉⵙ ⴱⵓ-ⵓⵣⵔⴳ (meunier?). ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ. ⵉⴷⴷⴰ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⵃ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵉⵎⵉⵍ, ⵢⵓⵎⵔ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⴱⵖⵙⵏ (ⵛⵊⵊⵄⵏ) ⴼ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵍⴰ.

Tussna[edit]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit]

Tga tmallayt

ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ[edit]

  • Lakhdar Omar, Mogador, mémoires d'une ville.
  • Lakhdar Omar, Sur les traces de Castello Real à Amagdoul.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

  1. ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜ ⵉⴷ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵓⵍⵜ ⵙⵙⵉ ⵃⵎⴰⴷ [Abbère?].
  2. Laoust, Pêcheurs berbères du Souss, Hespéris, 1923, ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵙ3, ⵜⴰⵙⵏⴰ 353.