Wp/shi/ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Mrrakc)
Wp > shi > ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ
Jump to navigation Jump to search
ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ, ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⵖ 2015, ⵣⵖ ⵉⴳⵏⵏⴰ. ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⵙ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ

ⵉⴳⴰ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵜ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴰ'ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ–ⴰⵙⴼⵉ.

ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵣⴷⴷⵢⵏ ⴷ ⴽⴰⵥⴰ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵉⵙⵙⵔⵙⵍ ⵜ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵓ ⵄⵎⵔ, ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⵓ ⵄⵎⵔ ⴰⵎⵔⴰⴱⴹ ⵖ 1062.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⵙⵎ[edit]

ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⴰⴷ ⵖⵉⵍ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ.

ⵡⴰⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴱⴷⵔⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⴼ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵜⵉⴽⵍ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴷ,[1] ⵉⴳⴰ ⵜ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⴰⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛⵉⵢ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵎⵎⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎⴳ ⵉⵣⴷⵖ ⵜⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵣⵔⵓⵢⵏ.[2]

ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴷⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴱⴷⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة, ⵡⵉⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⴱⵍⴳⵉⵏ ⵓ ⴱⴰⴷⵉⵙ ⴰⵥⵏⴰⴳ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵟⵟⵡⴰⵢⴼ.

ⵉⵙⵙⵖⴷⴼ ⵍⵉⴱⵉ ⴱⵔⵓⴱⵏⵚⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵇⵇⴻⵇⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵉ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵖ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⴰⵏⵚⵍⵉⵢ, ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ مروكش.

ⴰⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰ'ⴼ ⵔⴰ'ⵉⴱⵏⵓ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ interpretation ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ.

interpretation ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ[3][edit]

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ (مروكش) ⵜⵏⵏⵣⵔⵢ ⴷ interpretation ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵉⴼⴽⴰ ⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ "ⴰⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵙ".

ⵢⵉⵡⵢ ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⵏⴳⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔⵏ ⴷ هيلانة [ⵙ ⵜⵎⵣⵖⵜ ⴰⵢⵍⴰⵏ, ⵎⴳⵜ ⵏⵏⵙ? ⴷⵎ?], ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴳ. ⴷⵓⴱⵔⴷⴰⵏ (G. Deverdun) ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴱⵏⴰ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵣ (ⵙⵙⵓⵇ) ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⴷ, ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵡⵏⵓⴼ (neutre) ⵎⴰ ⵖ ⵜⵜⵎⵏⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴹⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵎⵣⵔⴰⵢ, ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵙⴰⵍⴰⵏ ⵓⵏⵓⵣ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵖⵜ; ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵙⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ. ⴷ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ ⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵖⴼ.

ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰ'ⵉⴱⴹⵓ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ مر+وكش, ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⴰⴷ.

ⵏⵙⵙⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⴹⴹⵎⵎⴰ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⵍⴽⴰⴼ. ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵔⴰⴷ ⵣⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵖⵉⴽⴰⴷ: ⵎⵓⵔ+ⵡⴽⵓⵛ.

ⵎⵓⵔ ⵔⴰ'ⵉⴳ ⵖ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵓⵔ; "ⴰ" ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵖ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ. ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵔⵔⵉⴼ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ'ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴼⵓⵙⴰⴼⵓⵙ, ⴹⴰⵔⴰⴹⴰⵔ, ⵎⴰⵣⵉⵖⴰⵎⴰⵣⵉⵖ... ⴰⵜⴳ. ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ ⵖ ⵓⵖⵎⴰⵜ[ⴷⵎ?] ⵇⴱⵍ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴱⵏⴰ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ. ⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⴳⵯⴷⵍⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵔⴳⵏ ⵏⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⵢⵏ; ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ. ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ/ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴽ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵢⵙⵙⴰ.[4][5] ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⵓⴼ.

ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵇⵇⵯⴰⵢ ⵢⵉⵙⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴼⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰⵏⵜ (morphologique); ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ.

ⵡⴽⵓⵛ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⴳⵉⵜ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳ ⵖ ⵓⵙⴰⵍⴰ "ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ", ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ 'ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵖ ⵢⵉⵍⵙ "ⵡⵡⴰⴽⵓⵛ". ⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⴰⵇⵙ ⵍⵎⵉⵎ ⴰⴱⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵛⵛⴷⴷⴰ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

ⴰⴽⵓⵛ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵔⴱⴱⵉ.[6]

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵓⵙⵏⵉⵢ ⴰⴷ (syntagme) ⵏ ⵎⵓⵔ+ⵡⴽⵓⵛ, ⵉⵔⵡⴰⵙ ⴳⵉⵜ ⵉⵙ ⵉⴱⴹⴰ ⴼ ⵙⵉⵏ; (1) ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵙⵏⵉⵢ ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ (nominal), ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵥⵎⵜ (noyau) ⵏⵖ ⴷ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵡⵓⵙⵏⵉⵢ ⵉⴽⵯⵎⵎⵍⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵔ, ⴷ (2) ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵙⵏⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⴰⵏⵣⵖⴰⵏ (prépositionnel), ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[edit]

ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ[edit]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit]

ⴰⵙⴳⵎⵉ[edit]

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

ⵜⵉⵖⴷⴼⵉⵏ[edit]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

  1. https://kabbadj.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/#_ftn33
  2. ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⴰⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛⵉⵢ, المعجب في تلخيص أخبار المغرب, ⵙⴳⵙ 1978, ⵜⴰⵙⵏⴰ 149
  3. ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ, حول معنى اسم مراكش, ⵉⵏ ?
  4. ⵉⴱⴷⵔ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵢⵙⵙⴰ
  5. ⵜⵓⴷⵉⴼⵜ ⵜⵙ500 ⵖ ⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵙⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵡⵉⵏ ⵃⴷⴷⴰⴷⵓ.
  6. ⵎⵓⵜⵉⵍⵉⵏⵙⴽⵉ, ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⴱⴰⴹⵉⵢⵏ (ⴰⵍⵉⵏⴽ ⵙ PDF)