Wp/shi/Masinissa/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | MasinissaWp > shi > Masinissa > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]
ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵇⴰⵕⵉⴹ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙⵓⴷⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙ ⵖ ⴰⵅⵔⵔⵓⴱ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴽⵓⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⴰ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ[edit | edit source]

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ . ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 238 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ , ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏ. ⵜⵓⵖⴰⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⵔⵜⴰⵊⵏ. ⵄⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ , ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵜⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵉⵙⵖⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⵉⵙⵙⵓⴳⵜ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ. ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ: ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⵍⵎⴹ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 148 ⴱⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵇⵙⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: <<ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ>>

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[edit | edit source]

Juba II.jpg
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Juba i.jpg